تحول در نظریه های بین المللی مباحث فرا نظری در روابط بین الملل منظور از مباحث فرا نظری در روابط بین الملل مباحث هستی شناسی (ontological) و معرفت شناسی (epistemological) و روش شناسی است. از لحاظ لغوی هستی شناسی عبارت است از علم یا فلسفه هستی. نورمن بلیکی می گوید: هستی شناسی معطوف است به ادعا ها یا فرض های ، رهیافتی خاص در پژوهش اجتماعی و سیاسی ، در باره ماهیت واقعیت اجتماعی و سیاسی- ادعاهایی درباره اینکه چه چیزی وجود دارد؟ آن چیز شبیه چیست ، از چه اجزایی تشکیل شده و این اجزا چه ارتباط یا اندر کنشی با یکدیگر دارند؟ هستی شناسی مربوط میشود به هستی ، به آنچه هست یا وجود دارد. در واقع چه چیزی وجوددارد که بتوانیم در مورد آن شناخت حاصل کنیم ؟ در بخش هستی شناختی ما به مباحث ساختار- کارگزار ، نقش افکار و تصورات در شکل دادن به نتایج یا پیامد های سیاسی و میزان جدایی نمود و واقعیت می پردازیم . معرفت شناسی نیز عبارت است از علم یا فلسفه شناخت . به گفته بلیکی معرفت شناسی معطوف است به ادعاها یا فرض هایی در باره شیوه هایی که کسب شناخت در مورد واقعیت را امکان پذیر می کنند. به عبارت دیگر اینکه اگر هستی شناس می پرسد که چه چیزی برای شناختن وجود دارد ؟ پرسش معرفت شناس این است که شرایط کسب شناخت در مورد آنچه که وجود دارد چیست؟ یا به عبارت دیگر ما چگونه می دانیم چیزی را که میدانیم ، میدانیم .یا چگونه می توانیم در باره تبیین های سیاسی رقیب و متعارض داوری و از یکی از آنها دفاع کنیم. روش شناسی نیز مربوط میشود به گزینش شیوه تحلیل و طرح پژوهش که بنیاد و طرح پژوهش که بنیا د و چا ر چوب پژوهش را تشکیل می دهد. بلیکی می گوید که روش شناسی عبارت است از بررسی این موضوع که پژوهش را چگونه باید پیش برد و چگونه پیش می رود. خلاصه اینکه هستی شناسی مربوط میشود به ماهیت دنیای اجتماعی و سیاسی ، معرفت شناسی مربوط می شود به آنچه می توانیم در مورد دنیای مورد نظر بدانیم و روش شناسی مربوط میشود به اینکه چگونه می توانیم آن شناخت را کسب کنیم . اهمیت هستی شناسی از آن جهت است که اگر چه وجه تبیینی یک نظریه را تعیین نمی کند اما در آن محدودیت ایجاد می کند . در واقع پاسخ ما به مساله هستی شناسی محتوای تحلیل سیاسی را که می خواهیم انجام دهیم به میزان چشمگیری تعیین می کند .این مفروضه ها به باور های اصلی در مورد سرشت قوام بخش واقعیت اجتماعی و سیاسی ،یعنی اصلی ترین اندیشه ها در باره جوهره چیز ها مربوط شده و شکل می دهد .در واقع هستی شناسی به معرفت شناسی شکل می دهد و این دو جدای از یکدیگر نیستند .اهمیت پرسش های مر بوط به هستی شناسی و معرفت شناسی در روابط بین الملل از آن جهت است که اگر ما دو پرسش فوق را با هم ترکیب کنیم به پرسش مربوط به خود علم سیاست می رسیم : ماهیت و هدف علم سیاست و روابط بین الملل چیست ؟ و به این ترتیب شان و جایگاه علم سیاست را مشخص می کنیم . و از طریق همین پرسش هاست که نظریات مختلف در روابط بین الملل شکل می گیرد . مهمترین اختلافات در حوزه هستی شناسی عبارتند از : اول اینکه جهان اجتماعی چیست؟چیزی خارج از نظریه های ماست یا ما جهان اجتماعی را می سازیم ؟در این مود دو نظریه وجود دارد . دیدگاه مادی محور و دیدگاه معنا محور . دیدگاه اول معتقد است که موجودیتهای اجتماعی اعم از ساختارها و کنشها مستقل از برداشتها و فهم انسانی هستند .و واقعیات مادی مهمترین مورد برای بررسی ومشاهده هستند. دیدگاه دوم ومعتقد است که ساختار ها و نهادها و کار گزاران جنبه ذهنی و گفتمانی دارند و جدای از فهم انسانی و جود ندارند .بنابر این ما در جهانی زندگی می کنیم که فقط انگاره ها مهم هستند و می توان آنها را مطالعه کرد.البته یک دیدگاه میانی نیز وجود دارد که موجودیت های اجتماعی هم بعد مادی دارند و هم جنبه گفتمانی. یعنی در مطالعه پدیده های اجتماعی باید هم به ساختار های مادی توجه داشت و هم به ساختار های معنایی . مورد بعدی سرشت کنشگران است . از منظر سنتی در علوم اجتماعی ساختار های مادی هستند که به کنشگران و کنشها شکل می دهند و این هویتها کم و بیش ثابت و یکسان تلقی می شوند. اما پسا ساختار گرایان یا سازه انگاران رادیکال معتقدند که سوژه ها برساخته های اند که رویه های گفتمانی به آنها شکل می دهند. بنابراین رویه های گفتمانی اند که واحدهای بنیادین واقعیت و تحلیل ،یعنی واحدهای پایه هستی شناسی ،را شکل می دهند. مورد بعدی تقسیم بندی میان فرد گرایی و کل گرایی است که در مورد برداشت نظریه از رابطه میان ساختار های نظام و کار گزاران انسانی یا به اصطلاح مشکل ساختار- کار گزاردر سطح هستی شناسی است.اگر تقدم با دولتها باشد ما با فرد گرایی روبروییم اگر با نظام باشد با کل گرایی سرو کار داریم که هر دوی آنها دچار تقلیل گرایی هستی شناختی هستند.در مقابل یک دیدگاه میانه وجود دارد که معتقد است ساختار و کار گزار هر دو به طور متقابل به یکدیگر قوام وتعین می بخشند. مورد بعدی این است که کنشگران نظام را چه واحدهایی تشکیل می دهند. دولتها هستند یا افراد ،جنبش های اجتماعی ،سازمان های غیر دولتی و...را می توان کنشگر دانست. و در این حالت نظریه های دولت محور در مقابل نظریه های فرا ملی گرا یا کثرت گرایی قرار می گیرندکه بر تعدد بازیگران در نظام بین الملل تاکید دارند. درمورد معرفت شناختی نیز اختلافاتی وجود دارد .بین کسانی که معتقدند می توان واقعیت را به طور مستقل شناخت و نسبی گرایان که منکر شناخت حقیقت هستندودر واقع منکر معرفت شناسی اند. قائلان به شناخت یا همان اثبات گرایان خود به دو دسته تقسیم می شوند: خرد گرایی و تجربه گرایی. که گروه اول بر توانایی خرد انسان در فهم واقعیت تاکید دارند و گروه دوم تنها را شناخت را ، شناخت تجربی حاصل از مشاهده می دانند.با انتقاداتی که از اثبات گرایان و استقرا گرایان شد ، حلقه وین و اثبات گرایی منطقی مورد نظر آنها به وجه غالب در فلسفه علم تبدیل شد.و مدل نومولوژیک-قیاسی یا فرضی قیاسی همپل و ابطال گرایی پوپر و تاکید آن بر عدم امکان اثبات واقعیت در چار چوب بنیانهای شناختی علم گرایی باقی ماندند. اما خود علم گرایی و ادعای آن در مورد شناخت حقیقت با چالشهای مختلف در حوزه فلسفه مواجه شد . از جمله این چالش ها می توان به طرح بازی های زبانی از سوی لود ویگ ویتگنشتاین و مباحث کوهن مبنی بر مبتنی بودن علم بر پارا دایم های خاص و قیاس نا پذیری پارا دایم ها بر اساس معیار های درون علمی و در نهایت چالشهای نسبی گرایانه تر و رادیکال تر پسا ساختار گرایانی چون میشل فوکو و دریداو تاکید آنها برگفتمانی بودن شناخت و در نتیجه نسبی بودن آن اشاره کرد معرفت شناسی سئوال دیگر مربوط به معرفت‌شناسی است یعنی چگونه بدانیم که چیزی را می‌دانیم. در این باره دو دسته امکان گرایان در مقابل نسبی گرایان قرار دارند. -1 از نظر امکان گرایان واقعیت مستقل از شناخت است و در قالب توصیفات درست می‌توان به شناخت دست یافت. (مثلا درست بگو ببینم چی شده -2 اما از نظر نسبی گرایان شناخت حقیقی و اساسا شناخت ممکن نیست. امکان گرایان هم به دو دسته الف) خردگرایان rationalists خردگرایان خرد انسان را در درک واقعیت توانا می‌دانند مثل فلاسفه و تجربه‌گرایان شناخت را تنها از طریق تجربه ممکن می‌دانند مثل دانشمندان. ب) تجربه‌گرایان positivists تقسیم می‌شوند. برخی تجربه‌گرایان را با اثبات‌گرایان positivists در یک گروه دانسته‌اند چرا که اثبات‌گرایان هم با تکیه بر نظریه‌های عمومی علوم طبیعی در پی توضیح نظم سیاست بین‌المللی بودند و به نظریه‌پردازان توصیه می‌کردند که از لحاظ ارزشی بی‌طرفی را رعایت کنند. همین تجربه‌گرایی یا علم‌گرایی بود که در دهه‌های 1950 و 1960 به نام انقلاب رفتاری وارد روابط بین‌المللی شد و از این پس روش‌های سنتی که متکی بر تاریخ و فلسفه بود را غیر علمی معرفی و طرد کرد. اما امروزه همین تجربه‌گرایی هم زیر سئوال است. لودویگ ویتگنشتاین می‌گفت واقعیت در درون زبان ساخته می‌شود یعنی چرخش زبان است که واقعیت را معرفی می‌کند. (تأثیر خوش‌زبانی و چرب‌زبانی) توماس کوهن می‌گفت علم بر پارادایم‌های خاصی مبتنی است و این پارادایم‌ها را نمی‌توان از طریق علمی مقایسه کرد مثلا می‌توانید از طریق علمی بگویید کدام خودرو مفیدتر است؟ پل فایرابند هم معتقد بود که علم در عمل تابع فلسفه علم نیست و معیاری برای برتری شناخت علمی بر دیگر ادعای شناختی نیست. مثل داغ بودن بازار استخاره. میشل فوکو و ژاک دریدا هم جدیدا علم‌گرایی را زیر سئوال برده و بر نسبی گرایی و گفتمانی بودن شناخت تأکید کرده‌اند. مشیرزاده (12) به نقل از فرگوسن و متزباخ می‌گوید که تفاوت و تعدد گاه غیر قابل جمع این دیدگاه‌های نظری اغلب بخاطر تفاوت در این دیدگاه‌های فرانظری است. انواع نظریه های رده اول: تقسیم بندی کار نظریه‌های رده اول روابط بین‌الملل هم خود در چندین دسته مختلف مورد طبقه‌بندی قرار گرفته است. ای اچ کار و تقریبا همه واقع‌گرایان، نظریه‌های روابط بین‌المللی را در دو دسته 1) واقع‌گرا realist واقع‌گرا جهان را چنانکه هست می‌پذیرد و دنبال تحمیل اصول اخلاقی خود بر آن نیست و میان خیر سیاسی و خیر اخلاقی قائل به جدایی است و درس تاریخ و تلقی از سیاست را مبتنی بر مبارزه قدرت می‌داند. 2) و آرمان‌گرا utopianist قرار داده‌اند. آرمانگرا بی‌توجه به بنیان مادی کل سیاست، هماهنگی طبیعی منافع را ممکن می‌داند و حقوق و اخلاق را که در جوامع کوچک مشاهده می‌شود را قابل تعمیم بر جامعه بین‌المللی می‌داند. تقسیم بندی وایت مارتین وایت این نظریه‌ها را به سه دسته تقسیم کرده که عبارتند از 1) واقع‌گرایی یا سنت ماکیاولی. واقع‌گرا معتقد است که قراردادی میان دولت‌ها نیست و دولت‌ها منافع خود را بیشتر از هر چیزی ترجیح می‌دهند و جامعه بین‌المللی مفهومی ندارد و صلح نتیجه ناامنی متقابل است و کارگزاران هم تابع منافع خود هستند و دولت تنها جامعه ممکن است و از جنگ برای تأمین منافع آن حذر نمی‌کند. 2) انقلابی‌گری یا سنت کانتی. انقلاب‌گرا دنبال غایت شناخت یعنی تشکیل جامعه بین‌المللی است و وجود دولت‌های متعدد را مانع از آن می‌داند. وی خواستار بازبینی رادیکالی در نظام دولتی است و معتقد است که انسان بر دولت مقدم است و تنها جامعه امن جامعه جهانی است. 3) خردگرایی یا سنت گروسیوسی. در مقابل آن دو خردگرا قرار دارد که راهی میانه است یعنی وضعیت ماقبل قرارداد را هرج و مرج مطلق نمی‌داند بلکه انسان را یک جانور اجتماعی دانسته که در تعامل مستمر با دیگری است. حتی وضعیت طبیعی نیز وضعیت شبه اجتماعی است و وجود دولت‌های متعدد وضعیت جنگی در روابط بین‌المللی ایجاد نمی‌کند. با این حال از نظر یک خردگرا جامعه بین‌المللی هم خصوصیات جامعه داخلی را ندارد که یک مرجع اقتدار داشته باشد ولی جامعه منحصر به فردی است که در آن دولت‌های مستقل به روابط تجاری و دیپلماتیک با هم پرداخته و بر اساس حقوق بین‌المللی و اصول مدنیت به یکدیگر احترام متقابل می‌گذارند و قانونی در این رابطه حاکم است. تقسیم بندی براون در طبقه‌بندی براون این نظریه‌ها به دو دسته تقسیم می‌شود: 1) تجربی empirical و 2) هنجاری normative یا تجویزی تقسیم می‌شود که این دسته اخیر خود به دو دسته a) جهان وطن گرا cosmopolitan جهان وطن گرا از بعد اخلاقی به اجتماع کل بشریت توجه دارد b) اجتماع‌گرا communitarian. اجتماع‌گرا از همین بعد به اجتماعات محدودتر اولویت می‌دهد. تقسیم بندی بنکس از نظر مایکل بنکس سه دسته تقسیم می‌شود 1) واقع‌گرا. این دسته جهان را همچون میز بیلیارد هر دولتی را به توپی تشبیه می‌کند که در فکر بیرون کردن دیگران از صحنه است 2) کثرت‌گرا pluralist. ثرت‌گرایان شبکه‌ای از روابط متعدد و متداخل می‌بینند که به نظام جهانی شکل می‌دهد 3) ساختارگرا structuralist. از نظر ساختارگرایان هم نظام جهانی اختاپوسی با شاخک‌های قوی است که ثروت را از جوامع فقیر پیرامون به مراکز ثروتمند منتقل می‌کند و اقتصاد را عامل اصلی دانسته و تضاد میان فقیر و غنی را مورد توجه قرار می‌دهند. تقسیم بندی روزنا جیمز روزنا هم نظریه‌ها را به سه دسته معرفی می‌کند 1) دولت‌محور، 2) چند محور multicentric. چند محور بر تعدد کنشگران و پیچیدگی نظام بین‌المللی تأکید می‌کنند و وابستگی متقابل را در رفع تعارض نقش و منافع آنها مؤثر می‌دانند. 3) جهان محور globalist. از نظر جهان محور هم بنیان اقتصادی نظام بین‌المللی الگوهای تجارت و توزیع کالا و خدمات و تعارضات طبقاتی را ترسیم و تحت تأثیر قرار می‌دهد. تقسیم بندی هولیس هولیس و اسمیت هم اینها را به دو دسته طبیعت‌گرا و غیر آن طبقه بندی کرده که طبیعت‌گرایان انسان را همچون طبیعت با همان انگیزه‌های طبیعی می‌بینند و فقط بدنبال تبیین explanation رفتار انسان هستند. اما مخالفان اینها میان انسان و طبیعت فرق قائل شده و در نتیجه دنبال فهم understanding رفتار انسان هستند. مناظرات نظری در روابط بین‌الملل این اختلافات حتی درباره طبقه‌بندی مناظرات نظری درباره روابط بین‌الملل هم وجود دارد. از سال 1919 که دیوید دیویس یک کرسی دانشگاهی برای وودرو ویلسون برای تدریس روابط بین‌المللی در دانشگاه ابرست ویت در ویلز بریتانیا تأسیس کرد تا حالا هر زمان یک چارچوب نظری حاکم بوده است. مشیرزاده (17) سه یا چهار دوره را ارزیابی کرده است: - 1 آرمانگرایان در مقابل واقع‌گرایان. موضوع بحث در مناظره اول بر سر سرشت نظام بین‌المللی و انگیزه دولت‌ها در رفتارشان بود. آرمانگرایان به مطالعه روابط بین‌الملل با دیدی آرمانی نگریسته و تقویت حقوق سازمانهای بین‌المللی را وظیفه اصلی محققان این رشته می‌دانستند. این مکتب که از اواخر قرن نوزدهم تا جنگ جهانی اول مطرح بود عملا در برابر واقعگرایان که قدرت را اساس و انگیزه و هدف دولتها در عرصه بین‌المللی می‌دانستند توان فکری و عملی خود را از دست داد. 2 - رفتارگرایان در مقابل سنت‌گرایان (اعم از واقع‌گرایان و آرمان‌گرایان). از نظر مشیرزاده موضوع بحث در مناظره دوم که در دهه 1950 و 1960 درگرفت بر سر ابعاد معرفت‌شناختی و روش‌شناسی بود ولی از نظر قوام (13) مناظره دوم بیشتر به جنبه‌های روش‌شناختی و مناظره سوم عمدتا به ابعاد معرفت و هستی شناسی سیاست بین‌الملل عنایت داشت. به نظر می‌رسد برداشت قوام صحیح‌تر باشد چرا که رفتارگرایان خواهان استفاده از روش‌های کمی و علمی و طرح فرضیه‌های قابل وارسی بودند. - 3 رفتارگرایان در مقابل پسارفتارگرایان یا فرارفتارگرایان. از اواخر دهه 1960 هم فرارفتارگرایان بر سر عدم کارآیی روش‌های علمی و ضرورت استفاده از هر دو رهیافت علمی و سنتی در مطالعه روابط بین‌المللی به بحث می‌پرداختند. ویور این مناظره سوم را میان واقع‌گرایان و لیبرال‌ها و رادیکال‌ها دانسته و بنکس میان واقعگرایان و طرفداران وابستگی متقابل و فراملی‌گرایان. 4 - دست آخر هم میان خردگرایان در مقابل بازاندیش‌گرایان. به نوشته مشیرزاده ما در حال حاضر در جریان مناظره چهارم قرار داریم که ماهیتی فلسفی و معرفت‌شناختی دارد و خردگرایان که متشکل از نوواقع‌گرایان و نولیبرال‌ها هستند نگاهی علم‌گرایانه به واقعیت دارند و خرد انسانی را قادر به شناخت می‌دانند و کنشگران را نیز خردورز و عاقل بشمار می‌آورند. ولی در مقابل بازاندیش‌گرایان reflectivists نگرشی انتقادی و پساساختارگرایانه و فمینیستی دارند و بر اجتماعی بودن واقعیت و نقش معنا، گفتمان،‌ زبان و رویه‌های انسانی در شکل دادن به آن تأکید می‌کنند و بر دانش و علم انتقاد می‌کنند. به نوشته قوام ما در جریان مناظره سوم هستیم که با موجی از گرایش‌های فرااثبات‌گرایی post positivism، نظریه‌های انتقادی، سازه‌انگاری، فمینیسم و پست مدرنیسم را در یک سو و در مقابل اینها نظریه‌های هنجاری مثل جهان وطن‌گرایی و اجتما‌ع‌گرایی قرار داده است. فرااثبات‌گرایان نوع دانش در جهان اجتماعی را با نوع دانش در جهان طبیعی متفاوت می‌دانند و معتقدند که هدف دانش طبیعی برای اعمال کنترل بر طبیعت است ولی هدف دانش اجتماعی کسب آزادی است. البته این مناظرات تلویزیونی یا رودررو نبوده بلکه منتقدان نظرات این افراد را اینگونه دسته‌بندی کرده‌اند. هر دسته هم در طول تاریخ دستخوش اصلاحات و تغییرات نظری شده‌اند مثلا لیبرال‌ها که قبلا اراده‌گرا بودند در دو دهه اخیر به واقع‌گرایان پیوسته‌اند و واقع‌گرایان هم به لیبرال‌ها نزدیک شده و امروزه نوواقع‌گرایان و نولیبرال‌ها جریان اصلی در روابط بین‌المللی شده‌اند که کنشگران را منفعت جو و عقلانی می‌دانند، منافع آنها خارج از تعامل اجتماعی شکل گرفته و ساختار نظام بین‌المللی از اعمال این واحدهای منفرد بطور خودجوش شکل می‌گیرد. مقایسه‌ای میان نظریه‌های برخی از نظریه‌پردازان علوم سیاسی همچون جان گدیس، هگل، هدلی بال، توین بی، مورگانتا و روزنا انجام داده که این گونه نتیجه‌گیری کرده است: 1) نظریه پردازان مورد بحث به استثنای جان گدیس با مطلق‌گرایی تاریخی و دینامیزم تاریخی مخالفند و این نکته‌ای اساسی است که جان گدیس را به عنوان تاریخ‌دان از نظریه پردازان علوم سیاسی جدا می‌سازد. گدیس بر اهمیت نگرش تاریخی به وقایع و ارائه تفسیر تاریخی تأکید دارد و اطلاق یک نظریه بر 184 کشور جهان را بی‌مورد می‌داند. (این مربوط به دهه قبل است امروزه تعداد دولت‌های عضو سازمان ملل 192 شده است.) او معتقد است که در تحلیل تاریخی از رویدادها نوعی انعطاف پذیری نهفته است و باید از وجود مشترک در تاریخ سیاسی برای درک و حتی پیش بینی رخدادها استفاده کرد. 2) در میان نظریه پردازان مورد بحث جه در دوران جنگ سرد و چه در دوران پس از آن، توافق جامعی درباره تعریف، نقش و حوزه فعالیت نظریه وجود ندارد. 3) مخالفت با ایدئولوژی به معنی اخص کلمه از وجود مشترک آنهاست. 4) نظریه پردازان مورد بحث که معتقد به نقش دولت به عنوان پایه اصلی قدرت هستند، وضع آن در دوران پس از جنگ سرد را مد نظر قرار نداده اند و روشن نکرده اند که نقش دولت ملی در اوضاع جدید جهانی در حال افزایش است یا کاهش. 5) در نظریه‌های فوق، به گونه‌ای ظریف نقش اقتصاد حتی در دوران جدید، مانند گذشته، نادیده گرفته شده است. اگر در پایان دوران جنگ سرد نظام اقتصادی بین‌المللی بر ضعف یا توانمندی برخی دولتها اثر می‌گذارد، چگونه می‌توان روابطی بین‌المللی داشت که اقتصاد را نادیده بگیرد؟ چگونه می‌توان امروزه نقش تشکیلاتی چون گات، اتحادیه اروپا و همچنین نقش شرکتهای چند ملیتی را که در دولتها نیز صاحب نفوذند نادیده گرفت و بدون توجه به این عوامل نظریه جامع و مفیدی ارائه کرد؟ 6) نظریه پردازان فوق الذکر همگی بر کارآیی نظریه خود تکیه می‌کنند، هرچند نظریه پردازی چون روزنا سعی دارد با همگانی دانستن شکست، ضعف نظریه خود را کم رنگ تر سازد و راه حل را در تجدید نظر در متدولوژی کار جستجو کند. 7) در نزاع اخیر نظریه پردازان علوم سیاسی، به عوامل فرهنگی و تمدنی که ملتها را از یکدیگر جدا می‌سازد و ساموئل هانتینگتون آنها را سازنده چارچوب فکری روابط بین‌الملل در سالهای آتی بشمار می‌آورد، توجهی نشده است، هرچند بی تردید این بی توجهی از اهمیت نقش فرهنگها و تمدنها در مسائل میان ملتها نمی کاهد. (امیری ص 12) نظریه‌هایی که ما برای جلسات آینده انتخاب کرده‌ایم تابع منطق زمانی است یعنی با لیبرالیسم ویلسون که در آغاز بر روابط بین‌المللی مسلط بود آغاز می‌کنیم و با مناظره چهارم ختم می‌کنیم. لیبرالیسم و تحولات آن در روابط بین الملل معمولاً با وجود این که در بحث راجع به روابط بین الملل، بیش تر بر سنت واقع گرایی تأکید می شود، اما می توان گفت که رشتۀ روابط بین الملل، در اصل، در اندیشه ها و آرمان های لیبرالیسم ریشه دارد. ریشه لیبرالیسم مدرن را که در آستانه جنگ دوم جهانی از سوی «کار» به عنوان «آرمانشهر انگاری» مورد حمله قرار گرفت، در نارضایتی از نظام جهانی موجود جنگ اول جهانی می دانند. مهم ترین وجه معرف نظریه های لیبرال، باور به امکان تحول در روابط بین الملل به شکل همکاری، کاهش تعارض ها و نهایتاً نیل به صلح جهانی است. در این بخش ما چهار محور اصلی در نظریه های لیبرال را به بحث می گذاریم: 1. صلح دموکراتیک، با تأکید بر لزوم تغییر در ساختار سیاسی جوامع برای رسیدن به صلح؛ 2. فراملی گرایی با تأکید بر ظهور کنشگران جدید در عرصۀ بین الملل و به تبع آن تغییر در سیاست بین الملل؛ 3. تأکید بر نقش تجارت و ارتباطات در کاهش جنگ ها و ایجاد صلح؛ 4. نهاد گرایی با تأکید بر نقش نهادهای بین المللی برای رسیدن به تحولات معنادار در سطح بین الملل. 1. صلح دموکراتیک با توجه به این که حکومت های لیبرال دموکراتیک طی 200 سال گذشته با هم نجنگیده اند، این انگاره که دموکراسی ها با هم نمی جنگند، تقویت شده است. نگاه به تاریخ روابط این کشورها نشان می دهد که هژمونی یا موازنۀ قدرت یعنی عوامل ایجاد صلح و ثبات مورد توجه واقع گرایان نمی توانند این صلح پایدار را توضیح دهند. در عین حال، باید توجه داشت که دموکراسی ها با دیگران به کرات جنگیده و حتی گاه خود آغازگر جنگ بوده اند. پس نمی توان گفت که دموکراسی ها لزوماً «صلح طلب»هستند، بلکه می توانند در میان خودشان یک «منطقه صلح» شکل دهند، فرض نظریه صلح دموکراتیک این است که این منطقه می تواند گسترش یابد. در این که چرا دموکراسی ها با هم نمی جنگند دو تبیین ارائه می شود: الف: تبیین هنجاری یا فرهنگی، که تأکید می کند فرهنگ سیاسی دموکراتیک مبتنی بر چانه زنی، مذاکره، و سازش در سیاست داخلی را دموکراسی ها به روابط خارجی خود، خصوصاً با کشورهایی که با آن ها هنجارهای سیاسی مشابهی دارند، بسط می دهند. ب: سرچشمه صلح دموکراتیک را باید در ساختارهای دموکراتیک جستجو کرد. واضع اصلی نظریه صلح دموکراتیک را «امانوئل کانت»، فیلسوف آلمانی قرن هجدهم، می دانند. وی بر آن بود که صلح مستلزم وجود حکومت های مبتنی بر قوانین اساسی جمهوری خواهانه است که سه چیز را تضمین می کنند: 1. احترام به آزادی فردی؛ 2. منشأ مشترک و واحد قانون گذاری و تفکیک میان اقتدار اجرایی و تقنینی؛ 3. برابری سیاسی همه شهروندان. کانت معتقد است که لازم است در میان دولت ها یک فدراسیون یا اتحاد صلح تشکیل شود که صلح را در میان فدراسیون دولت های آزاد برقرار می کند. این اتحادیه یک قرارداد صلح، یک دولت جهانی، یا دولتی مرکب از ملل نیست. او قائل به تجسم تشکیلات و نهادی برای معاهدۀ صلح نیست، بلکه نوعی پیمان عدم تجاوز متقابل و نوعی نظام امنیت دسته جمعی را مد نظر دارد. از جمله نظریه پردازان جدید لیبرال، می توان به «مایکل ماندلبوم» اشاره کرد. او محور کار خود را یک «نظریه لیبرال تاریخ» قرار می دهد که در آن سه عنصر لیبرال، یکدیگر را تقویت می کنند: الف. صلح به عنوان بنیان مرجح روابط میان کشورها؛ ب. دموکراسی به عنوان راه بهینه سازی حیات سیاسی در درون آن ها؛ ج. بازار آزاد به عنوان وسیله تولید اصلی ثروت. 2. فراملی گرایی وقتی از سیاست و روابط بین الملل سخن گفته می شود، روابط میان دولت ها مطرح است، یعنی دولت ها کنشگران مورد نظرند. اما فراملی گرایی بر روابطی در ورای روابط دولت ها و میان کنشگرانی غیر از دولت ها تأکید دارد. یکی از نخستین آثار در روابط بین الملل که بر شکل گیری تحولات بنیادین در نظام بین الملل تأکید داشت، نخستین کتاب مشترک "رابرت کیون" و "جوزف نای" با عنوان «روابط فراملی و سیاست جهانی» بود. در این کتاب اکثر نظریه پردازان بر اهمیت کنشگران غیردولتی مانند شرکت های چند ملیتی و روابط میان آن ها در سطح فراملی، نقش گروه های انقلابی، اهمیت روابط اقتصادی در تعاملات جهانی، و تحول جهان تأکید می کنند. مسألۀ مهم برای "کیون" و "نای" این است که مبادلات یا سازمان های فراملی چگونه سیاست بین دولتی را تحت تأثیر قرار می دهند؛ این مبادلات و سازمان ها می توانند پنج تأثیر اصلی داشته باشند که پیامدهای مستقیم یا غیرمستقیمی بر حساسیت متقابل و از طریق آن بر سیاست میان دولت ها خواهند داشت. این آثار عبارتند از: 1. تغییرات نگرشی؛ 2. پیشبرد کثرت گرایی بین المللی؛ 3. ایجاد وابستگی و وابستگی متقابل؛ 4. ایجاد ابزارهای جدید تأثیرگذاری؛ 5. ظهور کنشگران جدید خودمختار یا شبه خودمختار در سیاست جهانی؛ بنابراین کنشگران سیاسی جهانی نیز آن هایی خواهند بود که کنترل منابعی را در اختیار دارند و با سایر کنشگران در ورای حدود دولت ها، دارای روابط سیاسی اند. "فرگوسن" و "منزباخ" را می توان اصلی ترین ادامه دهندگان نظریه فراملی گرایی دانست. این دو بر فرارسیدن عصر پسا بین الملل تأکید دارند؛ یعنی ما از عصر روابط میان دولتی گذر می کنیم و به دورانی جدید می رسیم. «جوهرۀ جهان جهانی ساز عبارت است از مرزهای سیاسی نفوذ پذیر، کاهش اهمیت فواصل فیزیکی، و خودمختاری فزاینده واحدهای غیرحاکم.» در جهان پسا بین الملل، طیف وسیعی از جوامع سیاسی وجود دارند که وجود هویت های متفاوت را منعکس می سازند و هر یک در حوزه ای خاص، دارای اقتدار است. گروه های تروریستی، شرکت های چند ملیتی و گروه های بشردوست، از جمله کنشگران این جهان جدیدند که موقعیت انحصاری دولت ها را در نظام بین الملل از میان برده اند. آنچه از نظر فرگوسن و منزباخ مورد توجه است، ظهور هویت های جدید است. هویت هایی همچون هویت دینی، جایگزین هویت شهروندی عصر بین الملل می شود. 3- نظریه وابستگی متقابل: نظریه وابستگی متقابل را یکی از نظریه هایی می دانند که ریشه در طرز تفکر بین الملل گرایانه یا انترناسیونالیستی دارد که بر مبنای آن، امور دنیا به طور عینی در جهت جهانی شدن است، و این جریان عینی در روندهای سیاسی به شکل همکاری میان دولت ها منعکس می شود و در عین حال، جریانی مثبت و در راستای صلح و رفاه بیش تر جهانی است. مفاهیم بنیادین وابستگی متقابل را می توان شامل وابستگی متقابل، قدرت، حساسیت، آسیب پذیری، هزینه، تقارن و عدم تقارن دانست: 1. وابستگی متقابل: وابستگی متقابل را می توان به عنوان پیوند مستقیم و مثبت منافع دولت ها در مواردی تعریف کرد که تغییر در موقعیت یک دولت، جایگاه سایر دولت ها را در همان جهت، تغییر می دهد. 2. قدرت: توانایی یک بازیگر به انجام کاری که طرف مقابل در صورت عدم وجود قدرت آن را انجام نمی داد و با هزینه ای که از نظر بازیگر، قابل قبول باشد. 3. حساسیت و آسیب پذیری: حساسیت، متضمن درجه واکنش در یک چهارچوب سیاست گذاری است؛ یعنی تغییرات در یک کشور با چه سرعتی موجب تغییرات در کشور دیگر می شود و آثار پرهزینۀ آن تا چه حد است. آسیب پذیری عبارت است از «قابلیت یک بازیگر در تحمل هزینه های تحمیلی ناشی از وقایع خارجی، حتی پس از تغییر سیاست ها». در شاخه نهادگرایی لیبرالیسم، به طور خاص می توان به نظریه های کارکردگرایی و نوکارکردگرایی و نهادگرایی نولیبرال اشاره کرد. الف. کارکردگرایی: کارکردگرایی با نام «دیوید میترانی» در پیوند است که کتاب خود را با عنوان "یک نظام صلح کارآمد" منتشر کرد. به نظر او، سر منشأ تعارض ها میان دولت ها وجود شکاف های سیاسی است و نمی توان بر این شکاف ها با توافق حقوقی فایق آمد. میترانی بر آن بود که نمی توان به رسیدن به صلح از طریق انعقاد موافقت نامه و پیمان صلح امیدوار بود و در عوض باید در عمل به آن تحقق بخشید؛ راه آن هم فعالیت مشترک است. فرض او بر این است که اقتصاد و سیاست را می توان از هم جدا کرد. ب. نوکارکرد گرایی: نوکارکردگرایی با نام «ارنست هاز» است. هاز با کنار گذاشتن بعد هنجاری نظریه کارکردگرا و افزودن یک بعد فایده گرایانه به آن، که بر اهمیت منافع و سود حاصل از تعامل ها، تصمیم ها، و ... تأکید دارد، تلاش کرد جنبه علمی نظریه را در زمانی که رفتار گرایی رهیافت غالب را تشکیل می داد، حفظ کند. هدف نوکارکردگرایی تبیین این مسأله بود که چرا و چگونه دولت ها حاکمیت خود را رها می کنند و حاکمیت ها در هم ممزوج می شوند و فنون جدیدی برای حل و فصل تعارض ها میان کشورها تدبیر می گردد. فرایند همگرایی در حوزۀ سیاست ملایم آغاز می شود و همکاری کارکردی را پیش می برد. اما هاز بر خلاف میترانی، اقتصاد و سیاست را کاملاً جدا از هم در نظر نمی گیرد و به اهمیت سیاسی مسائل اقتصادی، اذعان دارد. نوکارکردگرایی، منفعت طلبی را مسلم می گیرد و برای مشخص کردن حدود برداشت های ذهنی کنشگران بر آن اتکا می کند. گروه های مشخص، اهداف و منافعی خاص را دنبال می کنند و زمانی به ابزارهای فوق ملی روی می آورند که این اقدام برایشان، سودی داشته باشد. واقع گرایی و تحولات آن: واقع گرایی به صورت مکتب اندیشه سیاست قدرت از آن یاد می شود. منظور از قدرت تغییر رفتار سایرین در زمینه دلخواه است. واقع گرایی در شکل کلاسیکش در اثر توسیدید یعنی تاریخ جنگهای پلوپونزی مطرح شد که او بنیاد واقع گرایی را این جمله قرار می دهد ، حق فقط در بین برابرها وجود دارد حال آنکه قوی ترها آنچه را که می توانند انجام می دهند و ضعیف ترها از آنچه می خواهند فقط رنج می برند. در عصر مدرن در اروپا ماکیاولی در کتاب شهریار و هابز در کتاب لویاتان و فردریک ماینک در کتاب دلیل وجود دولت آنرا دنبال می کند. مایکل دویل می گوید می توان 3 سنت فکری واقع گرایی را با 3 اندیشه کلاسیک پیوند داد. بنیاد گرایی متاثر از ماکیاول ساختار گرایی متاثر از هابز تکوین گرایی که تحت تاثیر رو سو است. در این که چه کسی نخستین واقع گرایی بزرگ در تاریخ است اتفاق نظر وجود ندارد. از نظر دوئرتی، منسیوس و کاتیلیا نخستین واقع گرا می باشد. کاتیلیا در کتاب آرتاساسترا به توصیف جهان می پردازد براساس آنچه که هست نه بر اساس آنچه که باید باشد. آرنولد نیبور، آگوستین قدیس را نخستین واقع گرا می داند. ای- اچ_ کار، هم ماکیاول را به خاطر 3 عنصری که در بنیاد فکری او قرار دارد در این زمینه شاخص می داند، تاریخ و نظریه و جدایی اخلاق از سیاست.هابز با بدبینی نسبت به ذات انسان درشمار واقع گرا یان قرار می گیرد.او هم مانند ما کیا ول اخلاق را از سیاست جدا می کند ، می گو ید روابط بین الملل در و ضعیتی قرار دارد که جنگ همه علیه همه وجود دارد. او معتقد است میثا قها بدون شمشیر صر فا کلماتی هستند که نمی تواند انسان را حفظ کنند . هگل نیز جایگاه قدرت را مهم می داند ، باور هگل به اینکه مهم ترین هدف دو لت حفظ خود است از بنیانهای وا قع گرایی محسوب می شود. سیاست قدرت در زبان المانی 1 نماینده دیگر دارد که هانریش فون تریچکه است ،به نظر او جنگ بر بریت نیست بلکه ازمون ا لهی است که سرنوشت ملتها را به حق تعیین میکند . زمینه طرح نظریه واقع گرایی در نیمه قرن 20 زمینه اصلی طرح نظریه واقع گرایی در بعد از جنگ دوم جهانی آغاز شد. در واقع، واقع گرایی نوین واکنشی دسته جمعی در مقابل آرمان گرایی بوده است. بحران اقتصادی 1929 روح همکاری بین المللی که در سالهای 1925 – 1929 بوجود آمده بود را از بین برد. کشورهای توسعه طلب چون آلمان و ایتالیا و ژاپن در صدد تجدید نظر در تقسیمات ارضی و توسعه ثروت خود برآمدند. در شرایطی که میلیونها تن در طول جنگ درگیر شدند و دیگر اهداف آرمان گرایی نمی توانست معنای چندان داشته باشد. تفکر اصلی در بعد از جنگ این بود که راه حل نهایی برای جنگ وجود ندارد و توسل به منافع مشترک در بقاء و توسل به حکومت جهانی به جای نظام مرکب از دولتها، جملگی پوچ است. بنابراین ناگزیر سیاست بین الملل بعد از دو جنگ، مبارزه قدرت بوده است. بنابراین واقع گرایی در واکنش به بحران نظام بین الملل و ضربه آن به بنیانهای فکری و فلسفی آرمان گرایانه شکل گرفت. بنیان فکری واقع گرایی قرن 20 واقع گرایان دولت را بازیگر اصلی صحنه سیاست بین الملل تلقی می کنند و معتقد هستند که سایر بازیگران مانند شرکتهای چند ملیتی و به طور کلی سازمانهای غیر حکومتی در چهار چوب روابط میان دولتها عمل می کنند، در حالی که دولت در سطح داخلی قادر به اعمال اقتدار می باشد در سطح خارجی در یک نظام فاقد اقتدار مرکزی با سایر دولتها در همزیستی به سر می برد. در چنین محیطی دولتها با یکدیگر رقابت می کنند و ماهیت این رقابت بر اساس بازی با حاصل جمع صفر تعیین می گردد. واقع گرایان ضمن تاکید بر قدرت و منافع ملی بر این اعتقادندکه اصولا از بین بردن غریزه قدرت صرفا یک آرمان است. بنابراین تعقیب و کسب قدرت یک هدف منطقی و اجتناب ناپذیر سیاست خارجی به شمار می رود. آنها برای استقلال دولتها اهمیت زیادی قائل هستند و معتقدند که در نبود حکومت جهانی، عملا دولتها در حالت مبهم به سر می برند و همزیستی از طریق حفظ موازنه قدرت حاصل می شود. آنها اعتقادی به انقلاب در سیاست بین الملل ندارند زیرا معتقدند اگر بازیگران جدیدی در صحنه وارد شوند بعد از مدتی مشخصات بازیگران قبلی را پیدا می کنند و در صدد تامین امنیت و منافع خود خواهند رفت. مفهوم دیگر مورد نظر واقع گرایان آشوب زدگی است ،منظور این است هیچ حکومت مرکزی در نظام بین الملل نیست و کنترل مطلق بر کل نظام وجود ندارد و دلیل تمایز عرصه داخلی از عرصه بین المللی همین نبود اقتدار در سطح جهانی می باشد. در واقع محیط یا نظام دولتی که دولتها در آن زندگی می کنند اساسا آنارشیک است و آنارشیک بودن نظام دولتی در واقع ریشه در برداشت هابز در زمینه بر قرار بودن وضعیت طبیعی در روابط بین الملل دارد.از نظر انها تعارض و رقابت به عنوان رابطه ای است که در نظام بین الملل حرف اول را می زند . برخی نویسندگان واقع گرا که افکارشان از اواخر نیمه نخست قرن 20 تاثیر عمده ای بر رشد این مکتب گذاشت عبارتند از : ای_اچ_ کار آرنولد نیبور فردریک شومان ریمون آرون جرج کنان هانس مورگنتا به دلیل این که هانس جی مورگنتا بیشترین تاثیر را بر تدریس روابط بین الملل در دانشگاه ها داشت و از سوی دیگر ،نظریه نسبتا جامعی از روابط بین الملل ارائه داده است و او را تنها کسی میدانند که به ارائه یک تبیین منطقی و دارای انسجام درونی از رفتار دولتهای ملی پرداخته او را به عنوان یک نظریه پرداز واقع گرایی انتخاب کردم. کتاب سیاست میان ملتها او را مهم ترین کتاب در رهیافت نظری روابط بین الملل می دانند. می توان او را از نظر معرفت شناختی کاملا مدرن دانست. او قائل به کاربرد خرد و تجربه در شناخت است، به همین دلیل دیوید مکلند نظریه مورگنتا را از محرکهای اصلی انقلاب رفتاری می داند. مورگنتا هم مانند دیگر نظریه پردازان واقع گرا سرشت انسان را شرور می داند که این شرارت او در قدرت طلبی اوست. مورگنتا نظام بین الملل را آنارشیک می داند، اینکه نظام بین الملل فاقد اقتدار مرکزی است ، وجه تمایز آن با جامعه داخلی است. او بر نبود اقتدار مرکزی تاکید دارد. در این شرایط آنارشیک است که توسل به زور میان دولتها مشروعیت میابد و جنگ به خصوصیت نظام بدل می شود. در واقع منافع ملی و قدرت دو مفهوم اصلی و کلیدی نظریه او است، برداشت مورگنتا از قدرت رابطه ای است ، مورگنتا گاه قدرت را به عنوان هدف و غایت سیاست در نظر می گیرد، هر چه دولتها از قدرت بیشتری برخوردار باشند بهتر می توانند منافع خود را در سطح بین الملل تامین کنند. گاهی نیز قدرت را به عنوان ابزار مطرح می کند ،که در این جا عناصر قدرت ملی اهمیت پیدا می کند که از نظر او عناصر قدرت ملی جغرافیا، منابع طبیعی، توان صنعتی، آمادگی صنعتی و روحیه ملی و عناصر مشابه هستند در واقع قدرت در این جا چند بعدی و غیر قابل تعریف عملی و بیشتر ذهنی است. مفهوم دیگر منافع ملی میباشد که گاه آنرا به مثابه قدرت تعریف می کند و گاه براساس قدرت مفهوم منافع ملی را جوهر سیاست تلقی می کند. در واقع قدرت لازم و ضروری است. یکی دیگر از مفاهیم مورد نظر مورگنتا موازنه قدرت است که از این اصطلاح این طور برداشت می شود که در آن روابطی میان کشورهاست که در آن هیچ یک آن قدر قدرت ندارد که به تنهایی دیگران تحت سلطه قرار دهند . از نظر او قدرتهایی که در سیاست بین الملل از وضع موجود راضی هستند سیاست حفظ وضع موجود، دولتهایی که ناراضی هستند، سیاست امپریالیست و دولتهایی که در صدد مقابله با آنها بر می آیند، سیاست سد نفوذ را دنبال می کنند. سومین سیاست هم که دولتها می توانند دنبال کنند، سیاست پرستیژ است که نمایش قدرت است و جنبه ابزاری دارد یعنی می تواند در خدمت حفظ یا افزایش قدرت باشد. نقدی که به او وارد می شود این است که آثار مورگنتا مشابه یک واقع گرایی نوستالژیک است. او گذشته را دارای اهمیت می کند و تصویری آرمانی از دیپلماسی اروپایی در قرن 19 ارائه می دهد که در واقع نوعی آرمان گرایی است بنابراین شاید تردید جدی در واقع گرایی او جالب ترین نقد ها باشد. ا.ای.اچ.کار کتاب بحران 20 ساله از اثار او می باشد. او واقع گرایی را به عنوان پایان مرحله آرمان گرایی میداندو .او معتقد است که اگر همگان واقعا خواستار دولت جهانی یا امنیت دسته جمعی باشند ، تحقق آن آسان خواهد بود.توجه او به وجه خاص کنشهای انسانی و ساختگی بودن واقعیت جهان بود. پس واقع گرایی تنها یک مرحله از تفکر و برای رهایی از آرمانشهری است. در واقع انتقادی که به کار وارد است این است که او جایگاه خود را در میان آرمانشهری و واقع گرایی روشن نمی کند.گاه این دو را جمع می کند وگاه غیر قابل جمع می داند. در واقع کار بیشتر نگاه به تغییر و اصلاح دارد و خود را بیشتر عملگرا می داند. 2.رینولد نیبور به نظر کنت تامپسون پدر فکری واقع گرایان می باشد که بیش از همه در راه نیل به یک نظریه منسجم و قابل درک از روابط بین الملل تلاش کرد. گناهکاری انسان ناشی از اضطراب اوست .به اعتقاد او در ذات انسان اراده ی معطوف به زندگی وجود دارد که از اراده ی معطوف به قدرت ناشی می گردد، سیاست بین الملل را تلاش برای حفظ وکسب قدرت می دهند. او معتقد است هر گاه محدودیتهای اخلاقی برای فرد به عنوان عضو یک گروه بوجود آید به خشونت بیشتر در سطح گروه منجر می شود .فرد هویت خود را از دست می دهد و عضو توده ای بدون نام می شود به این ترتیب گرایش او به قدرت افزایش می یابد. او نیز امکان از بین رفتن تعارضات در سطح بین المللی را از طریق ایجاد حکومت های جهانی نفی میکند. 3.فردریک شومان .از نظر او واحد های سیاسی خود مختار هیچ اقتدار بالاتری را نمی پذیرد وبا جنگ منافع خود را دنبال می کنندو حفظ خود هدف هر دولتی است. از نظر شومان صلح هیچ گاه هدف نیست بلکه شرط لازم برای افزایش قدرت نسبی میباشد. از نظر شومان در این نظام بین الملل موازنه قدرت سازوکار مهمی است ،اعضائ برای دفاع از خود در برابر تهدید متحد می شود و اتحاد آنها تمایل یک کنشگر برای تبدیل شدن به یک قدرت جهانی را سرکوب می کند ، روزنا و دیویس شومان را از نمایندگان شاخه ای از مکتب واقع گرایی می دانند که صرفا به عنوان عکس العمل در قبال تحولات جاری در نظام بین الملل ظهور کرد. 4.ریمون آرون در کتاب جنگ و صلح به تحلیل چهار جانبه از روابط بین الملل در ابعاد نظری .جامع شناختی.تاریخی وعلمی می پردازد.در تصویر آرون از روابط بین الملل واحد های سیاسی مستقلی وجود دارد که هر یک به خود حق می دهند که عدالت را در اختیار گیرند و در مورد جنگ یا صلح تصمیم گیری کنند. هدف اصلی در نظام تضمین امنیت است وقدرت طلبی واحد های سیاسی در نظام بین الملل مورد توجه او است. 5.جرج کنان او نیز مانند واقع گرایان سرشت بشر را غیر منطقی و خود خواه وسر کش می داند معتقد است ایجاد تغییرات بنیادین در بشر بسیار دشوار است. او معتقد است تعارضات بین المللی پایدار هستند و فقدان هماهنگی در تحولات فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دولتها در بروز کشاکشها نقش دارد. البته او به استفاده از دیپلماسی هم خوش بین است. در واقع دیپلماسی در نظام بین الملل باعث تعدیل تعاراضات می گردد. او از این نظر مورد نقد قرار می گیرد که در نوشته های خود بر منافع ملی به عنوان هدایت کننده ی سیاست خارجی تاکید می کند. اما مشخص نمی کند دولتها در چه شرایطی به اجماع در مورد منافع ملی خود می رسند و آیا اساسا چنین اجماعی می تواند تشکیل شود و اگر می تواند چگونه؟ نو واقع گرایی : واقع گرایی در اوایل دهه 1980 به عللی نظیر ورود جنگ سرد و رقابت تبلیغاتی میان شرق و غرب و در واکنش به رفتارگرایی و موضوع وابستگی تجدید حیات یافت. در واقع نو واقع گرایی بیش از هر چیز تلاشی برای علمی کردن واقع گرایی است. نو واقع گرایان عمدتا بر مختصات ساختاری نظام بین الملل تاکید می کند. در واقع سطح تحلیل را نظام بین الملل قرار می دهند و می گویند نظام بین الملل نوع و قواعد بازی را مشخص می کند. نو واقع گرایان مفهوم ساختار سیستمی را توسعه می دهند. در واقع این ساختار است که روابط سیاسی واحدهای متشکله را تشکل بخشیده، تحت فشار قرار می دهد. در واقع نو واقع گرایان توضیح می دهند که چگونه ساختارها بدون توجه به مختصاتی که به قدرت و موقعیت مربوط میشود، بر رفتار و نتایج تاثیر می گذارد. بر این اساس سیاست خارجی دولتها تحت تاثیر عوامل سیستمیک قرار دارد و مانند توپهای بیلیارد از همان قواعد هندسه تبعیت می کند. نو واقع گرایان می گویند وقتی سیاست بین الملل به صورت یک نظام یا ساختار مجزا دقیقا تعریف شود، این وضعیت سر آغازی برای نظریه پردازی روابط بین الملل و نقطه عزیمت واقع گرایی سنتی می شود. نو واقع گرایان بر خلاف واقع گرایان کلاسیک تمایلی به استفاده از زور از خودشان نشان نمی دهند. از نظر آنها تمامی دولتهای موجود در درون نظام بین الملل از لحاظ کارکردی به واسطه وجود فشارهای ساختاری، در وضعیت مشابهی به سر می برد همین وضعیت باعث تحمیل نظم و روشی به دولتها می شود. یکی از حوزه های مورد توجه واقع گرایی جدید مسائل اقتصادی بین الملل بود. از جمله نظریه پردازان نو واقع گرایی کنت والتز و مورتون کاپلان و رابرت گیپلین و استفان کراسنر می باشد، به دلیل اهمیتی که کنت والتر در نظریه پردازی نو واقع گرایی یا به عبارتی واقع گرایی ساختاری دارد. به بررسی نظریه او می پردازیم: "کنت والتز" کتاب نظریه سیاست بین الملل و انسان، دولت و جنگ از مهمترین متون نظری روابط بین الملل محسوب میشود. والتر بی تردید علم گراست از هر گونه قضاوت مورگنتایی درباره عقلانیت سیاست خارجی پرهیز می کند، به رغم اینکه او را اثبات گرا می دانند اما دقت در آراء او نشان می دهد که او از بسیاری از مفروضه های ساده انگارانه اثبات گرایی فاصله دارد و به همین دلیل برخی او را از نظر معرفت شناختی و روش شناختی ابطال گرا و یا لاکاتوشی می دانند. او بر آن است که میان نظریه و قانون باید تفکیک قائل شد. قانون حاکی از وجود رابطه ثابت است، اما نظریه ها عباراتی اند که قوانین را تبیین می کنند.در واقع والتز در صدد ارائه یک نظریه تبیینی توضیح دهنده سیاست خارجی است که بتواند به سوالهای مشخص پاسخ دهد. سوالی که بنیان نظریه او را تشکیل می دهد این است که چرا دولتها در نظام بین الملل به رغم تفاوتهایی که از نظر سیاسی ، ایدئولوژیک دارند، رفتار مشابهی را در سیاست خارجی به نمایش می گذارند؟ این بر یک برداشت سیستمی از سیاست بین الملل متکی است.از نظر او ساختار سیاسی از 3 اصل تشکیل شده است : 1.اصل سازمان دهنده 2.تفکیک کارکردها 3. توزیع توانمندیها

+ نوشته شده توسط عليرضا زينالي اقدم در و ساعت |
روابط ایران و عربستان سعودی
نقشه موقعیت ایران و عربستان سعودی را نشان می‌دهد
   

ایران

عربستان سعودی

روابط ایران و عربستان به مجموعه مراودات سیاسی، اقتصادی،اجتماعی بین ایران و عربستان گفته می‌شود. این روابط هیچ‌گاه در سطح مطلوب برقرار نبوده است. بعد از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ روابط دو کشور تیره‌تر و خصمانه‌تر شد و تاکنون بارها منازعات نظامی و دیپلماتیک بین دو کشور رخ داده است. هر دو کشور مدعی صیانت و رهبری بر سایر کشورهای مسلمان خاورمیانه هستند که در این بین ایران به عنوان یک کشور شیعه مذهب و عربستان سعودی به عنوان یک کشور سنی مذهب، اختلافات اعتقادی و سیاسی متعددی دارند که معمولاً منافعی متضاد را برای یکدیگر ترسیم کرده است. حمایت عربستان از صدام حسین در جنگ ایران و عراق و حمایت ایران ازشیعیان یمن در نزاع یمن (۲۰۱۰–۲۰۰۹) نمونه‌ای از اختلافات و درگیری‌ها است. همچنین دو کشور اختلافات مرزی در خلیج فارسبا یکدیگر دارند که بیشتر به سبب بهره‌برداری بیشتر از منابع هیدروکربنی خلیج فارس (نفت و …) است.[۱]

 

پیش از انقلاب ۱۳۵۷ویرایش

گفته می‌شود که پیش از وقوع انقلاب ۱۳۵۷ ایران، روابط ایران و عربستان سعودی تا حدودی در چارچوبی که ایالات متحده آمریکابرای آنها تعریف کرده بود قرار داشت. پادشاه ایران و پادشاه عربستان در منطقه، هرکدام بخشی از مسئولیت‌های مبارزه با نفوذاتحاد جماهیر شوروی در خاورمیانه را در زمان جنگ سرد برعهده داشتند. در این زمان در حالیکه اختلاف نظرهای سیاسی بین دو کشور وجود نداشت، مناقشات مرزی و انرژی همواره در روابط دوجانبه حضور داشت.[۲]

جدایی بحرین از ایرانویرایش

یکی دیگر از مناقشات بین ایران و عربستان در دوره پهلوی اول، مسئله بحرین بود. دولت ایران که در دوره قاجار و اوایل پهلوی تقریباً تبعیت بحرین از انگلستان را پذیرفته بود، سعی کرد آن را دوباره به ایران ضمیمه کند. به این منظور در سال ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی، طرح الحاق بحرین به کشور به عنوان استان چهاردم را تصویب کرد و ایران بر حاکمیت خود بر این جزیره تأکید کرد.[۳] در همان زمان در ایران شایعه‎­ای قوت گرفت که در آن دولت عربستان در صدد تأسیس اتحادیه‌­ای است که در آن بحرین نیز به عنوان کشوری مستقل شرکت دارد.‎[نیازمند مدرک موثق]

نخست‌­وزیر وقت ایران منوچهر اقبال در جواب یکی از نمایندگان مجلس دربارهٔ این شایعه گفت: «ما روابط سیاسی خود را با هر دولتی که سعی می­کند پیمانی با بحرین ببندد تا ابد قطع خواهیم کرد. چه گونه اقدامات را روشی خصمانه نسبت به خود شناخته و تجاوزی علیه حق حاکمیت خویش می­‎دانیم و تا آخرین قطره خون خود با آن مبارزه خواهیم کرد.»[۴] البته به نظر می­رسد این گفتارها و مطالب از حد شعار خارج نشد؛ زیرا در همان سال دولت عربستان با حاکم بحرین موافقت­نامه­ای را در مورد اکتشاف و بهره ­برداری از منابع نفت خلیج فارس امضاء کرد.‎[نیازمند مدرک موثق]

وزیر امور خارجه ایران نسبت به این موضوع اعتراض کرد و آن را تجاوز به حقوق ایران و غیر معتبر خواند؛[۵] ولی هیچ­گاه این اعتراضات و شعارها به قطع رابطه با عربستان منجر نشد. همچنین در سال ۱۳۴۷ پادشاه عربستان از امیر بحرین به عنوان رئیس یک کشور استقبال کرد. محمدرضا شاه پهلوی در اعتراض به این استقبال، سفر خود را به عربستان سعودی لغو کرد؛[۶] ولی این اعتراض به نتیجه نرسید و پس از طی مذاکراتی که به امضای موافقت­نامه نیز انجامید، شاه ایران در آبان همان سال به طور رسمی از عربستان سعودی دیدن کرد.[۷]

به هر صورت دولت ایران پس از مدتی به خاطر ترس از آمریکا وانگلیس و یا آماده­ کردن کشورهای عرب از جمله عربستان برای پذیرش معامله بحرین با جزایر سه‌گانه تنب کوچک و تنب بزرگ وابوموسی[۸] و یا علل دیگر، ادعای خود را راجع به مالکیت بحرین مسکوت گذاشت و شاه ایران در توجیه کار خود گفت: «اکثریت ساکنان آن جزیره عرب هستند و به زبان عربی سخن می­گویند. به لحاظ اقتصادی مجمع­ الجزایر بحرین دیگر اهمیت ندارند. زیرا نفت آنجا تمام شده و صید مروارید نیز صرفه اقتصادی ندارد. از نظر اهمیت استراتژیکی و سوق ­الجیشی با وجود تسلط ایران بر تنگه هرمز، آن جزایر ارزشی ندارند. از جهت امنیتی هم حفظ آن سرزمین پرهزینه و مستلزم استقرار یکی دو لشکر در آنجاست.»[۹]

پس از مدتی نماینده ایران در سازمان ملل متحد نیز بر گزارشسازمان ملل متحد مبنی بر استقلال بحرین صحه گذاشت و از آن حمایت کرد و بحرین به طور رسمی از ایران جدا شد

 

با پیروزی انقلاب ایران، آیت‌الله خمینی، از مردم کشورهای عربی خواستند تا علیه پادشاهان مورد حمایت آمریکا قیام کنند. این اقدام با واکنش کشورهای عربی به‌خصوص عربستان سعودی همراه بود و منجر به حمایت عربستان سعودی از عراق در جنگ با ایرانشد.[نیازمند منبع]

کشتار حاجیان ایرانی در سال ۱۳۶۶ شدیدترین ضربه را به روابط دوجانبه وارد کرد و وخیم‌ترین دوران بین دو کشور رقم خورد. به طوری که خمینی در یکی از سخنرانی‌هایش گفت:

حتی در صورتی که احتمال بخشش صدام وجود داشته باشد، هیچگاه نمی‌توان خیانت عربستان سعودی به اسلام را فراموش کرد.

بعد از مرگ خمینی، جو سنگین روابط دوجانبه رو به سبکی نهاد.[نیازمند منبع]

 

تبریک ملک عبدالله و موضع روحانیویرایش

بعد از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس یازدهمین دولت جمهوری اسلامی ایران، عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه وقت عربستان سعودی، از اولین رهبران سیاسی بود که انتخاب روحانی را تبریک گفت و برای وی آرزوی موفقیت کرد. روحانی نیز چند روز بعد این پیام را پاسخ گفت و ابراز امیدواری کرد ایران و عربستان با کمک یکدیگر بتوانند ثبات را به منطقه خاورمیانه بازگردانند.[۱۶] روحانی در نخستین نشست خبری‌اش که در ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ انجام شد، عربستانی‌ها را برادر خود خواند و از روابط سیاسی با این کشور استقبال کرد.[۱۷]

نارضایتی عربستان از احتمال نزدیکی ایران و آمریکاویرایش

در روزهایی که مذاکرات «ژنو ۲» و «ژنو ۳» در حال پیگیری بود، برخی مقامات دولتی و افراد سرشناس عربستانی نارضایتی خود را از امضای این توافق‌نامه ابراز کردند. از جمله دلایل ناخرسندی عربستانی‌ها از نزدیکی ایران و آمریکا، نگرانی از گسترش نفوذ محور مقاومت در منطقه خاورمیانه در سایه سکوت آمریکا در زمان ایجاد رابطه با ایران بوده است.[۱۸] در همان زمان برخی رسانه‌ها از سنگ‌اندازی عربستان سعودی و اسرائیل در مسیر حصول توافق هسته‌ای ایران و غرب خبر دادند.[۱۹] بعد از حصول توافق هسته‌ای ژنو، عربستانی‌ها بعد از سکوتی چند روزه، پیام تبریکی محتاطانه در خصوص امضای چنین نفاهم‌نامه‌ای منتشر کردند.[۲۰]

نقش عربستان در کاهش شدید قیمت نفتویرایش

در پی کاهش شدید قیمت نفت در ماه‌های انتهایی سال ۲۰۱۴ و اوایل سال ۲۰۱۵، دولت ایران و سایر کشورهای عضو اوپک که به دلیل افت شدید قیمت نفت دچار کاهش بی‌سابقه درآمدهای نفتی شده بودند، عربستان را متهم کردند که با افزایش بی‌سابقه تولیدات نفتی خود، در پی کاهش قیمت و ضربه به تولیدکنندگان نفتی است. پس از ماه‌ها عدم موضع‌گیری صریح دولت روحانی در این خصوص، وی در ژانویه ۲۰۱۵ (میلادی) عربستان سعودی و کویت را متهمان اصلی افت قیمت نفت عنوان کرد و این دو کشور را تهدید به متضرر شدن از این تصمیم خود کرد.[۲۱]

منازعه در عراق، سوریه و یمنویرایش

با کمک های هنگفت سیاسی، نظامی و اقتصادی ایران، که باعث پیروزی‌های ارتش‌ اسد مقابل ارتش آزاد سوریه که مورد حمایت عربستان بود و در برابر و نفوذ بیشتر ایران در ارکان قدرت عراق و سوریه، و از طرفی، اعتراضات و تغییر حکومت یمن (۲۰۱۴-۲۰۱۵ میلادی) که با حمایت سنگین ایران انجام شد، سیاستمداران عربستانی را به مقابله با نفوذ ایرانی‌ها واداشت و موجب تیره‌تر شدن روابط ایران با عربستان سعودی شد. مقامات عربستانی تهدید کردند که برای مقابله با نفوذ ایران در منطقهٔ خاورمیانه و همچنین جلوگیری از توافق هسته‌ای میان ایران و آمریکا، تلاش خود را به کار می‌بندند.[۲۲]

در نهایت، با پیشروی‌های نیروهای انصارالله در یمن، عربستان سعودی و چند کشور عرب دیگر، اقدام به مداخله نظامی در این کشور نمودند.[۲۳] این اقدام عربستان و متحدان آن، با واکنش تند وزارت امور خارجهٔ ایران روبرو شد و آن را، دخالت در امور داخلی یمن عنوان کرد. محمدجواد ظریف که در حین مذاکرات لوزان بود، توقف فوری حملات عربستان به یمن را خواستار شد.[۲۴]

تجاوز جنسی پلیس فرودگاه جده به ۲ نوجوان ایرانیویرایش

در ۱۸ فروردین ۱۳۹۴، با تعرض مأموران بازرسی فرودگاه جده به دو نوجوان ۱۴ و ۱۵ زائر ایرانی که قصد بازگشت به کشورشان را داشتند،[۲۵] تنش در روابط دوجانبه مجدد بالا گرفت. مجلس شورای اسلامی، طرح یک فوریتی لغو حج عمره ایرانیان را تا حصول اطمینان از امنیت زائران ایرانی، در دستور کار خود قرار داد[۲۶] و آیت‌الله مکارم شیرازی واکنش نشان داد و گفت: «آیا عمره که واجب نیست را باید برویم و زیر بار هر خفتی برویم؟»[۲۷] هاشمی رفسنجانیهم ماجرای جده را «رسوایی جدی برای نظام عربستان و دستگاه امنیتی این کشور» توصیف کرد.
گروهی از معترضان ایرانی در روز شنبه ۲۲ فروردین در مقابلسفارت عربستان در تهران تجمع کردند، و خواستار تعطیلی این سفارتخانه شدند. پنج‌شنبه شب هم شماری از مردم مشهد در شمال شرقی ایران، مقابل سرکنسولگری عربستان تجمع و به حمله این کشور به یمن و «توهین و بی‌حرمتی به زائران ایرانی» اعتراض کردند.[۲۸]

لغو سفر عمرهویرایش

پس از آنکه حسن روحانی، دستور بررسی مسئله تجاوز دو مأمور عربستانی به دو نوجوان ایرانی را به علی جنتی داد، در ۲۴ فروردین ۱۳۹۴، علی جنتی، وزیر ارشاد ایران اعلام کرد پس از مطالعات و بررسی‌های انجام شده امروز به سازمان حج دستور داده شد تا زمانی که این افراد مجرم (متجاوزان به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده) محاکمه بشوند و مورد مجازات قرار بگیرند، فعلاً عمره متوقف می‌شود و پروازهای ایران تعلیق خواهد شد.[۲۹]

وقایع حج ۱۳۹۴ویرایش

نوشتار اصلی: فاجعه منا (۱۳۹۴)

وقایع حج تمتع سال ۱۳۹۴، موجب تیرگی بیشتر روابط دو کشور شد. سقوط جرثقیل ساخت و ساز و همچنین فاجعه منا دو رویدادی بود که به خصومت دو کشور دامن زد. در خلال این دو حادثه که به کشته‌شدن صدها ایرانی منجر شد، ایران، مقامات عربستانی را مقصر اصلی خطاب کرد و خواهان عذرخواهی آنها شد.[۳۰]

 

+ نوشته شده توسط عليرضا زينالي اقدم در و ساعت |

روابط ایران و روسیه

اشکال‌های صفحه
روابط ایران-روسیه
نقشه موقعیت ایران-روسیه را نشان می‌دهد
   

ایران

روسیه

 ویرایش آغاز روابط ایران و روسیه برمیگردد به سال ۱۵۹۲ میلادی و در دوران صفویان در این دوران در روسیه خاندان روریکُویچ‌ها قدرت را در دست داشتند.[۱] ایران روسیه مساحت (km²) ۱۶۴۸۰۰۰ ۱۷۰۷۵۴۰۰ جمعیت ۷۱۲۰۸۰۰۰ ۱۴۶۸۸۷۴۳۸ نوع حکومت جمهوری اسلامی جمهوری فدراتیو بودجه نظامی (میلیارد دلار) ۶٫۳ ۷۰ تعداد نیروهای مسلح ۹۴۵۰۰۰ ۱۰۳۷۰۰۰ روابط سران بابیان و بهائیان با روسیه ویرایش منتقدان بهائیت معتقدند حکومت تزار روس از روابطی با سران بابی و بهایی برخورد دار بود. اولین مکان مذهبی بهائیان در عشق آباد روسیه ساخته شد. برخی رهبران بهائیت نیز دوام حکومت تزار را گاهی پیش بینی ک

روابط سران بابیان و بهائیان با روسیهویرایش

منتقدان بهائیت معتقدند حکومت تزار روس از روابطی با سران بابی و بهایی برخورد دار بود. اولین مکان مذهبی بهائیان در عشق آباد روسیه ساخته شد. برخی رهبران بهائیت نیز دوام حکومت تزار را گاهی پیش بینی کرده بودند که محقق نشد و تزارها با انقلاب کمونیستی سرنگون شدند.[۲][۳][۴]

رده بودند که محقق نشد و تزارها با انقلاب کمونیستی سرنگون شدند.[۲][۳][۴] 

 

 

 

+ نوشته شده توسط عليرضا زينالي اقدم در و ساعت |
رویکرد کینزی ادعاهای متداول در میان متفکران کلاسیک و نئوکلاسیک در مورد خود تنظیمی بازار را به نقد می‌کشد. او این ادعا را که نظام بازار بدون نظارت دولت می‌تواند امکانات بالقوه مولد جامعه را کاملاً مورد استفاده قرار دهد، زیر سوال می‌برد. رویکرد کینزی به بی ثباتی فرایند بازتولید و رشد در اقتصاد سرمایه داری می‌پردازد. کینز هم بر ضد مفهوم تعادل، که مشخصه اقتصاد اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بود و هم بر ضد مفهوم دست نامریی مورد علاقه آدام اسمیت استدلال می‌کرد.

+ نوشته شده توسط عليرضا زينالي اقدم در و ساعت |
اقتصاد سیاسی عبارتست از علم قوانین تولید و توزیع نعمات مادی در مراحل مختلف تکامل جامعه انسانی. به تدریج با رشد جامعه و مناسبات اجتماعی و اقتصادی اهمیت علم اقتصاد نیز بیشتر شد[۱].

اقتصاد سیاسی یک روش مطالعه علمی درباره پدیده‌های اجتماعی است. این رهیافت بر وجود ارتباط میان مولفه‌های سیاسی و اقتصادی در شکل دادن به پدیده‌های اجتماعی مبتنی است. به همین دلیل اگرچه اغلب زیرمجموعه علم اقتصاد دانسته می‌شود، باید آن را چیزی فراتر از علم اقتصاد محض دانست؛ اقتصاد سیاسی Political Economy یا به شکل اختصاری PE است، اما علم اقتصاد Economics. مثلاً برای تحلیل رفتار انتخاباتی طبقاتمختلف به منافع اقتصادی آن طبقات رجوع می‌شود و یا تأثیر اقتصادی یک تصمیم گیری سیاسی مورد مطالعه قرار می‌گیرد[۱].

اقتصاد سیاسی شاخه‌ای است از علوم اجتماعی که قوانین مربوط به تولید و توزیع درآمد و ثروت و اثرات آنرا در مراحل مختلف رشد و توسعه جامعهٔ بشری مورد بررسی قرار می‌دهد. اغلب مباحثی که امروزه در علم اقتصاد مورد بررسی قرار می‌گیرد، در گذشته در قلمرو اقتصاد سیاسی بطور پراکنده مطرح می‌شده‌است. نخستین بار، اصطلاح اقتصاد سیاسی توسط پیروان مکتب مرکانتیلیسم (سوداگری) عنوان گردید و سپس مورد بحث علمای کلاسیک اقتصاد نظیر پتی[۲] و کنه[۳] آدام اسمیت، دیوید ریکاردو[۴] و سی[۵] قرار گرفت.[۱].

اقتصاد سیاسی تحلیل فنی اقتصاد مدرن برای توجه کردن به اهمیت سیاست‌ها برای اقتصاد است.

اقتصاد سیاسی کلاسیک سرمایه داری طی جریان تکامل شیوه تولید سرمایه داری پدید می‌آید که نمایندگان برجسته آن نظیر آدام اسمیتو دیوید ریکاردو گام‌های مهمی در راه درک قوانین تولید و توزیع اجتماعی نعمات مادی برداشتند. این مکتب پایه‌های تحقیق علمی اقتصاد سرمایه داری را شالوده ریزی کرد ولی این مکتب نظامسرمایه داری را بدون نقص و جاودانی می‌انگاشت و مدافعبورژوازی بود که در دوران اولیه تکاملش با فئودالیسم مبارزه می‌کرد و نقش مترقی داشت.[۱]

اواخر قرن هفدهم و اوائل قرن هیجدهم میلادی دوران شکفتگی این مکتب در انگلستان و فرانسه بود. بهترین نمایندگان اقتصاد سیاسی کلاسیک بورژوازی در این دوران طی مبارزه خود با مبادی قرون وسطایی و فئودالی اقتصاد، استقرار اقتصاد سرمایه داری و امحاء مقررات فئودالی را درحیات اقتصادی طلب می‌کردند و از این راه می‌خواستند طبیعی بودن قوانین اقتصادی و به عبارت امروزی عینی بودن این قوانین را اثبات کنند و به همین جهت هم به تجزیه و تحلیل شیوه تولید سرمایه داری و قوانین درونی آن پرداختند. آن‌ها اساس تئوری ارزش بر پایه کار را تدوین کرده و بر این اساس مقولاتی نظیر بهره مالکانه و بهره و سود را توضیح می‌دادند[۱].

دیوید ریکاردو حتی در این تجزیه و تحلیل به وجود تناقض بیندستمزد و سود پی برد که خود اساسی برای درک تضاد سرمایه داری به شمار می‌رود. درباره اهمیت این کتاب باید گفت که یکی از منابع سه گانه مارکسیسم را همین تئوری تشکیل می‌دهد که به نحوی انتقادی و خلاق از جانب مارکس مورد استفاده قرار گرفت و در ضمن نقایص آن نشان داده شد[۱].

مطاله در مورد اقتصاد سیاسی کلاسیک به دو بخش تقسیم می‌شود:
1- بحث در دفاع از خودتنظیمی بازار
2- نظریهٔ ارزش و توزیع
بخش اول به ماهیت نظام بازار و رابطه‌اش با بازار مربوط می‌شود و بخش دوم به تولید و استفاده از مازاد اقتصادی مربوط می‌شود. اصطلاح اقتصاد سیاسی به رویکرد کلاسیک به معنی نظام برآوردن نیازهای شخصی متشکل از عاملهای خصوصی مستقل است. اساساً اقتصاد دانان کلاسیک نقش مهمی در معرفی و بسط دو مفهوم بنیادی داشتند. یعنی جدایی پذیری اقتصاد و تقدم قلمرو اقتصادی. آدام اسمیت پیدایش جامعه متمدن را نتیجه رفتار منفعت طلبانه و نه حاصل برنامه ریزی مشخص برای یک فرایند سیاسی یا کارگزاری دولتی به وجود آمده توسط آنها، می‌دانست. مارکس این ایده را جلوتر برد. او فرایندهایی را توصیف کرد که تغییرات دورانی، از روش‌های تولید، روابط اجتماعی و شیوه‌های زندگی به وجود آمدند و همگی پیامدهای ناخواسته تعقیب سود شخصی بوده‌اند. پیدایش اقتصاد سیاسی به تنزل مرتبه سیاست و ترفیع بخش غیر سیاسی زندگی مدنی کمک کرد. تنزل مرتبه سیاست را هیچ چیزی بهتر از استفاده دست نامریی آدام اسمیت نمی‌توانست بیان کند. استوارت می‌کوشد دو مفهوم مهم را با هم ترکیب کند. اول آنکه تغییر از نیروها و فرایندهای درونی جامعه پدید می‌آید و نه با تصمیم دولت. دوم آنکه برای دولت در شناخت لزوم آن تغییرات و هدایت جامعه از طریق آنها نقش قایل است.

مارکسیستها امر سیاسی را در جدایی جامعه مدنی از عرصه عمومی (محدود کردن حقوق و برابری به عرصه عمومی)، فرایندهای طبقاتی که به وسیله آن ارزش اضافی در نظام سرمایه داری تصرف می‌شود، نقش دولت در اداره کردن منافع و امورسرمایه، تضمین‌های سیاسی حقوق مالکیت، فعالیت‌های انقلابی برای تغییر دادن نهادهای سیاسی سرمایه داری و چانه زنی بین نیروی کار و سرمایه برای کنترل مازاد اقتصادی مشاهده کردند.

نظریه نئوکلاسیک که در پایان قرن نوزدهم رواج یافت، هنوز از ابداع مکتب کلاسیک استفاده می‌کند ولی چارچوب تحلیلی کلاسیک‌ها را به کار نمی‌برد. به جای آن در مورد مساله ماهیت و هدف اقتصاد بازار، فلسفه مکتب اصالت مطلوبیت را به کار می‌برد. نئوکلاسیک‌ها اقتصاد را بر مبنای ایده عدم کارایی بازار تعریف می‌کنند. از نظر مکتب نئوکلاسیک، اقتصاد به معاملات خصوصی طالب بیشینه سازی مطلوبیت گفته می‌شود و سیاست، به کار بردن قدرت دولتی برای همان هدف مطلق اطلاق می‌شود.

+ نوشته شده توسط عليرضا زينالي اقدم در و ساعت |
اقتصاد سیاسی عبارتست از علم قوانین تولید و توزیع نعمات مادی در مراحل مختلف تکامل جامعه انسانی. به تدریج با رشد جامعه و مناسبات اجتماعی و اقتصادی اهمیت علم اقتصاد نیز بیشتر شد[۱].

اقتصاد سیاسی یک روش مطالعه علمی درباره پدیده‌های اجتماعی است. این رهیافت بر وجود ارتباط میان مولفه‌های سیاسی و اقتصادی در شکل دادن به پدیده‌های اجتماعی مبتنی است. به همین دلیل اگرچه اغلب زیرمجموعه علم اقتصاد دانسته می‌شود، باید آن را چیزی فراتر از علم اقتصاد محض دانست؛ اقتصاد سیاسی Political Economy یا به شکل اختصاری PE است، اما علم اقتصاد Economics. مثلاً برای تحلیل رفتار انتخاباتی طبقاتمختلف به منافع اقتصادی آن طبقات رجوع می‌شود و یا تأثیر اقتصادی یک تصمیم گیری سیاسی مورد مطالعه قرار می‌گیرد[۱].

اقتصاد سیاسی شاخه‌ای است از علوم اجتماعی که قوانین مربوط به تولید و توزیع درآمد و ثروت و اثرات آنرا در مراحل مختلف رشد و توسعه جامعهٔ بشری مورد بررسی قرار می‌دهد. اغلب مباحثی که امروزه در علم اقتصاد مورد بررسی قرار می‌گیرد، در گذشته در قلمرو اقتصاد سیاسی بطور پراکنده مطرح می‌شده‌است. نخستین بار، اصطلاح اقتصاد سیاسی توسط پیروان مکتب مرکانتیلیسم (سوداگری) عنوان گردید و سپس مورد بحث علمای کلاسیک اقتصاد نظیر پتی[۲] و کنه[۳] آدام اسمیت، دیوید ریکاردو[۴] و سی[۵] قرار گرفت.[۱].

اقتصاد سیاسی تحلیل فنی اقتصاد مدرن برای توجه کردن به اهمیت سیاست‌ها برای اقتصاد است.

اقتصاد سیاسی کلاسیک سرمایه داری طی جریان تکامل شیوه تولید سرمایه داری پدید می‌آید که نمایندگان برجسته آن نظیر آدام اسمیتو دیوید ریکاردو گام‌های مهمی در راه درک قوانین تولید و توزیع اجتماعی نعمات مادی برداشتند. این مکتب پایه‌های تحقیق علمی اقتصاد سرمایه داری را شالوده ریزی کرد ولی این مکتب نظامسرمایه داری را بدون نقص و جاودانی می‌انگاشت و مدافعبورژوازی بود که در دوران اولیه تکاملش با فئودالیسم مبارزه می‌کرد و نقش مترقی داشت.[۱]

اواخر قرن هفدهم و اوائل قرن هیجدهم میلادی دوران شکفتگی این مکتب در انگلستان و فرانسه بود. بهترین نمایندگان اقتصاد سیاسی کلاسیک بورژوازی در این دوران طی مبارزه خود با مبادی قرون وسطایی و فئودالی اقتصاد، استقرار اقتصاد سرمایه داری و امحاء مقررات فئودالی را درحیات اقتصادی طلب می‌کردند و از این راه می‌خواستند طبیعی بودن قوانین اقتصادی و به عبارت امروزی عینی بودن این قوانین را اثبات کنند و به همین جهت هم به تجزیه و تحلیل شیوه تولید سرمایه داری و قوانین درونی آن پرداختند. آن‌ها اساس تئوری ارزش بر پایه کار را تدوین کرده و بر این اساس مقولاتی نظیر بهره مالکانه و بهره و سود را توضیح می‌دادند[۱].

دیوید ریکاردو حتی در این تجزیه و تحلیل به وجود تناقض بیندستمزد و سود پی برد که خود اساسی برای درک تضاد سرمایه داری به شمار می‌رود. درباره اهمیت این کتاب باید گفت که یکی از منابع سه گانه مارکسیسم را همین تئوری تشکیل می‌دهد که به نحوی انتقادی و خلاق از جانب مارکس مورد استفاده قرار گرفت و در ضمن نقایص آن نشان داده شد[۱].

مطاله در مورد اقتصاد سیاسی کلاسیک به دو بخش تقسیم می‌شود:
1- بحث در دفاع از خودتنظیمی بازار
2- نظریهٔ ارزش و توزیع
بخش اول به ماهیت نظام بازار و رابطه‌اش با بازار مربوط می‌شود و بخش دوم به تولید و استفاده از مازاد اقتصادی مربوط می‌شود. اصطلاح اقتصاد سیاسی به رویکرد کلاسیک به معنی نظام برآوردن نیازهای شخصی متشکل از عاملهای خصوصی مستقل است. اساساً اقتصاد دانان کلاسیک نقش مهمی در معرفی و بسط دو مفهوم بنیادی داشتند. یعنی جدایی پذیری اقتصاد و تقدم قلمرو اقتصادی. آدام اسمیت پیدایش جامعه متمدن را نتیجه رفتار منفعت طلبانه و نه حاصل برنامه ریزی مشخص برای یک فرایند سیاسی یا کارگزاری دولتی به وجود آمده توسط آنها، می‌دانست. مارکس این ایده را جلوتر برد. او فرایندهایی را توصیف کرد که تغییرات دورانی، از روش‌های تولید، روابط اجتماعی و شیوه‌های زندگی به وجود آمدند و همگی پیامدهای ناخواسته تعقیب سود شخصی بوده‌اند. پیدایش اقتصاد سیاسی به تنزل مرتبه سیاست و ترفیع بخش غیر سیاسی زندگی مدنی کمک کرد. تنزل مرتبه سیاست را هیچ چیزی بهتر از استفاده دست نامریی آدام اسمیت نمی‌توانست بیان کند. استوارت می‌کوشد دو مفهوم مهم را با هم ترکیب کند. اول آنکه تغییر از نیروها و فرایندهای درونی جامعه پدید می‌آید و نه با تصمیم دولت. دوم آنکه برای دولت در شناخت لزوم آن تغییرات و هدایت جامعه از طریق آنها نقش قایل است.

مارکسیستها امر سیاسی را در جدایی جامعه مدنی از عرصه عمومی (محدود کردن حقوق و برابری به عرصه عمومی)، فرایندهای طبقاتی که به وسیله آن ارزش اضافی در نظام سرمایه داری تصرف می‌شود، نقش دولت در اداره کردن منافع و امورسرمایه، تضمین‌های سیاسی حقوق مالکیت، فعالیت‌های انقلابی برای تغییر دادن نهادهای سیاسی سرمایه داری و چانه زنی بین نیروی کار و سرمایه برای کنترل مازاد اقتصادی مشاهده کردند.

نظریه نئوکلاسیک که در پایان قرن نوزدهم رواج یافت، هنوز از ابداع مکتب کلاسیک استفاده می‌کند ولی چارچوب تحلیلی کلاسیک‌ها را به کار نمی‌برد. به جای آن در مورد مساله ماهیت و هدف اقتصاد بازار، فلسفه مکتب اصالت مطلوبیت را به کار می‌برد. نئوکلاسیک‌ها اقتصاد را بر مبنای ایده عدم کارایی بازار تعریف می‌کنند. از نظر مکتب نئوکلاسیک، اقتصاد به معاملات خصوصی طالب بیشینه سازی مطلوبیت گفته می‌شود و سیاست، به کار بردن قدرت دولتی برای همان هدف مطلق اطلاق می‌شود.

+ نوشته شده توسط عليرضا زينالي اقدم در و ساعت |

 

اهمیت اقتصاد چه در مقوله فرهنگ و چه از جهت علمی، بر کسی از اهل تحقیق پوشیده نیست. دانش اقتصاد خود دارای شاخه‌های گوناگونی است که یکی از آن‌ها، اقتصاد کلان است که باز می‌توان از وجوه مختلف به آن نگریست؛ ازجمله از ساحت سیاست. آنچه در پی می‌آید، تلخیصی است از بخش نخست کتاب «اقتصاد سیاسی اقتصاد کلان» که به همت مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.
 

آلن درازن 
ترجمه دکتر جعفر خیرخواهان 

چگونه امور سیاسی بر برون‌دادهای اقتصادی تأثیر می‌گذارد؟ این پرسش شاید از‌‌ همان زمان که مردم به علم اقتصاد علاقه پیدا کردند، مطرح بوده است. از هنگام انتشار کتاب «ثروت ملل» آدام‌اسمیت در ۱۷۷۶ (یا شاید حتی پیش‌تر، از زمان فیزیوکرات‌ها) تا دست کم انتشار کتاب «اصول اقتصاد سیاسی» جان‌استوارت‌میل در ۱۸۴۸، آنچه اینک «علم اقتصاد» می‌نامیم، در واقع معمولاً «اقتصاد سیاسی» نامیده می‌شد. 

به کار بردن این واژه تا اندازه زیادی بر اندیشه جدایی ناپذیری علم اقتصاد از علم سیاست دلالت داشت. در پیدایش این باور، چیزی فرا‌تر از طبقه‌بندی رسمی رشته‌های دانشگاهی مطرح بود و از این دیدگاه فراگیر ناشی می‌شد که عوامل سیاسی در تعیین نتایج اقتصادی بسیار اهمیت دارند؛ بنابراین از جنبه تاریخی، علم اقتصاد به عنوان یک رشته دانشگاهی، نه تنها نیروهای سیاسی را بر برون‌دادهای اقتصادی تأثیرگذار می‌دانست، بلکه اغلب آن‌ها را به عنوان عامل تأثیرگذار تعیین کننده می‌نگریست. 

با تفکیک علوم اقتصادی و علوم سیاسی به صورت رشته‌های متفاوت دانشگاهی، توجه به عوامل سیاسی و نهادی تأثیرگذار بر برون‌دادهای اقتصادی، در میان اقتصاددانان به فراموشی سپرده شد. از مهم‌ترین انگیزه‌ها برای این جداسازی، می‌توان اشتیاق به پیشرفت روش‌شناختی و نیز ایجاد مبنایی دقیق‌تر جهت تجزیه و تحلیل اقتصادی را نام برد. 

با بسط و گسترش اقتصاد نئوکلاسیک که بر بهینه‌یابی مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها با توجه به محدودیتهایی کاملاً مشخص و در یک محیط بازاری تأکید داشت، آن دسته از عوامل سیاسی را که به سختی تحت نظام و قاعده درمی‌آمدند، عمداً کم اهمیت جلوه می‌داد. در جریان تکامل اقتصاد نئوکلاسیک، آن دسته از عوامل تعیین‌کننده برون‌دادهای اقتصادی که در چارچوب تئوری انتخاب به آسانی قابل صورت‌بندی بودند، مورد تأکید قرار گرفته و سایر عوامل فاقد این ویژگی، ‌ عمدتاً به قلمروی سایر رشته‌های دانشگاهی احاله داده می‌شدند. 

 از این رو برای هر کسی که منحصراً در اقتصاد نئوکلاسیک جدید آموزش دیده باشد، علاقه به این پرسش که چگونه امور سیاسی بر برون‌دادهای اقتصادی تأثیر می‌گذارد به نظر جدید می‌آید، حال آنکه در واقع این طور نیست. کسی شاید بخواهد با سبک‌سنگین کردن عباراتی از قبیل «علاقه زایدالوصف» یا «جریان سیل آسای کارهای اخیر» که برای پژوهشهای جاری در اقتصاد سیاسی به کار می‌رود، ‌پیشینه این علاقه را به خاطر بسپارد. با این اوصاف، با نگاهی به آنچه در چند سال گذشته اتفاق افتاده است، چنین عباراتی کاملاً درست هستند. واقعاً در سالهای اخیر شاهد رشد فزاینده تعداد مقالاتی بوده‌ایم که تأثیر امور سیاسی را بر برون‌دادهای اقتصادی بررسی می‌کنند. 

نشریات معتبر با مقالاتی درباره «اقتصاد سیاسی» پدیده‌های مختلف اقتصادی پر شده‌اند، نشریات تخصصی به راه افتاده‌اند و صرف‌نظر از همایشهای بی‌شماری که منحصراً به اقتصاد سیاسی اختصاص یافته‌اند، معمولاً همایشهای مربوط به موضوعات مشخص اقتصادی، دست کم یک مقاله درباره ابعاد سیاسی آن موضوع دارند. 

خلاصه اینکه به نظر توجیه‌پذیر می‌آید که از «اقتصاد سیاسی جدید» به عنوان یک حوزه مهم پژوهشی در جریان سخن‌ بگوییم و نتیجه بگیریم این جریان یک تب زود گذر نیست، بلکه حوزه‌ای تحلیلی است که با هدف ماندگار شدن آمده است. خلاصه اینکه اقتصاد سیاسی از آن دسته موضوعات ویژه است که کاملاً قدیمی و کهنه و در عین حال کاملاً جوان و تازه به نظر می‌رسد. 

اما «اقتصاد سیاسی جدید» صرفاً رستاخیزی از یک رویکرد قدیمی‌تر به اقتصاد نیست. اگر چه اقتصاد سیاسی جدید با دلبستگی قوی به این پرسش که چگونه امور سیاسی بر برون‌دادهای اقتصادی تأثیر می‌گذارد توصیف می‌شود، اما براساس رویکرد خاصی که در پاسخ به پرسش فوق به کار می‌گیرد، تعریف می‌شود. 

مشخصاً این شاخه از علم اقتصاد تا حد زیادی با استفاده آن از ابزارهای صوری و تکنیکی تحلیل اقتصادی مدرن مشخص می‌گردد که به اهمیت داشتن امور سیاسی برای علم اقتصاد توجه می‌نماید. تحلیل اقتصادی مدرن نه فقط در فحوای رسمی از رویکرد ریاضی استفاده می‌کند، بلکه جنبه مفهومی نیز دارد؛ به طوری که پدیده‌های سیاسی بر حسب بهینه‌یابی، انگیزه‌ها، محدودیت‌ها و غیره نگاه می‌کند. بنابراین آنچه واقعاً اقتصاد سیاسی جدید رامتمایز می‌سازد، پیش از آنکه به حجم و تفصیل کارهای انجام‌شده ارتباط پیدا کند، به نوع پژوهش انجام شده مربوط می‌شود. 

برخی اوقات تکنیک صوری به جای اینکه درک ما را نسبت به پدیده‌ها ارتقا دهد، فضا را غبارآلود می‌کند و برخی اوقات ظاهراً جایگزین بینش ما در مورد پدیده تحت بررسی می‌شود. جدید بودن نسبی اقتصاد سیاسی در قالب کنونی آن، این مشکل را حاد‌تر ساخته و باعث شده است برخی افراد به این ذهنیت به نظر من نادرست هدایت شوند که اقتصاد سیاسی جدید، صرفاً یک قالب‌بندی (نه چندان بینشمند) از بدیهیات است. به علاوه پژوهشهای اخیر از حیث بیش از حد گسترده بودن و تلاش برای پوشش دادن هر چیزی با درجات کاملاً متفاوتی از موفقیت، مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. 

هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف اقتصاد سیاسی جدید، از نیاز به برخوردی سازمان یافته‌تر حکایت دارد. در این کتاب تلاش شده است علاوه بر مرور مطالعات اخیر در زمینه اقتصاد سیاسی در بستر اقتصاد کلان، به سازماندهی آن‌ها پرداخته شود. از این جهت رویکرد به کاررفته رویکردی بین رویکرد کتاب درسی و تک‌نگاری است. 

منظور اینکه در تلاش برای هدایت خواننده از میان جنگل انبوه، نه فقط کارهایی انجام‌شدة موجود را خلاصه، سازماندهی و نقد کرده‌ام، بلکه شبیه یک تک‌نگاری، نگاه بسیار ویژه‌ای از این حوزه‌ ارائه داده‌ام. من دلیل می‌آورم که ناهمگونی و تضاد منافع برای اقتصاد سیاسی بسیار ضروری بوده و باید اصل سازماندهنده این حوزه باشد. اما چه خواننده‌ با این منظر موافق باشد و چه نباشد، باید برخورد سازمان‌یافته در این حوزه را بسیار مفید بیابد. 

علم سیاست و علم اقتصاد

اقتصاد سیاسی جدید چیست؟ در تعریفی کلی می‌توان اقتصاد سیاسی را بررسی تعامل علم سیاست و علم اقتصاد دانست. اگرچه چنین تعریف مبهمی از مزیت جامع بودن و فراگیری برخوردار است، اما معنای روشنی از موضوع مورد مطالعه به خواننده انتقال نمی‌دهد. درست مثل اینکه مزه آشپزی فرانسوی را ناشی از تعامل فرانسه و آشپزی توصیف کنیم! 

چنین توصیفی گرچه از نظر فنی صحیح است، اما حال و هوای واقعی آن را از دست می‌دهیم. بنابراین نخستین وظیفه ما تلاش برای ارائه تعریفی است که نشان دهد چه چیزی یک قضیه را قضیه اقتصاد سیاسی می‌سازد و چگونه اقتصاد سیاسی از اقتصاد «محض سرراست» یا از سایر حوزه‌های علم اقتصاد مرتبط با انتخاب سیاست متفاوت می‌شود. برای مثال چگونه اقتصاد سیاسی با نظریه‌های کاملاً بسط‌یافتة مالیة عمومی و اقتصاد بخش عمومی تفاوت دارد؟ چگونه اقتصاد سیاسی متفاوت از نظریه انتخاب عمومی است؟ 

برخی تعاریف مقدماتی

لیونل رابینز تعریف مشهوری از علم اقتصاد دارد: «اقتصاد علمی است که به بررسی رفتار انسان به صورت ارتباط میان اهداف و منابع کمیابی می‌پردازد که دارای استفاده‌های متنوع هستند.» اگر علم اقتصاد بررسی استفاده بهینه از منابع کمیاب است، اقتصاد سیاسی با ماهیت سیاسی تصمیم‌گیری آغاز می‌شود و با چگونگی تأثیر‌گذاری امور سیاسی برانتخابهای اقتصادی در یک جامعه ارتباط می‌یابد. جامعه را باید چنان کلی تعریف کرد که نه فقط کشور‌ها یا سایر حوزه‌های قدرت بلکه بنگاه‌ها، گروههای اجتماعی یا سایر سازمان‌ها را نیز در برگیرد. 

ظاهراً تا منظور خود را از اصلاح «امور سیاسی» دقیق‌تر بیان نکنیم، پیشروی بیش از این امکان‌پذیر نیست. در بررسیهای علوم سیاسی، امور سیاسی را بررسی قدرت و اقتدار (اختیار) و اعمال قدرت و اقتدار (اختیار) تعریف می‌کنند. قدرت نیز به معنای توانایی فرد (یا گروه) در رسیدن به نتایجی است که اهداف وی را منعکس می‌سازد. 

برهمین منوال، اقتدار «هنگامی وجود دارد که یک یا چندین نفر به صراحت یا تلویحاً به کسی دیگر اجازه می‌دهند تا از جانب آن‌ها در یک مجموعه از امور تصمیم‌گیری کند»؛ بنابراین لیندبلوم سیاست را مبارزه ‌بر سر اقتدار و اختیار تعریف می‌کند. آن‌طور که او می‌گوید، در فرایندی آشفته به نام امور سیاسی، کسانی که خواهان اقتدار و اختیار هستند، برای به دست آوردن آن مبارزه می‌کنند، درحالی که سایرین سعی می‌کنند کسانی را که اقتدار و اختیار دارند، کنترل کنند. 

مهم‌ترین بخش این تعاریف برای اهداف مدنظر ما،‌‌ همان بخشی است که تلویحی و مسلّم فرض می‌شود. مسأله قدرت و اختیار فقط زمانی برای ما موضوعیت می‌یابد که ناهمگونی منافع وجود دارد؛ یعنی بین فعالان اقتصادی در جامعه تضاد منافع وجود داشته باشد. هنگامی که هرکدام از اعضای جامعه منافع متضادی دارند، چگونه آنجامعه تصمیمات سیاسی جمعی می‌گیرد که نتایج آن تصمیمات برکل جامعه تأثیر می‌گذارد؟ چگونه افراد، طبقات یا گروههای درون جامعه بزرگ‌تر، در تلاش برای داشتن انتخاب اجتماعی که جریان عمل ترجیح داده شده آن‌ها را منعکس می‌سازد، قدرت یا اختیار کسب می‌کنند. 

امور سیاسی را معمولاً می‌توان بررسی و سازوکارهایی برای تصمیم‌گیری جمعی تصور نمود. این پرسش را که: چگونه قدرت یا اختیار به دست آمده و اعمال می‌شود، می‌توان به عنوان شکل خاصی از این پرسش کلی تصور نمود که از چه سازوکارهایی برای تصمیم‌گیری جمعی استفاده می‌شود؟ اینک با این مبنای ذهنی، می‌توان به این پرسش بازگشت که: ‌ اقتصاد سیاسی چه چیزهایی را بررسی می‌کند؟ 

این دیدگاه که علم اقتصاد، ‌ علم استفاده بهینه از منابع کمیاب است، هنگامی که برای انتخاب سیاست به کار می‌رود، فرض ضمنی اما اساسی همراه خود دارد که هرزمان سیاست بهینه‌ای یافت شود، بی‌درنگ اجرا خواهد شد. مسأله انتخاب سیاست، صرفاً مسأله تکنیکی یا محاسباتی است. 

به محض اینکه ساسیت بهینه محاسبه می‌شود، سیاست‌گذار آن را اجرا می‌کند و این تصمیم را به صورت خودکار می‌گیرد؛ یعنی از آنجا که سیاست‌گذار، حداکثرکنندة رفاه‌اجتماعی است، این امر بدیهی فرض می‌شود که به محض استخراج سیاست بهینه، ‌ این سیاست اجرا خواهد شد. معدل گرفتن اقدام بهینه و اقدام عملاً انتخاب‌شده به این معناست که اقتصاد اثباتیِ انتخاب سیاست به سرعت از اقتصاد هنجاری انتخاب سیاست پیروی می‌کند. 

توجه داشته باشید فرایند فنی تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه سیاستی برگزیده شود،‌‌ همان تصمیمی که در این رویکرد بسیار اساسی است، بسیار متفاوت از فرایند تصمیم‌گیری درباره سیاستی است که تعریف علم سیاست پیشنهاد می‌دهد. 

بنابراین اقتصاد سیاسی با این اظهارنظر شروع می‌کند که سیاستهای تحقق یافته اغلب بسیار متفاوت از سیاستهای «بهینه» هستند. منظور از سیاستهای بهینه، سیاستهایی است که تابع محدودیتهای فنی و اطلاعاتی بوده و مستقل از محدودیتهای سیاسی باشند. 

محدودیتهای سیاسی به محدودیتهایی اشاره دارد که به علت تضاد منافع و نیاز به اتخاذ انتخابهای جمعی در مواجهه با این تضاد‌ها به‌وجود می‌آیند. از این‌رو اقتصاد سیاسی اثباتی این پرسش را مطرح می‌سازد که چگونه محدودیتهای سیاسی، انتخاب سیاستهایی (و بنابراین برون‌دادهای اقتصادی) را که با سیاستهای بهینه و نتایجی که آن سیاست‌ها به دست خواهد داد، متفاوت است تبیین می‌کنند. 

از سوی دیگر سازوکارهایی که جوامع برای انتخاب سیاست‌ها در هنگام مواجهه با تضاد منافع به کار می‌برند، بیانگر این است که اغلب اوقات نتیجه کاملاً متفاوت از آن چیزی است که برنامه‌ریزی اجتماعی رئوف انتخاب خواهد کرد. این نگاه اثباتی، رویکردی هنجاری را نیز نتیجه می‌دهد: اقتصاد سیاسی هنجاری این پرسش را طرح می‌کند که چگونه با توجه به محدودیتهای سیاسی موجود، جوامع را می‌توان به سمت بهترین اهداف اقتصادی مشخص هدایت کرد. 

این امر نه تنها شامل چگونگی «غلبه ‌بر» محدودیتهای سیاسی در درون چارچوب نهادی موجود می‌باشد، بلکه همچنین شامل طراحی نهادهای سیاسی برای دستیابی بهتر به اهداف اقتصادی نیز می‌شود. 

برخی مثال‌ها

این تعریف‌ از اقتصاد سیاسی اثباتی را می‌توان با ذکر برخی نمونه‌ها از قضایایی که به آن‌ها می‌پردازد، بهتر درک کرد. برخی پدیده‌ها در قلمرو اقتصاد سیاسی آن‌چنان واضح هستند که برای مشخص کردن عوامل تأثیرگذار بر برون‌دادهای اقتصادی بحث اندکی لازم است؛ برای مثال غالباً استدلال می‌شود که چرخه کسب و کار سیاسی فرصت طلبانه‌ای وجود دارد به طوری که سیاست‌ها و برون‌دادهای اقتصادی پیش از انتخابات، حاصل اشتیاق سیاستمدار بر مسند قدرت برای دستکاری اقتصاد است تا احتمال انتخاب مجدد خود را افزایش دهد. 

یا حتی اگر سیاستمداران بر مسند قدرت، قبل از انتخابات، در اقتصاد دستکاری نمی‌کنند یا نمی‌توانند چنین کاری بکنند، باز هم تغییر احتمالی دولت‌ها پس از هر انتخابات، تأثیرات معتنابهی بر سیاست‌ها و برون‌دادهای حاصله بر جای خواهد گذاشت. اگر سیاست‌ها توسط برنامه‌ریز حداکثرکننده رفاه اجتماعی با عمر نامحدود طراحی می‌شد که از محفوظ ماندن مسندش اطمینان کامل داشت، احتمال جایگزینی سیاست‌گذار در آینده، هیچ تأثیری بر سیاست‌ها نمی‌گذاشت.
 
در سایر موارد، نقش محدودیتهای سیاسی اگرچه بی‌اهمیت نیست، اما شاید کمتر در کانون توجه قرار داشته باشد. اقتصادی را در نظر بگیرید که تورم افسارگسیخته‌ای را تجربه می‌کند و البته این اجماع وجود دارد که تورم افسارگسیخته، هزینه‌های بسیار بالایی به همه اعضای جامعه تحمیل می‌کند. مسأله فنی، چگونگی کاهش تورم با کمترین هزینه ممکن است. تجربه اکثر کشورهایی که گرفتار تورم افسارگسیخته شده‌اند، حکایت از این دارد که عنصر ضروری برای کاهش تورم، کاهش بی‌اندازه کسری بودجه دولت است. 

سیاست‌گذار حداکثرکننده رفاه با داشتن چنین اطلاعاتی، کسری بودجه دولت را کاهش خواهد داد. اما آنچه در دنیای واقع مشاهده می‌کنیم، این است که اکثر کشورهای با تورم بالا که توافق دارند کاهش کسری بودجه شرط لازم برای برنامه تثبیت تورم است، کاهش کسری بودجه را تحت شرایطی که تورم در حال شتاب گرفتن است، برای مدت طولانی به تعویق می‌اندازند. 

مسأله اقتصاد سیاسی اثباتی این است که آیا وجود محدودیتهای سیاسی در تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای قادر به توجیه این تأخیر هست و علاوه بر این، چگونه طول تأخیر، سازوکارهای سیاسی مختلف برای حل منازعات بودجه‌ای را بازتاب خواهد داد. مسأله اقتصاد سیاسی هنجاری، چگونگی طراحی سازوکارهایی برای انتخاب سیاستهایی است که توافق درباره چگونگی کاهش کسری بودجه را سرعت می‌بخشد. 

مثال دیگری را ملاحظه کنید که با مسأله گذار کشورهای سوسیالیستی سابق اروپای شرقی و مرکزی به اقتصادهای بازار ربط پیدا می‌کند. اگر چه این توافق کلی وجود داشت که به محض استقرار نظام بازاری تخصیص بهینه عوامل تولید، کارایی اقتصادی و رفاه اجتماعی ارتقا خواهد یافت، اما گذار با کندی پیش می‌رفت، حتی بسیار کند‌تر از آنچه ناظران بر پایه محدودیتهای فنی در ابتدا انتظار داشتند. 

مخالفتهای سیاسی از سوی گروههایی که در دوره‌گذار و در چارچوب رژیم جدید آسیب می‌دیدند، عاملی جدی در تعیین روند اصلاحات بوده است. بنابراین برای درک سیاستهای گذار و نتایج آن‌ها، درک منازعات بین گروههای ذینفع مختلف در اقتصاد بسیار مهم است. عملکرد نسبی اقتصادهای مختلف آن‌ها را نیز منعکس می‌سازد. 
+ نوشته شده توسط عليرضا زينالي اقدم در و ساعت |

حقوق بین الملل خصوصی
تعریف:
بر اساس مفهوم حقوق در یکی از معانی حقوق ،حقوق عبارتست از علم حقوق یعنی دانشی که موضوع بخش قواعد و مقررات است اگر این معنی را در نظر بگیریم می توانیم بگوییم که حقوق رشته ای از علم حقوق است که از روابط خصوصی اشخاص در سطح بین الملل صحبت می کند .این تعریف مد نظر ما نیست برای اینکه موضوعات و طرح در حقوق را با معنای دیگر حقوق تعریف می کند .مثلاً حقوق مدنی،اداری ،اساسی برای اینها نمی توان گفت که رشته ای از علم حقوق است .
مفهوم نوعی حقوق:
مجموعه قواعد و مقررات که روابط خصوصی اشخاص را در جامعه مد نظرقرار می دهد با توجه به این مفهوم (مقررات)در تعریف بین الملل خصوصی می توان گفت ج ب خ مجموعه قواعد و مقرراتی است که روابط خصوصی افراد را در سطح بین الملل تنظیم می کند .اولاً باید گفت هر جا جامعه ای باشد به ناچار باید حقوق هم در جامعه شکل بگیرد .اجتماع متشکل از روابط است کتشکل از اشخاص مستقل نظیست .جامعهئ مجموعه ای از اشخاص به هم پیوسته است بنابراین در جامعه ای برای تنظیم روابط فرد با فرد –فرد با دوست نیازمند قوانین است که ما آن را حقوق داخلی (ایران،آلمان و ...)می شناسیم.
حقوق:
1-داخلی:
1-خصوصی¬رابطه فرد با فرد
2-عمومیرابطه فرد با دوست و دولت نماینده عموم (مالیت –جزایی-کیفری)
2-بین الملل
1-خصوصی¬روابط افراد با فرد دیگر در کشور (ازدواج ایرانی با فرانسوی)
2-عمومی¬روابط دولت و مقررات آنها
روابط خصوصی منظور حقوق مدنی اشخاص است حقوقی است که شخص در اجتماع در مقابل سایر اشخاص دارد(ارث-معاملات-به دنیا آوردن فرزند-ازدواج)
بر اینکه موضوع مشمول ح ب خ باشد»:
1-جنبه بین المللی داشته باشد ¬ به کشور دیگر هم مربوط شود-فرامرزی(در ح خ عامل خارجی دخالت دارد .مسئله ما را به کشور دیگر ربط می دهد (مثلاً تابطعیت ازدواج)
2-موضوع از مسائل حقوقی خصوصی می باشد.
مسائل حقوق عمومی مربوط به نظم عمومی هر کشور است.
معنای حقوق:
1-شخص در اجتماع در مقابل دیگران دارد باید به این توانایی احترام بگذارند .مانند:حق مالکیت (برای خرید یک کتاب حق مالکیت داریم)
2-مجموع قواعد و مقررات(قوانین)
3-پولی که کارمندان دولت در یافت می کنند.
مثال:
دوایراتنی در آلمان قرارداد می بندند جنبه بین المللی دارد چون محل انعقاد قرارداد آلمان است اگر دو ایرانی در آلمان ازدواج کنند بین المللی دارد.اگر دو نفر فرش خرید و فروش را در ترکیه تحویل بگیرند جنبه بین المللی دارد.
اگر یم ایرانی خارجی راسیلی بزند جنبه بین المللی ندارد.
وجه اشتراک و اختلاف ح ب خ و ح ب ع
1-هر دو تعلق به جامعه بین الملل دارد ¬اشتراک
تفاوت
1-از حیث اشخاص دارنده حقوق منظور اینست که چه کسانی می توانند از ب خ استفاده کنند چه کسانی از ح ب عمومی.بین الملل عمومی که مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر چه کسانی استدر پاره ای از موارد دولت ها مشمول ح ب خ می شوند یعنی گاهی به دولت باید مانند اشخاص نگاه کرد.(خصوصی:فرد با فرد-عمومی:فرد با دولت)
وظایف دولت
1-عمل حاکمیت:برای اداره دولت لازم و به جز دولت کسی نمی تواند آن را انجام دهد(امنیت ،آرامش،آموزش عمومی)
عمل تصدی:کارهایی مانند اشخاص می دهد:مانند اصل ع ع
اگر یک آلمانی در ایران کلاهبرداری می کند طبق قانون ایران رسیدگی می کنند.
2-از حیث مرجع صالح برای رسیدگی .(اختلافات بین المللی از طریق دیپلماتیک حل می شوداگر حل نشد توافق می کنند که حقوق عمومی در دیوان دادگستری بین المللی حل شود ولی مرجع صالح برای رسیدگی به مسایل حقوق بین المللی خصوصی دادگاه عمومیهر کشور است.)
اگر یک ایرانی در آلمان با یک آلمانی قرارداد ببندد  و اختلاف بین آنها باشد ایرانی می تواند هم در دادگاه ایران و آلمان اقامه دعوی کند.
3-از حیث وحدت یا کثرت منظور اینست ذکه ح ب عمومی چون نسبت به تمام دولت ها اجرا می شود و درجه شمول آن نسبت به همه کشورهاست لذا پس از یک حقوق بین الملل وجود ندارد.اشتراک هر دو متعلق به جامعه بین الملل دارد.
اختصاصی:در برخی دولت ها مشمول ح-خ هستند یعنی به دولت مثل اشخاص باید نگاه کرد .
1-حاکمیت
2-تصدی:اصل44
مرجع صالح رسیدگی:ح-ع دیوان دادگستری بین المللپ
ح-خ دادگاه عمومی
نی بوایه:این رشته از حقوق بین المللی نیست بلکه داخلی است زیرا برخی منابع آن داخلی است و هر جامعه ای موافق مسائل خود قوانین مربوط به آن را وضع می کند از طرفی روش مطالعه آن مطابق روش حقوقی داخلی بوده حقوق  بین الملل عمومی یکی است و شامل همه کشورها می ود ولی خصوصی در کشوری جداگانه است.
جلسه دوم:
ایرادات:
جنبهخ بین المللی ندارد چون منابعش داخلی است .ایرادات وارده بر حقوق بین الملل خصوصی صفحه 3 می گوینذد هر چند قواعد و مقررات در داخل ایجاد می شود ولی هر شکور در هناگم وضع قواعد به مقررات کشور دیر توجه دارد .علت بین المللی بودن این رشته اینست که موضوعات مطرح در این رشته به کشورهای دیگر هم مربوط می شودموضوعاتی که در ح خ مطرح می شود به دلیل دخالت خارجی به بیرون مربوط می شود .علت بین المللی بودن:موضوعات مطرح شده مربوط به یک کشور نیست.از صحبت خصوصی بوال حقوقدانان ایراد دارند :
1-این رشته از حقوق خصوصی نیست چون امروزه حقوق خصوصی معنا نداردو معتقدند کشورها هنگام وضع قاعده منافع کشور را مدنظر قرار می دهند نه منافع خصوصی افراد را.
پس این رشته جنبه خصوص ندارد.این ایرادات قابل توجه نیستند چون انکار حقوق خصوصی درست نیست چون در برخی مسایل افراد باید وجود داشته باشند.
در همه قانونمداری ها دولت بیشتر منافع افراد را در نظر می گیرد.
کسانیکه ایراد می گیرند تاکنون یک اسم خاصی برای اسن پیدا نکرده اند .
تاریخچه حقوق بین الملل خصوصی:
در عهد باستان برای اشخاص بیگانه شخصیت حقوقی قائل نبودند بیگانه نه حق و تکلیفی داشت ح ب خ نتیجه روابط بین المللی است .فقطدر برخی موارد که عهدنامه ها بین دولت ها وجود داشت و در آن عهدنامه اجازه داده می شد یک فرد به کشور دیگر برود و دیگری از طریق طمیهمان نوازی بود.اما این جنبه فردی داشت و دیگر مورد حمایت آن حمعه نبود.
رم =دشمن
در دوره حقوق رم بیگانه را دشمن تلقی می کردند به عنوان برده می گرفتند هیچ حقی یبرای بیگانه قایل نبود تنها از طریق عهدنامه این امکان وجود داشت.
بعداً که روم سرزمین های دیگر را گرفت مرزها برداشته شد رومی با غیر رومی آمیخته شد در آنجا 2 نوع قاعده اعمال می شد یک قاعده برای رومی ها و یک قاعده برای غیر رومی ها .یعنی بر اساس اصل و نسب قانون ایجاد می کردند.یکی را حقوق داخلی می گویندو دیگری را حقوق خارجه .وقتی کشور روم کشورهای همسایه را گرفت و با هم شدند بحث رومی و غیررومی نبود.
در ابتدای قرن 13 ایتالیا به شکل فدرال اداره می شدهر کدام از ایالات قانون خاص خود را داشتند و از اینجاست که شکل تعارض قوانین در آن ظهور پیدا می کند.
وقتی یک فردی از یک ایالت با یک ایالت دیگر معامله می کرداشکال ایجاد می شد که قانون کدام کشور حاکم باشد  مانند کشور آمریکا (قانون متحد الشکلی را وضع کرد ولی قانون مدنی شان متفاوت است)این قضیه شدت ÷یدا کرد ولی ایتالیایی ها با کشورهای دیگر ارتباط برقرار کردند مثلاً وقتی که ایتالیایی با اسپانیایی معامله می کردسؤال بود که قانون کجا باید اجرا شود.تا اینکه کم کم حقوقدانان به فکر راه حل افتادند .زیرا عملاً از طریق عرض یکه قواعد به وجود آمد که متفاوت از ح داخلی بود این قواعد زمانی اجرا می شد که ایتالیایی با خارجی معامله می کرد و جنبه بین المللی داشته باشد.پس بنابراین یک سلسله قوانین و مقررات در ایتالیا بوجود می آید و زمانی کاربرد دارد که جنبه بین المللی داشته باشد .
از جمله(ومولن)امروزه در هر کشوری یک سری قواعدی است که روابط اشخاص را بیان می کند.
قلمرو حقوق بین الملل خصوصی:
موضوعات ج خ
شمول حقوق بین الملل خصوصی چه چیزهایی است؟موضوعش چیست؟از قرن 13 تا 19 تنها موضوع در ح خصوصی تعارض قوانین بود برای اینکه یک سلسله مقررات در ایتالیا به وجود آمد که می خواست آن را رفع کند.قاننونی وضع شد که اگر قرار داد در ه کجا بسته شود قانون آن کشور حاکم استو همه هم پذیرفتند..ولی از 19 به بعد نظریات جدید مطرح شد که آیا تعرض قوانین تنها موضع ح ب خ است یا موضوعات دیگر وجود دارد؟
1-تعارض قوانین
2-تعارض قوانین تعارض دادگاه
3-تعارض قوانین-تعارض دادگاه-وضع حقوقی بیگانه
4-تعارض قوانین-تعارض دادگاه-وضع حقوقی-تابعیت
5- تعارض قوانین-تعارض دادگاه-وضع حقوقی-تابعیت-اقامت گاه
در اینجا چند عقیده مطرح می شود:
1-هنوز هم در آلمان و آمزریکا طرفدار دارد اینست که ح ب خ منحصر به تعارض قوانین است تنها موضوع در ح ب خ تعارض قوانین است زیرا باعث تعارض نسبت به سایر عب ها استقلال دارد.اولین استقلالش از جهت منبع است منبعش تازه قوانین است رویه قضائی یعنی آرا دادگاه ها تازه است.رویه قضائی ابتدا از طریق عرف به وجود آمد و بعد  در داگاه فرانسه مورد استناد قرار گرفتبعد رای صادر کردند بعد به رسمیت شناختند (تعارض قوانین آرا دادگاه ها ناشی شده )ولی منبع سایر قوانین است که در مجلس به تصوویب می رسدو همینطور موضوعاتی در تعارض قوانین مطرح می شود که در جای دیگر بحث نمی شود مثلاً صحبت از قواعد حل تعارض –صحبت از توصیف-احاله-تعارض متحرک که به غیر از تعارض قوانین در هیچ حا مطرح نمی شوداین نویسنده اسم کتاب ح ب خ را تعارض قوانین می گذارند.
2-درکنار تعارض قوانین باید از تعارض دادگاهها هم بحث کرد زیرا شباهت های بین این دو وجود دارد (در تعارض قوانین می خواهیم بدانیم کدام قانون را اجرا کینم)در تعارض دادگاه (کدام داگاه صلاحیت رسیدگی دارد).
در هر دو هدف حل تعارض است به خاطر مشابهت و تاثیری که بر هم دارند به ویژه تاثیری که حل تعارض قوانین بر حل تعارض دادگاه دارند می گویند باید از هر دو بحث کرد که این نظر در فرانسه با تن و پیه مطرح شد ولی امروز در انگلوساکسون (طرفدار نظام حقوقی انگلیسی )هستند.
 3-در اسپانیا-آمریکا-ایتالیا ح ب خ را شامل تعارض قوانین –تعارض دادگاهو وضع حقوقی بیگانگان می دانندیعنی تشخیص اینکه یک بیگانه در داخل کشورچه حقوقی دارد.وضع حقوقی بیگانه  مقدم تعارض قوانین است مثلاً بیگانه می تواند در ایران ازدواج کند.
3-علاوه بر سه تا شامل تابعیت هم می شود.در فرانسه بیشتر مطرح هست.
حقوقدانان علت این نظر را این می دانند که تابعیت کاملاًذر ارتباط باعث تعارض قوانین است معتقدند تابعیت مبنای همه آن بحث هاست(3 بحث) زیرا قبل از وضع حقوقی بیگانه باید بحث تابعیت مطرح شود.به چه کسی بیگانه و به چه کسی تابعه می گوییم.
5-حل تعارض قوانین در زمینه احوال شخصیهبه تابعیت بستگی دارد اگر در زمینه احوال شخصیه تعارض قوانین به وجود بیاید حل آن منوط به تابعیت است.از جمله در ایران و فرانسه مثلاً زن و مرد آلمانی در ایران طلاق می گیرند طلاق آنها تابع تعارض قوانین است.حل تعارض ایران در این زمینه اینست که حل تعارض شخصیه (نسب-ارث)تابع قانون کشور متبوعه است.
قانونگذار قانون کشوری را که شخص  تبعه آن است اجرا می کند بحث قانون آلمان مطرح می شود.[مثلاً یک مکزیکی در ایران معامله می کند کافی است که شخص 18 سال داشته باشد در امور مالی باید به سن رشد بگیرند.دختر 9 ساله پسر 13 یا 15 سال ولی در امور مالی تحت ولایت است می تواند از دادگاه حکم رشد بگیرد .اگر از کادرش ارث رسیده خود می تواند امضاء کند .پسر در 18 سالگی حکم رشد دارد.قانونگذار می گوید باید 18 سال داشته باشد ولی مکزیکی ها می گویند 24 سال داشته باشد .قانون مکزیک مطرح می شود.
راه حلش مبتنی بر تابعیت شخص است.
در انگلیس و ایران مطرح می شود که در کنار 4 موضوع از اقامت گاه هم بحث می کند.در انگلیس تعارض قوانین راجع به اشخاص حالیه را بر اساس اقامت گاه مطرح می کنند.[در ایران حقوق ب خ شامل تعارض قوانین –دادگاه-وضع حقوقی تابعیت اقامت گاه می شود.]
علت اینکه 4 تا را در ح ب خ مطالعه می کند چوان در ارتباط کامل با تعارض قوانین ایت که تعارض قوانین تنها موضوع ح ب خ را تشکیل می دهد.
موضوع اصلی ح ب خ تعارض قوانین است که روابط خصوصی افراد را در جامعه بین الملل مطرح می کند.
جلسه سوم:
منابه حقوق بین الملل خصوصی
یعنی مقررات از کجا ناشی می شود ح ب خ هم منبع داخلی دارد هم بین المللی .یعنی پاره ای مقررات در داخل حاصل می شود و برخی در سطح بین الملل کدامیک مهم اند؟آیا داخلی اهمیت دارد یا قواعدی که در سطح بین الملل است؟
پاسخ به این سؤال بستگی به این دارد که طرفدار ملی حطقوق بین الملل خصوصی باشیم یا طرفدار جهانی حقوق بین الملل.اگر معتقد به این باشیم که هر کشوری مستقل است و لذا هر کشوری باید  برای خود مقررات بین الملل خصوصی داشته باشد.ح ب خ مربوط به خود کی کشور استیعنی به تعداد کشورها حقوق بین الملل خصوصی دارد در اینصورت منابع داخلی مهم اند پس اگر  ما طرفدار ملی ح ب خ باشیم در اینجا منابع داخلی مهم اند ولی اگر ما طرفدار نظریه جهانی ح ب خ باشیم یعین اینکه همه کشورها یک دنیای واحد را تشکیل می دهد این نظریه مبتنی بر دهکده جهانی است هیچ کشوری نمی تواند جدا از کشور دیگر باشد .اگر چنین فکر کنیم که باید برای هر کشور یک ح ب خ وجود داشته باشد در واقع یک نظم وجود دارد مقررات بین الملی در اینجا مهم است.امروزه وجود هر دو (داخلی و بین الملل)لازم است.تفاوت فرهنگ مانع از اینست که حقوق مشترکی وجود داشته باشد یعنی قوانین داخلی مهم اند از طرفی امروزه شاهد  حرکت به جهانی شدن هسسیستم.امروزه دولت ها با عهدنامه قوانین مشترکی را بین خود امضا می کنند.(در تجارت اصل سرعت حکم می کند.)
در ح ب خ هر دو مهم هستند.
منابع ح ب خ :
1-منابع داخلی:قانون،رویه قضائی،عرف،دکترین
2-بین الملل،معاصر
اولین منبع ح ب خ داخلی قانون است و آن قانون مقرراتی است که با رعایت تشریفات خاص در مرجع قانونگذاری یک کشور به تصویب می رسد.در هر کشوری مقرراتی در زمینه بین الملل خصوصی در مرجع قانونگذاری به تصویب می رسد.گرچه قانونگذارباید یک سلسله قواعدی را وضع کرد.(قانون مدنی،قانون کار،قانون تجارت و...)
ولی در زمینه بین الملل خصوصی بین الملل در لا به لای قانون آورده .
یک آلمانی با یک ایرانی قراردادی در ترکیه منعقد می کنند در ایران ایرانی می بیند که کالا معیوب است بحث تعارض دادگاه است،قانون ترکیه اجرا می شود.ازدواج دو فرانسوی در ایران تابع حقوق فرانسه است.
رویه قضایی:آرائ صادره از دادگاهها
در معنی اعم کلمه یعنی آرائ صادره از دادگاهها ولی در حقوق ما وقتی از رویه قضایی بعنوان منبع حقوق صحبت می کنیم منظور رای این است که از حقوق دیوان عمومی کشور به منظور وحدت رویه صادر می شود و این در حکم قانون است و به معنی احض کلمه در کشور ما آن رای که از هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای وحدت رویه صادر می شود و دادگاهها باید از آن پیروی کنند.
وقتی دادگاهها از این قانون تفسیر خاصی دارند .(در یک ماده قاضی تبریز و تهرانی هر کدام؟ خاصی داشته یک قانون ولی تغییر های متفاوت شده یعنی دو نفر در یک وضع مشابه قرار دارند قاضبی شعبه قانون هر کدام حکم متفاوتی دارند.در این صورت به پیشنهاد دادستان به هیئت عمومی می رود یعنی رؤسای تمام شعب و بالاخره نظر یکی و باکمی اصلاح تایید می کنند .این رای که از دیوانعالی کشور صادر  می شود رویه قضائی است.صرفاً رایی است که از هیئت عمومی کشور صادر می شود.در ایران رویه قضایی در زمینه ح ب خ با حضور  از روسای تمام شعب.
قرارداد تابع محل انعقاد عقد اینکه ابتدا عرف بود بعد ایرانی ها تبدیل به قانون کردند.
ضعیف است چون در گذشته ح ب خ زیاد توسعه نیافته بود.در عمل اشخاص باید  از تعداد اندک هم پیروی کنند(ولی در سایر کشورها مانند فرانسه رویه قضاظئی مهم تر است.)قانن کمتر تصویب شده قانون مفصل در مورد تابعیت است.روابط را در سطح بین المللی ر ویه قضائی مشخص می کند.)
عرف:
آن قاعده ای است که در نتیجه عادت در بین مردم بوجود می آید یعنی مردم یک سرزمین سالیان متمادی در خصوص یک موضوع به یک نحو عمل می کنندو این نحوه عمل در آنها به صورت عادت در می آید و بعد که مردم به انجام به این شیوه عادت کردند وجدان عمومی جامعه عمل آن شیوه را مذموم تلقی می مند یعنی وجدان عمومی؟از آن را زشت می  دانند در اینجا در نتیجه عادت عرف به وجود می آید.
در ایران عرفی رد زمینه ح ب خ وجود ندارد. برای به وجود آمدن عرف صدها سال لازم است در حالیکه ح ب خ در ایران 50 سال قبل شکل گرفته ولی در بسیاری از کشورها قواعد ح ب خ بصورت عرف باقی مانده .در ایتالیا اول بار عرف شکل گرفته(13 تنا 19 و تا حالا برخی از این قواعد بای مانده یا تغییر  پیدا کرده) وقتی عرف ها جریان پیدا کردند و به قرن 20 رسید دادگاه ها که به این عرف استناد کردند عرف ها تبدیل به رویه قضایی شد برخی کشورها این عرف ها را تبدیل به قانون کردند از جمله ایران.(امروزه بسیاری از قوانین انگلیس نوشته است ولی مسایل مدنی شان ننوشته است که ابتدا به صورت عرف بوده بعد تبدیل به رویه قضایی شده).
در کشور ما قاعده عرفی وجود ندارد.
دگترین:
در علم حقوق یعنی نظریه علمای حقوق:دکترین یعنی نظریع علما در فلسفه ،دکترین یعنی نظریاتی که در علم حقوق ،حقوقدانان می دانند اما دکترین منبع غیر مستقیم است .مثلاً قاضی هنگام صدور رای نمی تواند بگوید مثلاًنظر کاتو زیانم اینست من هم همین را می گویم .ولی قاضی که به قانون استناد می کند قانون را تغییر می کند،خود قضاوت از این می توان برخوردار نیستند.
بنابراین قانون را آنطور که مثلاً کاتو زیان تغییر کرده آن را به نام خود تفسیر می کند .بنابراین نظریه علما بصورت غیر مستقیم است.
جلسه چهارم:
منابه حقوق بین الملل خصوصی:
1-داخلی:قانون-عرف-رویه-دکترین
2-بین الملل:عهدنامه بین المللی-رویه قضائی-عرف بین المللی-اصول کلی بین الملل
عهدنامه یک قراردادی است سیاسی-اجتماعی-اقتصادی فرهنگی که بین دو یا چند دولت بسته می شود.عهدنامه در ح ب خ دارای آن درجه که در ب ح ع است نیت مهم ترین منابع ح ب ع را عهدنامه تشکیل می دهند کشورها برای تنظیم روابط خود قراردادهایی را منعقد می کنند و این قرار داد بنیان ح ب ع را تشکیل می دهد .ولی در حب خ عهدنامه این درجه اهمیت را ندارد.تعداد عهدنامه ح ب خ کم است عهدنامه به عنوان منبه ح ب خ منظورمان همهم عهدنامه های موجود نیست.موضوعات ح ب خ (تابعیت-حل تعارض-وضع حقوقی و ....)
مقررات ح ب خ ممکن به شکل عهدنامه دربیاید ولی عهدنامه در ح ب خ زیاد توسعه پیدا نکرده.
چه عواملی باعث شده عهدنامه در ح ب خ توسعه نیابد؟
1-چون دولت ها مستقیم در این مسائل ذینفع نیستند لذا علاقه ای به انعقاد عهدنامه از خود نشان نمی دهند در مسائل ح ب ع کاملاً ذینفع هستند ولی در ح ب خ مربوط به اشخاص است.
2-چون انعقا عهدنامه مستلزم گذشن از سوی طرفین است دولت ها دوست ندارند در زمینه مسائل خصوصی اشخاص تن به گذشت بدهند.
3-عهدنامه بعد از اینکه منعقد شد در داخل مشکل تصویب پیدا می کند عهدنامه در مسایل ح ب خ جنبه حیاتی ندارد .چون عهدنامه بعد از انعقاد  مشکل تصویب دارد ،دولت ها علاقه ای به آن نشان نمی دهند.
4-برذخی از عهدنامه هایی که در زمینه مسایل ح ب خ منعقد می شوند مکشکل مفادی دارنددر درون خود عهدنامه ها مشکل وجود دارد .مثلاً عهدنامه ها بین چند کشور منعقد شده است و ایران که می خواهد به آن بپیوندد لذا چون مفاد عهدنامه با فرهنگ ما سازگار نیست به تصویب نمی رسد .مسایل ح ب خ بر اساس اعتقادات آنها شکل گرفته همه آنها ریشه در فرهنگ دارد.
عهدنامه ها راجع به موضوعات ح ب خ هستند.
تابعیت:کشورها کمتر به مسئله تابعیت تن می دهند اثر هم باشد به منظورو جلوگیری از بدون تابعیتی یا تابعیت مضاعف است.مثلاً ایران و آلمان عهدنامه می بندد .اگر یک فردی تابعیت آلمان باشد با توجه به شرایط شخصی که تابعیت کجاست تابعیت مضاعف وی رابیان می کند.
وضع حقوقی بیگانگان:هدف اینست که می خواهند بیگانه در داخل کشور همانند اتباع حقوقی داشته باشند .مثلاً ایران و بلژیک عهدنامه می بندند ایرانیان همان حقوق بلژیک را داشته باشد.
تعارض دادگاه:کشورها اجازه نمی دهند کشورهای دیگر دز زمینه صلاحیت دادگاه دخالت کند ولی در زمینه اجرای حکم همکاری می کنند بیشتر در زمینه اجرای احکام استکه مثلاً حکمی که در ایران صادر شد در آلمان هم اجرا شودمثلاًطلاق زن و مرد ایرانی در آلمان که ارث شوهر در ایران است حکم آبلمان در ایران قابل اجرا نیست مگر اینکه دو دوست توافق کرده باشند و از ایران دستور اجرا بگیرندو اموال شوهر را توقیف کنند.
تعارض قوانین:هدف ایجاد؟ حقوق است سعی می کند کشورها با انعقاد قرارداد قوانین متحدالشکلی ایجاد کنند.مثلاً کشورهاوجمع می شوندراجع به حمل و نقل بین المللی بحث می کنند و کشورهای امضا کننده فقط از آن قاتنون استفاد ه می کنند.
عهدنامه:
بین امضا کنندگان لازم الاجر است است اصل نبی بودن عندنامه های دو جانبه بسته هستند امکان ورود کشور دیگر نیست ولی برعکس عهدنامه چند جانبه.
جلسه پنجم:
رویه قضائی بین الملل:
آرائی است که از مراجع بین المللی از جمله دیوان داگستری و از دیوان های بین المللی صادر می شود.وقتی در مورد راجع به حقوق  ب خ آرایی صادر می شود این مراجع مکرراً مورد استناد قرار می گیرد و محاکم داخلی در مورد لزوم  از این آرا استفاده می کنند.مثلاً قبل از ج ج دوم در دیوان دادگستری بین المللی راجع به یک شخصی دعوایی مطرح شد چند کشور از او حمایت سیاسی کردند .دیوان داگستری بین المللی مشاهده کرد چندین کشور حمایت سیاسب کردند (این دولت ها دعوایشان را در دیوان داگستری مطرح می کنند .افراد نمی توانند دعوایشان را در دیوان دادگستری مطرح می کنند مگر اینکه چند کشور از او حماین سیاسی کنند.)
دولت ها زمانی دست به این کار می زنند که با هم توافق کنند اشخاص حق مراجعه به دیوان داگستطری را ندارد.
قبل از ج ج دوم دیوان رای دادگستری بین المللی را داشسیستم که با ج ج دوم تعطیل شد و دیوان داگستری بین المللی بوجود آمد.
قبل از ج ج دوم راجع به یک شخصی چندین کشور از یک شخص حمایت سیاسی کردند دیوان گفت این شخص تبعه کدام کشور است در موردی؟ که یکی از موضوعات ح ب خ است چنین نظر دارد و گفت هیچ کشوری نمی تواند از فردی حمایت سیاس کند مگر رابطه این شخص با کشور رابطه موثر باشد.کشوری می تواند حمایت کند که تابعیت موثر و غالب باشد و فقط آن کشور از او حمایت سیاسی می کند.این رای بعداً در مراجع دیگر مورد استناد قرار  گرفت و همین راه حل تکرار شد و در سال 1361 مجدداً این راه حل برای دعوای ایران و آمریکا مورد استفاده قرار گرفت.منظور از رابطه موثر شخصی از کدام تابعیت بیشتر استفاده می کند.اینکه در کجا ازدواج کرده و به چه زبانی صحبت می کنداز روی این قراین رابطه وی را با کشور مشخص می کنند.
دیوان دادگستری قبل از ج ج دوم صادر کرد و. در مورد ایران و آمریکا مطرح شد[بعد از انقلاب به وساطت /بخوایر بین ایران و الجزایر امضا شد و اختلافات ایران و آمریکا از ظریق داوری حل شد .3داور از ایران و 3 داور از آمریکا و 3 داور از کشورهای بی طرف و 9 داور به 3 شعبه تقسیم می شوند.به دعوایی ایرانیان علیه آمریکا و آمریکا علیه ایرانیان رسیدگی کنند.بعد از انقلاب دولت ایران اموال کسانی که از ایران رفته بودند مصادره کرد اینها از این موقعیت استفاده کردند و در دیوان داوری ایران و آمریکا علیه ایران طرح دعوی کردند به این دلیل که ما آمریکایی هسسیستم برای اموال شکایت کردند دولت ایران گفت اینها ایرانی هستند و طبق عدم مسئولیت دولت هیچ دولتی در مقابل نتیجه خود مسئولیتی ندارد و بعلاوه اساساً دیوان صلاحیت لازم را ندارد.اینها دارای تابعیت مضاعف بودند.در اینجا این واقعیت این بود این اشخاص تابعیت مضاعف بودند و هم تابعیت ایران و آمریکا بودند .در اینجا دیوان داگستری در پرونده نظر دارد دیوان هنگامی صلاحیت رسیدگی خواهد کرد که تابعیت غالب و موثر آن تابعیت آمریکا باشد این یک رایی بود که قبل از ج ج در دیوان داگستری مطرح شده بود.الآن یک رویه قضایی بین المللی است.اگر یم قاضی مشکل تابعیت روبرو شد می تواند از رویه قضائی بین الملل حکم صادر کند]
(بعد از ج ج دوم که دیوان داگستری بین المللی تأسیس شد در این زمان(بهشان بعد از ج ج دوم بعنوان کشور شناخته شد)وقتی دولت ؟لهستانمی شود اقدام به ملی سازی می کند درواقع عملیات ملی کردن نه مصادره دولت لهستان سرمایه های خارجی را که در لهستان بود ملی بود مانند کارخانه ها بنام آمریکایی می کند ،دولت آلمان با لهستان وارد اختلاف می شود مشکل حل نمی شوند،دولت آلمان از اتباع خود حمایت سیاسی می کند و اختلاف را به دیواندادگستری بین المللی می دهد و آن می گوید هیچ دولتی حق ندارد سرمایه خارجی در داخل ملی کند با پرداخت قیمت عادله و ملی کردن برای آن دولت کشور ضرورت داشته باشد .اما بعداً در همین رأی در دعاوی دیگر کطرح شد و در نزد مراجعین بین المللی رویه شد.)
عرف بین المللی:
منظور از عرف بین المللی آن قاعده حقوقی است که دولت ها طی مدت مدیدی در روابط خود آن را رعایت کردند به طوری که وجدان عمومی آنها آن را الزام ؟ شناخته است ممکن است کشورها در سالهای متمادی به طور مستمر در زمینه بین الملل خصوصی به یک شیوه رفتار کرده باشند و انجام آن عمل تکرار شده و این عادت غیر قابل نقض است می گویند عرف به وجود آمده (عرف داخلی :عرف آن قاعده ای است که از عادت ناشی می شود وجدان عمومی شان بعنوان قاعده عمومی می شناسند.)
عرف در حقوق بین الملل عمومی نقش بسیار مهمی دارد .بسیاری از منابع  ح ب عمومی مجاهده یا عرفطی است.(الآن کشورها باید اجازه بدهند به هنگام جنگ مأموران سیاسی آن کشور را ترک کنند.)(در آب های سرزمینی یکدیکر به عملیات پلیسی دست نزنید.)ولی در  ح ب خ تعداد عرف بینالمللی کم است مثلاً آیین دادرسی تابع مقر  دادگاه است –اموال تابع محل وقوع مال است.
اسناد تابع تنظیم سند است –هر کشور باید حقوقی برای اتباع به بیگانه بشناسد که بسیاری از اینها تبدیل به قانون شده.
تابعیت 
عبارت است از رابطه معنوی و سیاسی که فردی را به دولت معینی مرتبط می کند رابطه به معنی وسیله ارتباط رابطه فرد و دولت تابعیت معنوی دارد بعلاوه این رابطه جنبه سیاسی دارد .منظور اینست که برقراری این ارتباط در اختیار مطلق دولت است ارادهد فرد در برقراری این ارتباط مؤثر نظیست یعنی هر دولتی تشخیص می د هد چه کسی تبعه اوست و چه شرایطی لازم است .در هر جای دنیا هر کسی در ایران متولد شد تابعیت ایران است.
هر کشوری شرایط خود را برای تابعیت بیان می  کند مثلاً در ایران :فرار از خدمت بنا شد،امکانات مالی داشته باشد –سن 18 سال تمام داشته باشد.
تابعیت وسیله ای است که فرد را به دولت معینی بیان می کند.
اصول و مبانی تابعیت:
1-اصل لزوم تابعیت:بدین معنی که داشتن یک تابعیتن برای هر فرد ضروری است.
2-اصل وحدت تابعیت:تابعیت باید  واحد باشد نه متعدد.
3-اصل تغییر پذیری تابعیت:تابعیت یک امر همیشگی نیست و امکان تغییر در آن وجود دارد.
عواملی که موجب بی تابعیتی می شود:
1-هر کس باید دارای تابعیت باشد (در مرد آپاتریدها(بی تابعیتی)قانون کشورها اجرا می شود مثلاً در مورد اموال شخصیه (ازدواج-طلاق-اهلیت)تابع کشور متبوع خود است در کشور ما قانون مقر دادگاه ایران را اجرا می کنیم.ولی در کشور فرانسه قانون مقر اقامتگاه اجرا می شود.
در مورد رجوع به دادگاه هر شهصی می تواند به دادگاه مراجعه کند و تابعیت شرط نیست و هر شخصی اگر در  هر جامعه مورد ظلم و تجاوز قرار  گرفت باید به داگاه مراجعه کند.
2-اعمال مجازات:در برخی کشورها مجازات برخی جرایم سلب تابعیت است ولی در ایران اینطوری نیست .طبق اصل 42 تابعیت ایرانی حق مسلم است مثل در خواست خود فرد و یا به تابعیت کشور دیگر در آید سلب تابعین به عنوان مجاز است.فقط هنگامی پذیرفته است که تابعیت از نوع تابعیت اکتسابی بوده و زمانی پس از تولد به علتی برای شخص حاصل شده باشد.
مثلاًدر آمریکا فراری از خد مت نظام در زمان جتگ جاسوسی علیه دولت آمریکا
3-وجود قانون خاص:ممکن است در یک کشوری قانونی باشد به اینصورت که در صورت مهارجت تبعه و ترک وطن شدن او تابعیت اولیه او از بین برودو اگر چنین شخصی نتواند از کشورهای دیگر تابعیت بگیرد شخصی بی تابعیت می شود.
فرقش با اولی اینست که در اول تصمیم میگیرد  که از او سلب تابعیت بکند یا نکند ولی در اینجا قانونی طراحی شده که شخص به محض سلب مالکیت ضایع می شود.
4-اختیار دادن شخص به این معنی که ممکن است در یک کشوری شخص مخیر به انتظار دو تابعیت باشد یعنی قانونگذاری یک کشوری به شخص اختیار می دهد از میان دو تابعیت یکی را انتخاب کند ولی هیچ کدام را انتخای نمی کند در این صورت بدون تابعیت است.
5-تعارض قوانین:اختلاف قوانین کشورهای مختلف
نتایج این اصل ها: راه حل ها به دو صورت است:
1-خاک:اصلی یا مبدأپ
2-خوان:اصل و نسب
1-هر کسی باید داری تابطعیت باشد شخص باید از زمان تولد دارای تبعیت  باشد.
2-شخص نمی تواند تابعیت خود را از دست بدهد مادادمک که تابعیت جدیدی بدست آورد.
خون:سیستمم است که تابعیت از روی تابعیت پدر و مادر تعیین می شود یعنی از روی نسب تعیین می شود (نسبی-خویشاوندی)در ایران سیستم خون از طرف پدر است.
خاک:تابعیت اصلی یا مبدأ است چوان در مقابل تابعیت مبدأ تابعیت اکتسابی داریم .مثلاًیک زن ایرانی با آلمانی ازدواج می کند.
سیستم خون ملازمه ای با نژاد ندارد نژاد مبتنی بر زیست شناسی :1زرد
2:سفید    3-سرخ
سیستم خون مبتنی بر نیت احتمالی غالب افراد جامعه است وقتی می خوایتند که چه وطری تحمیل کنند بچه ها می  خواهند تابعیت پدر یا مادر را داشته باشند.لذا چون فرد خواستار نیت غالب فرد است یعنی فرد خواستار زندگی در خانواده است.
در برخی موارد سیستم خون کارایی لازم را ندارد .مانند طفل سر راهی سیستم بی تابعیت است چون پدر و مادر ندارد .بچه ای که زن و مرد آپاتریت به دنیا بیاید چون پدر و مادر هر چند معلوم ولی دارای تابعیت نیستند.
2 شرط لازم است:
1-پدر و مادر معلوم باشد.
2-دارای تابعیت باشد.
نیاز به سیستمی داریم که سیستم خون را تکمیل کند که شخص بدون تابعیتی یافت نشود این سیستن سیستم خاک است.
سیستم خاک:سیستمی است که تابعیت را از روی محل تولد تعیین می کند مطابق این شخصیت تابعیت سیستمی را خواهد داشت که در آن کشور به دنیا آمده این تابعیت،تابعیت عرضی است یعنی از همان زمان تولد شخص تابعیتی را قبول می کند .کشور مهاجر؟ چون وجود تبعه در زمان صلح موجب قدرت اقتصادی و در زمان جنگ موجب قدرت نظامی است لذا کشوری نمی خواهد تبعه خود را از دست بدهد.
*در فرانسه و ایران سیستم خون اصل است.
*در آمریکا و ایران سیستم خاک اصل است.
[هر گاه از زن و مرد ایرانی برچه در ایران به دنیا بیاید ایرانی است ولی قانون آمریکا اگر در آمریکا متولد شود آمریکایی است.]
در سیستم خون تابعیت از روی پدر و مادر است.
زن و مرد چینی تابعیت ایران را کسب کرده اند بچه ای که به دنیا می آید تابعین ایرانی است.
هر کس باید تابعیتی داشته باشد همانگونه که بدون تابعیتی در سطح بین المللی برای شخص مشکل ایجاد می کند.داشتن بیش از یک تابعیت برای فرد مشکل ایجاد می کند تابعیت؟ حقوق وتکالیف است بنابراین از یک طرف داشتن حقوق ناشی از تابعیت به طور مضاعف در سطح بین الملل غیر عادلانه است از طرفی شخص به درستی نمی توانند تکالیفی که از طریق تابعیت بر شخص تحمیل می شود انجام دهد.از جمله پرداخت مالیات،انجام نظام وظیفه(یک هارجی در ایران ازدواج می کند قانون اوازدواج تابع متبوع اوست تابع همان کشور است.داشتن تابعیت مضاعف مشکلاتی برای شخص دارد)معامله زمانی درست است که دارای اهلیت باشد.
از زمانی که کشورها خواستند در مورد تابعیت قوانین وضع کنند اصل وحدت تابعیت شکل گرفت.
تابعیت مضاعف:
تابعیت مضاعف ممکن است هنگام تولد به وجود بیایدیا بعد از تولد(بیش از یک تابعیت تحمیل می شود.)
1-تابعیت مضاعف:
1-تولدی:نتیجه اختلاف قوانین کشورهاست که یکی سیستم خاک و دیگری سیستم خون را بیان می کند.
2-بعد تولدی:
الف-همین تعارض قوانین کشورها باعث می شود از هنپام تحمیل تابعین فرد دارای تابعیت مضاعف باشد و مولود تعارض بین سیستم خاک و خون است.مثلاً در اثر تعارض سیستم خاک ایران و سیستم خون کشور دیگری مطرح شود.
ب-سیستم تعارض خاک ایران و سیستم خارجی:ممکن است ما در مورد کودکی سیستم خون را اجرا کنیم و زن و مرد ایرانی مقیم آمریکا طبق بند 2 ماده 702 بچه ایرانی است.
ج-سیستم خون ایرانی با خون خارجی در اثر تعارض سیستم خون با سیستم خون کشور خارجی،بچه دارای تابعیت مضاعف می شود همه کشورها در مورد سیستم خون راه حل یکسانی ندارند در ایران سیستم خون از طریق پدر است تابعیت مادر ملاک نیست.
[اگر بچه ایرانی از پدر ایرانی وزن فرانسوی متولد شود هر گاه پدر ایرانی بچه ایرانی است ولی در فرانسه بر عکس]
[هر گاه بچه ای از پدر و مادر خارجی که قبلاً یکی در ایران متولد شده باشد به شرطی بچه ایرانی است  که پدر و مادرش قبلا ًیکی در ایران متولد شده باشد.]
2-تابعیت بعد از تولدLنتیجه اختلاف قوانین اعطای تابعیت ازد واج)
تابعیت بعد از تولد نتیجه اختلاف قوانین در مورد نحوه اعطای تابعیت است چون قوانین کشورها  در مورد نحوه کسب تابعیت متفاوت است و باعث می شود شخص در عمل دارای تابعیت باشد تابعیت یک امر سیاسی است و دولت خودش تصمیم می گیرد که چه کسی نتیجه اوست و قوانین را بر اساس مصلحت خود انجام می دهد از جمله عواملی که برای شخص در بعد از تولد تابعیت مضاعف در بعد از تابعیت ایجاد می کند:
الف-ازدواج:چون قوانین کشورها  در پاسخ به این سؤال که ازدواج در تابعیت زن مؤثر است یا نه در عمل زنی که با مرد خارجی ازدواج می کند دارای تابعیت مضاعف است چون کشور نظر یکسانی در این مورد ندارد.همین اختلاف باعث تابعیت مضاعف زن می شود.مثلاً[زن فرانسوی با مرد ایرانی ازدواج می کند در اینجا طبق بند 6 قانون مدنی :هرگاه زن خارجی با مرد ایرانی ازد واج کند زن به تابعیت مضاعف در می آید ولی قانونگذار فرانسه :ازدواج زن فرانسوی همچنان تابعیت خود را حفظ می کند در اینصورت دارای تابعیت مضاعف است.
ب-زمانیکه شخصی علی رغم داشتن تابعیت یک کشوری اقدام به داشتن تابعیت کشور دیگر می کند این شخص تابع مضاعف است[شخص ایراین در آمریکا هم تابع ایرا نی هم آمریکا]
ج- وقتی کشوری خودش اتباع خود را هدایت می کند تا از کشور خاصی تابعیت بگیرند از این طرف تابعیت اولیه آنها را حفظ می کند .[قبل از ج ج دوم دولت آلمان می خواست واتباع خود را به کشور دیگر هدایت می کرد و در صلح و رسای مجبور به لغو این قرار داد شد.]
د-در اثر تغییر تابعیت والدین است کشورها در مورد اینکه تغییر تابعیت روی بچه تأثیر دارد یا نه اختلاف دارند (تعارض قوانین)[طفل صغیر در اثر تغییر تابعیت پدر ایرانی ،ایرانی می شود ولی در فرانسه تغییری روی بچه ندارد.]
 ه=تغییر تابعیت شوهر:شوهر تغییر تابعیت می دهد زن هم تغییر می دهد.[در ایران اگر مرد فرانسوی تابعیت ایران را به دست آوردهر دو ایرانی محسوب می شوند.]
راههای جلوگیری از تابعیت مضاعف:
راه حل کلی برای جلوگیری از تابعیت مضاعف وجود ندارد زیرا تابعیت امری سیاسی است و هر کشوری آنطور که صلاح می داند در زمینه تابعیت قانونگذاری می کند پس اختلاف قوانین راجه به تابعیت وجود خواهد داشت ،پس یک مرجع مافوق کشورها وجود نداردتا یک قانون تحمیلکند  تا تابعیت مضاعف پیش نیاید طبق اصل حاکمیت برابر کشور ها و استقلال کشورها هر کشوری مستقل است و قانون خاص خود را در مورد تابعیت دارد پس لاجرم قوانین کشورها در مورد تابعیت مختلف است پس راه حل کلی برای جلئوگیری از بروز تابعیت مضاعف وجود ندارد.
در مورد رفع تابعیت مضاعف دو طریقه وجود دارد:1-سیاسی 2-حقوقی
سیاسی:به موجب عهدنامه است یعنی ممکن است دو کشور در بین خود عهدنامه ای منعقد کنند و به موجب عهدنامه مشکل تابعیت مضاعف را بین خود حل می کنند .مثلاً کشور A با کشور B توافق می کند که اگر شخصی تابعیت AوB را دارد شخص در کدام مورد تابعیت A را داشته باشد و در کدام شرایط تابعیتB را داشته باشد در این زمینه تعداد عهدنامه ها کم است.
حقوقی:از طریق قانون و به طرق قانونی بخواهند تابعیت مضاعف را رفع کنند راه حل قانونی موجود در این زمینه استفاده از شیوه ترجیح است یعنی کی از دو تابعیت بر دگری ترجیح داده می شود امام ترجیح چگونه باید صورت بگیرد ؟در کنگره استکهلم در سوئد نظر اعضای مؤسسه حقوق ب م این بود که اختیار به خود تبعه داده می شود که تبعه بعد از رسیدن به سن قانونی مثلاً به سن 18 سال یکی از تابعیت را انتخاب کند ولی برخی ها انتقاد کردند و گفتند تابعیت امری سیاسی است و دادن حق انتخاب به تبعه مغایراتی با قانون دارد و درست نیست و این به مصلحت دولت بستگی دارد و برخلاف منافع ملی خواهد بود ولی باید گفت که دادن حق انتخاب به تبعه هیچ مغایرتی یا مصالح ملی نخواهد داشت  چون این موارد نادر هستند پس دادن اختیار به تبعه هیچ مشکلی را از نظر سیاسی و حقوقی ایجاد نمی کند .قانونگذار ما از این روش استفاده کرده در برخی موارد حق انتخاب را به خود شخص داده در تعارض خاک ایران با خون خارجی هر گاه طفلی از زن و مرد خارجی که یکی از آنها در ایران به دنیا آمده باشد طفل ایرانی است ولی فرانسه سیستم خون را اعمال می کند چون پدر و مادر فرانسوی است .فرزند هم فرانسوی است در ماده 977 قاعده ترجیح را اعمال می مند.قبل از تولد هرگاه یم مرد فرانسوی تابعیت ایران را کسب کند ایرانی است اما بچه هم ایرانی است اما فرانسه می گوید بچه فرانسوی است چون تابعیت پدر به فرزند انتقال نمی یابد.
جلسه هشتم:
اصل تغییر پذیری تابعیت:
تابعیت یک امر همیشگی و زوال ناپذیر نیست و ممکن است تابعیت در طول زندگی انسان تغییر پیدا کند ولی امروزه در حکومت فکری بشر این اصل حکومت می کند تغییر چپذیری تابعیت به سه شکل است:
1)تغییر ارادی تابطعیت   2)تغییر غیر ارادی تابعیت  3)تغییر تابعیت بر اثر ازد واج
توضیح 1)تغییر ارادی تابعیت:
باید گفت که تابعیت یک امر سیاسی است و بعید به نظر می رسد که اراده فرد در تغییر تابعیت مؤثر واقع شود ولی طرفداران اصل حاکمیت مطلق اراده از این نظر استفاده کرده اند که همه چیز ناشی از اراده انسان است و به آن منتهی می شود ولی باید دید این این نظر تا چه حدودی درست است .با بررسی مقررات کشورها می بینیم که امروزه پذیرش اصل حاکمیت نسبی تابعیت را در نظر می گیرد وقتی به مقررات توجه می کنیم میبینیم که اساسًاراده اشخاص در تغییر تابعیت دخیل نیست زیرا برای تحقق تغییر تابعیت دو شرط وجود دارد.
1)فرد تابعیت خود را از دست می دهد.
2)فرد  تابعیت جدیدی را به دست بیاورد.
تحقق هیچ کدام از این دو شرط در حیطه اراده انسان نیست .پس منظور از تغییر ارادی تابعیت اینست که تغییر تابعیت بنا به در خواست های شخصی است که به کشوری تقاضای ؟ تابعیت بدهد و به کشوری تقاضای کسب تابعیت بدهد.
توضیح 2)تغییر غیر ارادی تابعیت
در پاره ای موارد تغییر تابعیت غیر ارادی است یعنی بدون اینکه شخص قصذ تغییر تابعیت را داشت باشد و درخواست ارائه کند تابعیتش تغییر پیدا کند .مثلاً قسمتی از خاک کشور ضمیمه کشور دیگری شودو این مورد معمولاً در زمان جنگ اتفاق می افتد و مقرر می شودکه بومیان آن سرزمینی متعلق به حکومتی خواهند بود که مربوط به آن کنتور است.بعد از جنگ عهدنامه ای بین کشورها بسته می شود و تکلیف این افراد مشخص می شودو مدتی را تعیین می کنند که هر کس می خواهد می تواند به کشور خودش باز گرددولی باید تمام اموال خود را بگذارد و وارد کشور خودش شود .مورد دیگر در اثر تغییر تابعیت والدین است که اطفال صغیر هم ممکن است بدون اینکه اراده ای کرده باشد تغییر پیدا کند .قانونگذار ایرانی می گوید هر گاه یک پدر خارجی تابعیت ایران را به دست آورد طفل صغیر او هم ایرانی می شود. مورد دیگر در تغییر تابعیت وشوهر است قانونگذار ایران می گوید هرگاه مردی در تابعیت ایران را کسب کند همسر وی نیز ایرانی می شود.
 
تغییر تابعیت در اثر ازدواج:
در مورد اینکه آیا تغییر تابعیت بر اثر ازدواج وجود دارد یا نه سه نظریه وجود دارد که سه سیستم را مشخص می کند.
آیا در اثر ازدواج تابعیت زن نیز تغییر پیدا می کند یا نه ؟
سیستم اول یک نظریه اینست که وقتی زن ازدواج می کند تابعیت شوهر را کسب می کند که این سیستم به سیستم وحدت تابعین معروف است.
سیستم دوم:سیستم استقلال تابعیت است معتقدند ازدواج زن به تابعیت دولت تأثیر نمی گذارد تابعیت زن باقی می ماند و  به تابعیت شوهر در نمی آید.
سیستم سوم:استقلال نسبی است مطابق این نظریه ،بعد از ازدواج زن به تابعیت شوهر در نمی آید و تابعیت خود را حفظ می کند مگر اینکه کشور متبوع شوهر تابعیت مرد رابر وی تحمیل کند(این برای اینست که زن با ازدواج تابعیت خود را از دست ندهد ولی اگر کشور متبوع مردتابعیت را برد و تحمیل کرد زن آن تابعیت را بپذیرد)سؤالی که در بحث تغییر تابعیت مطرح می شود اینست که اگر شخص در اثر تقلب نسبت به قانون تابعیت خود را از است چه بحثی وجود دارد)تقلب نسبت به قانون وقتی است که شخص از یک حق قانونی و اختیار قانونی برای رسیدن به یک امر ممنوع استفاده کند هدفش تغییر تابعیت نیست اینجا چه کار باید کرد ؟(یک مورد تقلب نسبت به قانون در فرانسه اتفاق افتاد  که مربوط به  خانم دوبرفومون است در گذشته طلاق در اروپا ممنوع بود .قبل از سال 1884در فرانسه نیز طلاق ممنوع بود ولی در آلمان طلاق زودتر از فرانسه رایج شده بود دوبوفومون که فرانسوی بود می خواست از شوهرش جدا شود.ولی ب اساس قانون فرانسه این امر ممنوع بود.خانم دوبوفومون برای رسیدن به این امر ممنوع تابعیت آلمان را کسب می کند تقاضای طلاق می مند با مرد آلمانی ازدواج می کندو دوباره به فرانسه برمی  گردد.شوهر او تقاضا ی رسیدگی می کند دادگاه فرانسه اعلام می کند که کار خانم دوبوفومونتقلب نسبت به قانون است لذا هم طلاق باطل است و هم تابعیت کشور آلمان.اما تغییر تابعیت آلمانی یک امر سیاسی است و نباید در حیطه حاکمیت کشورهای دیگر دخالت کرد اما نتیجه عمل تقلبانه او باطل است.
*در زمینه تابعیت در ایران چه مباحثی وجود دارد؟بحث در سه محور خواهد بودابتدا به دست آوردن تابعیت ایران است بخت بعد از به دست دادن تابعیت ایران است.
 
بدست آرودن تابعیت ایران:
1-اجرای سیستم خاک و خون
2- ازدواج
3-پذیرش حاکمیت ایران  
تابعیت ایران را ممکن است به سه طریق به دست آورد
1)بوسیله اجرای سیستم خاک یا خون تابعیتی که بر اساس این سیستم ها به دست می آید تابعیت
اصل و مبدأ است.
2)بوسیله ازدواج است 3)بوسیله پذیرش تابعیت ایران است تابعیتی که به وسیله دو دو طریق اخیر به دست می شود اکتسابی است.تابعیت اصلی ایران کی هست؟در چه مواردی شخص درای تابعیت اصلی ایرانی است،تابعیت اصلی ایرانی یا از طریق اعمال سیستم خاک است یا از طریق سیستم خون؟اما در چه مواردی شخص با اعمال سیستم خاک ایرانی می شود و چه زمانی از طریق اعمای سیستم خون ایرانی می شود.
موارد اعمال سستم خاک:قانونگذارها سیستم خاک را به صورت مطلق قبول نکرد.بلکه آن را به صورت مشروط پذیرفته است اما قانونگذار ما تنها بر اساس تولد شخص در خاک ایران به شخص تابعیت نمی دهد.قانونگذار ما سیستم خون را پذیرفته است تنها در جهار مورد سیستم خاک را پذیرفته است .در بند3-4-5 قانون مدنی و یک مورد هم در ماده 978.
جلسه نهم
موارد اعمال سیستم خاک در قانون اساسی
متولدین در ایران
یکی از موارد در بند 3 ماده 967 قانون مدنی است که می شوید اشخاص زیر ابتاع ایران  محسوب می شوند: الف- کسانیکه در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیر معلوم باشد در این (بند3) سیستم خاک به صورت مشروط پذیرفته شده است پدر و مادر شخص زمانی حقیقتاً نامعلوم است که واقعاً  کسی اطلاعی از پدر و مادر شخص نداشته باشد ولی گاهی معلوم است که بچه از کدام زن و مرد متولد شده است ولی قانونگذار در این زن و مرد را پدر و مادر طفل معرفی نمی کند زیرا از راه مشروع به دنیا آمده است.
مورد دوم بند 4 ماده 976 ق.م ذکر شده که می گویند کسانیکه در ایران  از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده است تیغه ایران است و سیستم خاک بر او اعمال می شود. سیستم خاک در این مورد هم بصورت مشروط پذیرفته شده است.
مورد سوم در بند 5 ماده 976 ق.م است ج- کسانیکه  در ایران از پدری که تبعه خارجی است بوجود آمده و بلا فاصله پس از رسیدن به 18 سال تمام یکسال در ایران اقامت کرده باشد که باز هم بصورت مشروط اعمال می شود البته این ماده از حیث مدت اقامت اعمال دارد زیرا  مشخص نیست که مشخص چه مدت در ایران اقامت داشته  باشد حدوداً 5 سال متوالیاً یا متفاوتاً در ایران اگر اقامت داشته باشد ایران تلقی می شود.
تبصره:
* قانونگذار ما می گوید استنائاً اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و کنونی مشمول بند 4 و 5 نخواهد شد.
مورد چهارم در ماده 978 قانون مدنی پیش بینی شده است در برخی کشورها سیستم خاک بصورت مطلق پذیرفته شده است مثل امریکا – کانادا- قانونگذار ما در مقابل این کشورها رفتار متقابل انجام داده است. زیرا در آن کشورها بچه ای که از پدر و مادر ایرانی در خاک آنها به دین بیاید بچه تبعه همان کشور خواهد بود. در نتیجه ایران هم همان قانون را برای آنها خواسته اعمال کند این مورد را تنها در مقابل کشورهایی اعمال می کند که سیستم خاک را بصورتن مطلق پذیرفته اند. ماده 978 ق.م نسبت به اطفال کر در ایران از اتباع دولتی متولد شده اند.
 
مواد اعمال سیستم خون
بر خلاف تصمیم خاک که بصورت مشروط پذیرفته شده است سیستم خون بصورت مطلق بوده و هیچگونه شرایطی برای اعمال آن مشخص نشده است زیرا قانونگذار در بند 2 ماده 976 قانون م مطرح کرده  که کسانیکه پدر آنها ایرانی است ایرانی هستند. اعم از اینکه در ایران یا در خارج متولد  شده باشد باید متذکر شد در کشورها سیستم خون فقط از طریق پدر قابل اعمال است از طریق مادر قابل اعمال نیست یعنی تاثیری در تابعیت بچه ندارد که مادر تابعیت کجا  را داشته  باشد  ولی در برخی موارد در برخی کشورها سیستم خون هم از طریق پدر و هم از طریق مادر قابل  اعمال است مثل فرانسه در کشورها فقط یک تابعیت آن هم ایرانی بودن را مطرح می کند مهم نیست  تابعیت مادر ولی تصور درستی نیست ممکن است پدر ایرانی باشد و مادر ایرانی نباشد و برعکس پس بهتر است سیستم از طریق مادر، اعمال شود در اجرای سیستم خون ممکن است ما با 2 شکل روبرو شویم:
1- آیا منظور قانونگذار از پدر ایرانی از بند  2 ماده 976 پدر قانونی است یا پدر غیر قانونی را شامل می شود.
2- تابعیت  پدر در چه زمانی ملاک است؟ چون ممکن است  از زمان انعقاد نطفه تا تولد تابعیت  تغییر کرده باشد کدام تابعیت را باید برای بچه در نظر گرفت؟
پاسخ:
سوال برخی می گردد به اینکه آیا سیستم خون برای فرزندان نامشروع قابل اعمال است یا نه؟ باید گفت که جواب منفی است زیرا  قبلاً گفته شد برای اعمال تیم خون 2 شرط لازم است اولین شرط این است که پدر و مادر او معلوم باشد و این پدر و مادر و رای تابعی باشند. اطفالی که از رابطه نامشروع بوجود می آیند پدر و مادر طفل نامعلوم است و دیگر سیستم خون اعمال نمی شود پس قانونگذار ما منظورش از پدر، پدرقانونی است چگونه تابعیت رابطه نامشروع را تعیین کنیم. هرگاه طفلی در ایران از پدر و مادر نامعلوم بیاید پس پدر و مادرش هم نامعلوم است طبق ماده 976 بند 3 و این نکته که پدر و مادر هر دو نامعلوم و مادر معلوم است ولی سیستم خون قابل اعمال نیست ولی پدر معلوم و مادر نامعلوم در این مورد سیستم خون قابل اعمال است در حالیکه نه پدر و نه مادر باشد سیستم خاک اعمال می شود نه سیستم خون
پاسخ سوال 2:
حقوقدانان معتقدند چون زمان انعقاد نطفه زمان دقیقی نیست اثباتش مشکل است و تابعیت بعد زا تواد مورد نیاز انسان است حتی تاریخ تولد  اثباتش بسیار آسان است در نتیجه می گویند تابعیتی که پدر در هنگام تواد بچه دارد ملاک است  مگر اینکه پدر فوت کرده باشد در هنگام تولد تابعیت پدر در زمان انعقاد  نطفه در نظر گرفته می شود.
 
تابعیت اکتسابی
از دو طریق بدست می آید  1- ازدواج 2- پذیرش به تابعیت ایران
1- ازدواج با مردان ایران تابعیت  ایران را کسب می کند زیرا  قانونگذار ما در اینجا سیستم وحدت  تابعیت را پذیرفته است زیرا وجود تابع یت های مختلف در خانواده  مشکل ایجاد می کند قانونگذار ما می خواهد زنان خارجی وقتی با مردان ایرانی ازدواج کنند اتوماتیک مان تابعیت  ایران را کسب می کند این تابعیت تابعیت قطعی است حتی طلاق زن و فوت شوهر باعث از بین رفتن تابعیت  نمی شود ولی قانونگذار یک تسهیلاتی برای  این زنان در نظر گرفته است که این زنان اگر بخواهند می توانند  با اطلاع وزارت خارجه ایران تابعیت  قبلی خود را به دست بیاورند در یک مورد استثنائی قائل شده  است که اگر از شوهر ایرانی زن خارجی فوت کرده باشد و فرزند داشته باشد که کمتر از 18 سال دارد در نتیجه برای حمایت  از اطفال ایرا نی قانونگذار می گوید این زن نمی توانند تابعیت  ایران را از دست بدهد بعد از اینکه زن با تابعیت قبلی خود برگشت از مزایای ایرانی بودن  برخوردار نخواهد بود در نتیجه باید مقدار زیادی از اموال غ منقول خود را در ظرف  یکسال  به ایرانیان بفروشد.
 
جلسه دهم
گفتیم : تابعیت اصلی ایران از طریق سیستم خاک و خون است ولی برای بدست آوردن تابعیت اکتسابی 2 روش لازم است
تابعیت اکتسابی :
1- ازدواج
2- پذیرش به تابعیت  ایرانی
1- طریقه  ازدواج در مورد زنان خارجی است  که با مرد ایرانی ازدواج می کند و تابعیت شوهر را قبول می کند نظر قانونگذار اینست که زن به تابعیت  ایران در می آید تابعیت قطعی است.
2- یعنی یک شخص خارجی چگونه می تواند به تابعیت ایران پذیرفته شود شخصی که تابعیت اصلی ایران را ندارد یعنی هنگام تولد  ایرانی نشده کسیکه از طریق ازدواج تابعیت ایران را بدست نیاورد قانونگذار بند بند 7 ماده  976 اشخاص ذیل ت بعه ایران هستند.
- هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
- هر زن خارجی  که تابعیت  ایران  را اختیار کند.
- کسانیکه در ایران متولد شود و پدر و مادر آنها نامعلوم باشد.
بعلاوه قانون اساسی ایران این حق را به یگانه می دهد که به تابعیت ایران پذیرفته شوند.
قانونگذار در اصل 42 قانون اساسی در ایران این مطلب را بین می کند: بیگانگان می توانند به تابعیت ایران در بیایند ولی علت این است که قانون اساسی ایران به چه کسی تابعیت ایران را می دهد. قانون اساسی فقهد مجوز را صادر می کند شرایط را در سایر قوانین بیان می کند. تابعیت یک او سیاسی است هر کشوری خود تصمیم می گیرد چه کسی تبعه است و شرایطی را بین می کند: از جمله
 
شرایط پذیرش تابعیت ایران
در موارد 979 و 983 بیان شده الف: شرط اقامت لازم کسب تابعیت را علاقه مندی به ایران می داند برای احراز این  علاقه مندی نشانه ای را پیش بینی می کند و آن نشانه اقامت 5 سال متوالی در ایران است باید توجه داشت منظور از اقامت ، اقامت قانونی است یعنی از دولت ایران  پروانه اقامت گرفته باشد قانونگذار تعدادی اشخاص را با صلاحدید هیئت وزیران پاره ای از اشخاص را بدون رعایت شرط تابعیت  بیان می کند.
ماده 979:
- سن 18 سال تمام
- پنج سال  متناوب یا متوالی در ایران سکونت داشته باشد.
- فرار خدمت نباشد
- عدم  جرم سیاسی
ماده 980: کسانیکه  به امور عام المنضمه ایران خدمت کرده باشند مدرسه سازی و پل سازی و یا کسانی که دارای مقام عال در ایران هستند و یا همسرداری و بچه ایرانی دارندو بدون رعایت شرط اقامت ممکن به تابعیت ایران  مرسوم خارجیانی که زن ایرانی دارند و از روی اولادی دارند (ازدواج زن ایرانی با مرد ایرانی (البرادعی)) شرط اقامت ممکن است رعایت  شود برنخی افراد در خارج در خدمت دولت ایران هستند مثلاً در سفارت امریکا یک ایرانی کار می کند قانونگذار ما می گوید خدمت چنین افراد در خارج برای دولت ایران در حکم اقامت در ایران است مانند سفارت.
ب- شرط لیاقت: افرادی که می خواهند تابعیت  ایران را داشته باشند باشد لیاقت ایرانی بودن را داشته باشند مثلاً اگر یک  خارجی فرار از خدمت نباشد- جرم سیاسی انجام نداده باشد.
ج- شرط مکنت: قانونگذار خواهد کسی را که رباخورده به تابعیت قبول کند بلکه افرادی را قبول می کند که دارای حقوق کافی برای خود و دارای مال و منال باشند قانونگذار یکسری موارد بر این بیان  می کند ازجمله آشنایی به زبا ن  فارسی و تاریخ ایران – آشنایی به قانون اساسی و نسبت به قانون اساسی احساس وفاداری کند.
شرایط اجرای این حق:
ماده 979 ق.م
- 5 سال اقامت در ایران
- مرتکب جرم سیاسی نباشد.
- آشنایی به قانون اساسی
- شرط اهلیت (بالغ- عامل – رشید) فقط به رکن سن اشاره شد که باید 18 سال تمام باشد.
- شخص مجنون نمی تواند تابعیت ایران را بپذیرد.
 
تشریفات پذیرش به تابعیت ایران
تصمیم نهایی با هیئت وزیران است  گفتیم که تابعیت یک امر سیاسی است و ممکن است هسئت دولت آن را  به رسمیت نشناسد. هیئت  وزیران در رد و قبول آن آزاد نه و نیازی به ارائه دلیل ندارند. تکمیل پرونده با وزارت امور خارجه است از جمله وظایف نیروی انتظامی
تصمیم گیری نهایی با هیئت وزیران است گفتیم که تابعیت یک امر سیاسی است و ممکن هیئت دولت آن را به رسمیت نشناسد. هیئت وزیران در رد و قبول آن آزادانه و نیازی به ارائه دلیل ندارند. تکمیل پرونده با وزرات امور خارجه است از جمله وظایف نیروی انتظامی می دهد گواهی می دهد که بصورت متناوب در ایران بوده بعلاوه گواهی صادر می کند که در هیچ کشوری مرتکب جرم نشده و دارای امکانات مالی است.
سلب تابعیت در ایران منعقد یک مورد است اصل لزوم تابعیت وقتی کسی تابعیت ایرانی را بدست می آورد حق اوست و کسی نمی تواند از او سلب کند مگر اینکه خودش تابعیت کشور دیگر را بپذیرد گواهی صادر شده برای فرد را باید 1 نفر وزارت کشور- 1 نفر آموزش پرورش 1 نفر دادگستری تایید کرده باشند بعد اگر وزارت امور خارجه نواقصی دید می تواند آن را اصلاح کند موضوع در هیت وزیران مطرح می شود در صورت تابعیت ایرانی سند تابعیت به شخص داده می شود و صدور شناسنامه برای فرد از سوی اداره ثبت اسناد تهران است.
 
آثار پذیرش به تابعیت ایرانی
وقتی یک شخص به تابعیت ایران پذیرفته شد آثارش در خود و خانواده اش مشاهده می شود. خانواده پذیرش تابعیت ایران نسبت به اولات پسری که فرزند 18 سال تمام یا بیشتر داشته باشد پذیرش به تابعیت در این مورد موثر نیست چون فرزند تابعیت پدر نیست اگر پدر را تابعیت ایران را می پذیرد وضعیت تابعیت تاثیری در وی نخواهد داشت ولی در مورد اولاد صغیر شخص و زوجه شخص موثر است. قانونگذار ما وقتی شخصی به تابعیت ایران پذیرفته شد اولاد صغیر وی هم ایرانی می شود ماده 84 ن م به طفل صغیر اختیار می دهد که بعد از رسیدن به 18 سال به تابعیت قلبی پدر بزرگوار برگردد و این اظهار را باید به وزارت امور خارجه اعلام کند اگر به تابعیت ایران برگردد باید طی یکسال به وزارت امور خارجه گزارشش را بدهد و با در دست داشتن صدور گواهینامه مورد پذیرش قرار می گیرد.
باید از کشور متبوع پدرش گواهی به وزارت امور خارجه بیاورد و تابعیت کشور جدید را بپذیرد (اینگونه اشخاص دارای تابعیت مضاعف هستند در 18 سالگی که خودش کبیر شد پاسپورت می گیرد. اما در عین یکسان می تواند از تابعیت ایران را رد کند و به تابعیت پدر برسد)
پذیرش به تابعیت ایران در زوجه وی موثر است ماده 984 ق.م: هر گاه یک مرد به تابعیت ایران پذیرفته شود زن وی ایرانی خواهد شد اتوماتیک است یعنی هیت وزیران با مرد موافقت می کنند از آن لحظه زنش ایرانی است قانونگذار تسهیلاتی به زن می دهد از آن زمانیکه زن به تبع شوهر ایرانی شد از آن تاریخ ظرف یکسال می تواند به تابعیت قبلی شوهر رجوع کند باید این اظهار را به وزارت خارجه اعلام کند و تابعیت قبلی شوهرش را داشته باشد.
چرا به تابعیت شوهر بر می گردد؟
ماده 984 ق.م باد اصلاح شود این زن می تواند در حد یکسان به تابعیت قبلی خودش برسد نه تابعیت شوهرش
خود شخص اولا باید گفت که چون این شخص ایرانی همان تکالیفی که بر عهده ایرانیان است بر عهده اینها هم خواهد بود این افراد باید تابعیت نظام قوانین ایران باشد. مانند هر ایرانی دیگر باید به شئون ملی احترام بگذارد. باید خدمت نظام وظیفه انجام دهد. انجام خدمت نظام وظیفه در خارج از ایران رافع این تکلیف نیست مگر اینکه طبق قانون نظام وظیفه ایران معاف شود.
اشخاص خارجی از اینکه حقوق ایرانی برخوردار خواهند بود مانند هر ایرانی حق رای ازدواج اما قانونگذار از بسیاری مشاغل مهم محروم می کند: ماده 983 ق.م قبل از انقلاب برخی محرومیت ها موقتی بود مثلا این شخص تا 10 سال نمی توانست نماینده شود ولی در 1370 محرومیت دائمی است.
-                    ریاست جمهوری و معاونین عضویت در شورای نگهبان
-                    وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
-                    عضویت شورای استان و شهرستان و شهر
-                    استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه مأموریت سیاسی
-                    قضاوت
-                    عالیترنی رده فرماندهی ارتش و سپاه و نیروی  انتظامی
-                    تصدی پست های مهم اطلاعاتی و امنیتی
سه مبحث     در مورد تابعیت:
1-به دست آوردن تابعیت ایران:1-ازدواج 2-پذیرش به تابعیت ایران
2-از دست دادن تابعیت ایران
3-بازگشت به تابعیت ایران
موضوع:از دست دادان تا بعیت ایران
1)ازدواج:زنان ایرانی ممکن است در اثر ازدواج تابعیت ایرانی را از دست بدهند و در مورد ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی 3 مرحله ممکن است به وجود بیاید.
الف-زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج بکند قانون کشور متبوعه مرد معتقد به سیستم استقلال تابعیت است یعنی قانون  می گویدازدواج تأثیری در تابعیت ندارد(استقلال نسبی)و زن ایرانی همچنان در تابعیت خود باقی می ماندبرای اینذکه قانونگذار ما در مورد ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی معتقد به استقلال نسبی یعنی تأثیری در تابعیت زنان ایرانی ندارد مگر اینکه قانون کشور متبوعه مرد تابعیت کشور مرد را بر زن تحمیل کند.
ب-زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند قانون کشور متبوعه فرد معتقد به سستم وحدت تابعیت باشد(یعنی تابعیت باید با مرد باشد)معتقد به این باشد که زن باید تابعیت شوهرش را داشته باشد یعنی تابعیت مرد بر زن در اثر ازدواج تحمیل می شود(در اینصورت زن ایرانی تابعیت ایران را از دست خواهد داد و به تابعیت شوهر در می آید مگر اینکه دولت متبوعه مرد به زن تحمیل کند،در اینصورت تابعیت ایران را از دست می دهد.
ج-زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج می مند که در اینصورت قانون کشور متبوعه مرد ،زن را در پذیرش تابعیت شوهر مخیر می داند یعنی خود صاحب اختیار استدر اینصورت باید  به وزارت امور خارجه ایران اطلاع دهد و اینکه به چه دلیل می خواهد تابعیت ایران را از دست بدهد در 2 حالت زن ایرانی تابعیت را از دست می دهد:
1-زن با مرد خارجی ازدواج کند و تابعیت شوهر را دارد.
2-کشور متبوع مرد پذیرش زن را مخیر می داند.زن ایرانیئتابعیت ایرانی را از دست می دهد .وقتی زنان ایرانی در اثر ازدواج تابعیت خود را از دست می دهند چه آثاری مترتب است است این زنان دیگر ایرانی نخواهند بود از لحظه ای که ایرانی نیستند از حقوق ایرانی برخوردار نیستند و بعلاوه آن مقدار مال منقول می توانند داشته باشند که موجب سلطه خارجی بر کشو.ر نباشد قبل از سال 1360 این زنان مال منقول را هنگام ازدواج که دارند خواهند داشت ولی در سال 1360 قانونگذار این زنان که تابعیت را از دست می دهند مقذداری مال منقول خواهد داشت که موجب سلطه اقتصادی نباشد مشخص نبود چه کسی باید تشخیص دهد اموال موجب سلطه است[نهاد مشخص نبود]در سال 1370 ق.م را که اصلاح کردن پاسخ سؤال اول داده شد –کمیسیونی مرکب از وزارت اطلاعات
حقوق بین الملل خصوصی
در حقوق بین المللی وضع بیگانگان چگونه است ح ع مربوط به شخصیتت است یعنی حقوقی است که به منظور حفظ ذات عرض انسانی وضع شده است یک سلسه حقوقی هستند نه لازمه شخصیت انسان استلازم است این حقوق باشد مانند حق آزادی تحصیل عقیده و بیان شغل . اینها یک سلسله حقوقی هستند که برای حفظ انسانیت انسان لازم است. از اینها تعبیر به شخصیت است در یک عبارت ح ع هم می گویند برای اینکه اجرا و اعمال حقوق به صرفیت کارکنان وعمال دولت صورت میگیرد چون انسانها در اجرای این حقوق با ماموران دولتی روبرو می شود از این رو به ح ع معروف است آزادی بیان و عقیده و احترام به شخصیت اجرای اینها بستگی به تصمیم دولت داردمثلا حق زندگی باید دید دولت به این چگونه        می نگرد آیا ضمانت اجرا بیش بینی می کند دولت محدودیتهایی در نظر می گیرد چون اجرای این حقوق دولت است دولت نماینده مردم است و به عنوان حقوق مربوط به شخصیت است ح ع آن حقوقی است که به منظور شخصیت انسان پیش بینی شده است و هر انسانی باید از این حقوق برخوردار باشد بدون این حقوق انسانیت انسان معنا پیدا میکند فلاسفه به اینها ح فضری می گویند فلاسفه غربی از اینها تعبیر به ح طبیعی می کنند همان حقوق بشر که محبت میکنند در همین راستاست یعنی طبیعت انسان اقتضا میکند انسان چنین حقوقی را دارا باشد و این حقوق را عقل بشر میکند انسان با اینها معنی پیدا میکند در هر حال یکسری حقوق وجود دارد که لازمه شخصیت انسان است همه کشورها بر این باورند که بیگانه از حقوقی که لازمه شخصیت است  باید برخوردار باشد همان بحث حقوق بشر بر اساس همین حق است . در کشور ما تا آنجا که شخصیت انسان ایجاب می کند بیگانه از ح ع برخوردار است از ح مربوط مربوط به شخصیت برخوردار باشند قانونگذار ما ضمانت اجراهای بیان کرده و قید و شرط برای آن بیان کرده است
1- حمایت از جان و مال و مسکن اتباع بیگانه : اتباع بیگانه طبق قوانین و معاهدات از حیث جان جان و مال و مسکن در امان هستند یعنی وظیفه دولت حمایت از اینها است اصول ششم و سیزدهم ق ا این حقوق را برای بیگانگان شناخته بود بعد از انقلاب در اصل 22 قانون اساسی برای خارجیان هم شناخته شده است حیثیت جان مال و حقوق و مسکن و شغل اشخاص از ترض مصون است در مواردی که قانون بیان کرده است
آن اصول اساسی که قید ایرانی بودن ندارد شامل همه انسانها ست اصل 22 هم همینطور است اشخاص را به صورتی میگوید اعم از اینکه ایرانی باشد یا خارجی
امروزه در معاهدات بر این اصل تاکید شده وکشور ها در مقابل یکدیگر تاکید میکنند  جان و مال ایرانیان درآسمان مصون باشد و برعکس
حتی قوانین عادی این حق را تضمین میکند به بعضی که قانون مجازات فردی میان تبعه وبیگانه نمیگذارد فرقی از جهت حمایت بین تبعه و بیگانه نیست
2- حق ورود عبور – اقمت و خروج اتباع بیگانه است اینه آیا بیگانگان حق ورود دارند به یک کشوری یا حق عبور که از کشور عبور کند آیا اقامت دارد یا نه و مسئله خروج در این مورد 2 طرز تفکر وجود دا رد الف طرز تفکر اخلاقی بیگانگان آزادند د رهمه موارد ورود و خروج و اقامت نباید محدودیت برای بیگانه باشد دوولت که بوجود آمد نباید مانع ورود و خروج اشخاص باشد بیگانگان ازادند ب- بیگانگان حق ورود و اقامت و عبور ندارند مگر اینه یک دولت بنابه محدودیت خود اجازه دهد
 افروزه تفکر مورد قثبول آزادی عبور و مرور است منتها با این قید که هر کشوری می تواند هر شرایطی در نظر بگیرد اعضای موس ح ب د ر1928 در ژ نو تشکیل شد همین نظر را پذیرفتند منتها تحت شرایطی که هر دولت تعیین میکند یعنی دولتها حق ندارند جلوی ورود و خروج را بگیرند در ایران همین تفکر وجود دارد قانونگذار ما شرایطی را بیان کرده است
ورود بیگانه به ایران
اصل آزادی را پذیرفته ولی بیگانه برای ورود باید از ماموران صلاحیت دار اجازه بگیرد برای این منظور شخص باید یک مدرک معتبر بین المللی بنام پاسپورت داشته باشد اول باید هویتش مشخص باشد گذرنامه توسط مامورین صلاحیتدار در داخل کشور صادر شود که به موجب آن تبعه از کشور خارج و داخل می شود معمولا صدور گذرنامه  و به عهده اداره گذرنامه نیروی انتظامی است این وظیفه ب رعهده کنسولگری هم است بیگانه اگر بخواهد وارد ایران شود در وهله اول باید گذرنامه داشته باشد گذرنامه  انواع متععدی دارد
گذرنامه سیاسی یا دیپلماتیک  رنگ سبز برای افراد سیاسی صدور توسط وزارت امور خارجه
2- گذرنامه خدمت  رنگ سرمه ای برای انجام ماموریت اعتبار  فقط از طرف دولت به عنوان مامور میروند
3- گذرنامه عادی با رنگ قهوه ای برای افراذ عادی اعتبار 5 سال
4- گذرنامه سازمان ملل متحد
این گذرنامه سیاسی غالبا وزارت امور خارجه به کسانی میدهند که مشاغل سیاسی دارند و برای انجام ماموریت های سیاسی از طرف دولت به کشورهای خارجی میروند این افراد دارای  مسئولیت های دیپلماتیک در سفارتخانه ها هستند عناوینی از قبیل سفیر و وزیر مختار دبیر اول دوم و سوم وابسته هستند که عهده دار انجام وظایف سیاسی هستند برای این قبیل اشخاص وزارت امور خارجه وزارت امور خارجه برای این افراد گذرنامه صادر میکند این نوع گذرنامه از نظر رنگ با سایر گذرنامه ها متفاوت است در ایران رنگش سبز است این گذرنامه برای مدت ماموریت صادر میشود مثلا اگر سفید باشد به همان تعداد سال است
گذرنامه خدمت سرمه ای  وزارت امور خارجه به کسانی می دهد که به صورت کارمند اداری کارشناس و دارنده بورسیه های تحصیلی و تحقیقاتی و متخصصان و نمایندگان اقتصادی حامل ماموریتهای اداری برای دولت متبوعه هستند بعضی اشخاص اعزام می شوندمدت اعتبار گذرنامه یک سال است و رنگ سرمه ای دارد صفقط از طرف دولت به عنوان مامور میروند
گذرنامه عادی  این گذرنامه را اداره کل گذرنامه نیرو ی انتظامی ایران درداخل کشور و ماموران کنسولی شاغل در سفارتخانه در خارج از کشور برای کلیه اشخاص عادی که ممنوع از ورود نباشند هست یاسایر دوایر که اداره نیروی انتظامی تعیین کرده باشد مدت اعتبار 5 سال است و برای یک دوره 5 ساله قابل تمدید است
رنگ قهوه ای گذرنانه سازمان ملل متحد   این نوع گذرنامه برای ماموران و کارشناسان خود که برای برقراری و حفاظت و امداد رسانی به مردم و کمکهای بهداشتی و آموزش به نقاط دنیا سفر میکنند
خود سازمان ملل سه شکل دارد:
1- سیاسی قرمز
2– خدمت سبز
3– عادی  کارهای معمولی آبی
اجاز از مقام صلاحیتدار ( ویزا ) است که معادل فارسی اش روادید است ویزا یعنی اجازه کسی که وارد ایران میشود باید به مامورین کنسولی ایران در خارج از کشور برود مامورین کنسولی برای دادن ویزا باید دقت کند ماده 2 قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه مصوب 131
مأموران کنسولی را از دادن رویداد از برخی اشخاص جلوگیری می کنند ،مثلاً1-کسانی که مدارکشان مورد تردید است اجازه داده نمی شود .2-کسانی حضورشان در ایران موجب بی امنی و ناامنی خواهد شد .3-کساطنیکه مرتکب جرم در ایران یا در کشورهای دیگر شده اند.4-کسانی که قبلاً از ایران خارج شده اند .5-کسانی که ایرانی هستند و به خارج رفته ولی از کشورخارجی پاسپورت گرفتند و وارد ایران می شوند.
بنابراین ویزا که داده می شود باید دقت شود.ویزا به صورت مهری است که روی پاسپورت زده می شود نشان دهنده اجازه-نوع اجازه مدت اقارمت ذکر می شود.مثلاً برای تحصیل و مدت اقامت .
به شخص ویزا داده می شود حداکثر سه ماه می توان در ایران اقامت داشته باشد.قبل از ج ج اول اخذ ویزا ضروری بود ولی بعد از ج ج اول برخی کشورها ویزا را رد کردند و اجازه دادند بیگانه به راحتی وارد شوند.
امروزه کشورها توافق می کنند در ارتباط با یکدیگر نیازی به اخذ رویداد نباشید.مثلاً در کشورهای اروپایی برای رفتن به کشورهای اروپایی نیاز به گرفتن ویزا ندارند که معروف به شنگن است.
افراد معاف از ویزا  در ایران:
1-مصونین سیاسی دارند کسانیرکه مشاغل سیاسی دارند.
2-کسانیکه به عنوان هیئت اعزامی هستند.
3-مأمورین سیاسی و سفیران خارج.
کشور ایران با کشورهای نظیر ترکیه-ژاپن –کره جنوبی-قبرس  چین-پاکستان-کلمبیا-سوئیس-مجارستان-بلغارستان-سنگاپور-ترکمنستان-ارمنستان-روسیه-آذربایجان-مالزی-ویتنام-مقدونیه-و اکراین قرار دارد  .لغو رویداد برای مدت اقامت مجاز یک الی سه رماه برای دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت امضا نموده اند و برعکس.
همینطور دولت ایران با دولت ترکیه-سنگاپور-مالزی-مقدونیه-عربستان-مامرات متحده عربی –عمان –کویت-بحرین –قطربرای دارندگان گذرنامه های عادی قرار داد لغو رویداد امضا مرده است.(افرادی مثل ما)به محض رود به این کشورها ویزا امضا می شود نیازی به ؟ این کشورها در ایران نیست.
عبور بیگانه از ایران:
قائوونگذار ما اصل عبور را پذیرفته ،مثلاً یک شخصی از ایران عبور می کند تا به عربستان برود .قانونگذار ما شرایطی را در نظر گرفته برای عبور بیگانگان از ایران شرایطی لازم است:
از بیگانگان باید از مرزهای وزارت امر خارجه مجاز  که با هماهنگی وزارت کشور است عبور  کند و لازم است از مأموران مرزی اجازخ بگیرد(هم از مرز مجاز و اخذ اجازه از مأموران مرزی مجاز و پرداخت حق عبور بر اساس تعرفه ای که تعیین شده است)یک شکل از حق عبور حق ترانزیت است.برای اینکه یک کالا برود باید از کشور ها عبور  کند و برای آنکه کشوری عبور ترانزیت  می دهد.بعلاوه حداکثر ظرفیت 15 روز باید از ایران عبور بکنند که در هر مورد نیروی انتظامی مدت عبور را تعیین می کند و بعلاوه از مسیرهایی که نیروی انتظامی مشخص می کند برود و این بیگانه باید طی این مسیرها حرکت کند اگر حرف نیروی انتظامی را گوش نکند نیروی انتظامی می تواند اخراج کند.
بحث اقامت:
1-موقت یا توقف
2-دائم
در ایران اصل آزادی اقامت پذیرفته شده بیگانگان آزادند و اقامت آنها با اجازه مأموران صلاحیتدار ایرانی باشد برای اقا مت در ایران شرایطی وجود دارد.
ماده 4 قانون ورود اقا مت اتباع بیگانه مصوب1310 دو نوع اقامت را بیان کرده:موقت:زمانی است که بیگانه برای سیاحت یا تحصیل یا تجارت برای هو موقت دیگری وارد ایران می شودو قصد اقامت دائم در ایران ندارد.مثلاً مشهد و قم .وقتی بیگانه برای مدت موقت وارد می شود اقامت موقت است لازم است شرایط ورود(گذرنامه معتبر و اخذ ویزا داشته باشد)باید خود را مدت 8 روز به نیروی انتظامی محلئ معرض کند و مدارک لازم رابه نیروی انتظامی بدهد تا پروانه اقامت موقت برای او صادر می شود.شخصی که پروانه اقامت دارد محل اقامت وی مشخص می شود.حال اگر شخصی خواست محل اقامت را تغییر دهد نه تنها باید به محل اقامت قلبی اطلاع دهد باید خود را ظرف 8 روز به محل اقامت جدید اطلاع دهد.
جلسه 14:
اقامت دایم زمانی است که شخص قصد دارد بطور دایم مکان اصلی خود را ایران قرار دهد تا قبل از تصویب نامه قانون ورود1352 مخصوص نبوده با چه شرایطی بیگانه در ایران می تواند اقامت داشته باشد تا تصویب و آیین نامه شرایط بیگانه معلوم نبود اما در ماده 5 شرایط اقامت دایم پیش بینی شد برای اقمت دایم در ایران لازم است که بیگانه شرایط ورود  را داشته باشدو بعلاوه نیروی انتظامی شرایط مقرر در ماده 3 را رعایت خواهد کرد ماده 3:نیروی انتظامی باید توجه کند که شخص دارای شرایط ویزا است یا نه نیروی انتظامی بعد از بررسی با اخذ رضایت از شهربانی کل کشور اجازه اقامت می دهد با شرلیط ذیل:
1-متقاضی بودن با دارا بودن 5 سال اقامت متوالی در ایران بوده و هنگام تقاضا به سن 18 سال رسیدگی باشد.
2-متقاضی دارای 2 سال اقا مت متوالی در ایران بوده و مقام عالی علمی یا شغل یا تخصصی او در امور تولیدی و عمرانی با تأیید صلاحدید مقامات بالا رسیده باشد.
3-متقاضی دارای دو سال سابقه اقامت قانونی متوالی در ایران ب وده و خدمات شایسته و ارزنده داشته باشد به تأییدات مقامات عالی صلاحیت دار رسیده باشد.
4-متقاضی دارای زن و فرزند ایرانی باشد که شرط اقامت لازم نیست.
5-متقاضی دارای دو سال سابقه اقامت دایمی در ایران بوده و در امور تولیدی و عمرانی ایرانی که مورد تأیید مقامات صالح دارد در ایران باشد سرمایه گذاری کرده باشد.
6-متقاضی دارای دو سال اقامت متوالی در ایران بوده در آمد شخصی یا حقوقی یا مستمر بازنشستی او به تأیید یکی از بانکهای ایران رسیده باشد پروانه اقامت دایم هر 3 سال باید تمدید شود و باید دارندگان این چنین پروانه نیز تغییر مکان خود را در عرض 8 روز به نیروی انتظامی خبر دهد.
در مورد خروج بیگانگان از ایران چنانچه اقامت بیگانه کمتر از 90 روز باشد نیاز به کسب اجازه از نیروی انتظامی نیست فقط فقط هنگام خروج از مرز باید  اعلامیه برگه خروج رد کند ولی اگر بیش از 90 روز باشد لازم است از نیروی انتظامی ویزای خروج بگیرد.
؟ نسبت به ورود و خروج اتباع بی   گانه:
برخی از اشخاص به خاطر دارا بودن موقعیت سیاسی و مخصوصی هستند از مقررات ورود و خروج مستثنی هستند.
1-کسانیرکه دارای مسئو.لیت سیاسی هستند همانند سفرا.
2-مأموران کنسولی اول خارجه و افراد عاتله آنها که در یک خانواده هستند شرط رفتار متقابل
3-اعضاء هیئت هظای اول خارجه که با موافقت دولت ایران وارد ایران می شوندو دارای ویزا سیاسی دولت ایران می باشند.طبق ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه که دفترچه اقامت از ناجا می گیرندلازم نیست سایر مقررات مربوط به ورود و خروج در مورد اینها رعایت شود.
اخراج بیگانه
:
برخی مواقع ایجاب می شود که دولتی بیگانه را بدون رضایت وی بطور اجبار اخراج نماید در  برخی موارد مصلحت کشور در این است که بیگانه را از ایران اخراج کند در مورد اخراج باید توجه کرد که کشورها زمانی باید دست به اخراج بیگانه بزنند که حضور بیگانه و اگر دولتی بیگانه را اخراج کرد دلیل برای عمل خود ندارد ،یعنی مورد بازخواست قرار نمی گیرد،چرا که دولت به کشور خود حاکمیت مطلق دارد.فقط در یک مورد مجبور به ازائه دلیل است و آن اینرکه دولت متبوعی بیگانه به حمایت از اتباع خود بپردازد و دعوای دو کشور به دیوان بیالمللی کشیده شود .برای این که اخراج با اصول بین المللی بوده باشد باید جنبه فردی داشته باشدنه دسته جمعی.یعنی کشوری نباید  افراد کشور دیگر را به طور جمعی اخراج کند مگر در زمان جنگ و قطع روابط سیاسی.
در کشور ماایران اخراج در قانون در ماده 11 دو مورد را ذکر کرده که جنبه کلی دارد.
1-در صورتیکه بیگانه برخلاف مقررات قانون اقارمت ورود اتباع بیگانه عمل نماید.
2-در صورتیکه مطابق مواد 3و4 این قانون اجازه عبور و توقف شخص خارجی ؟ می شود در تصمیم به اخراج بیگانه تصمیم باید به بیگانه ابلاغ شود بیگانه ظرف15 روز می  تواند به اخراج خود اعتراض کند که باید به نیروی انتظامی یا وزارت کشور اعتراض خود را اعلام کند که نیروی انتظامی نیز این اعتراض را به وزارت کشور خواهد داد و وزارت کشور جلسه ای مرکب از مدیر کل وزارت کشور-نمایندگان امور خارجه –وزارت دادگستری،اطالعات نیروی انتظامی کشور مطرح و تصمیمی در این کمیسیون اتخاذ می شود و این تصمیمبه نیروی انتظامی ابلاغ می شود ناجا می تواند منتظر تصمیم کمیسیون بنا شد و در صورت ضرورت بیگانه را اخراج کند و یا مراقبت ویژه برای خارجی در نظر بگیرید و یا می تواند منتظر تصمیمی کمیسیون بماند اما ممکن است بیگانه مخفی شود تا این حکم به اجرا گذاشته نشود قانونگذار این عمل را جرم می داند و برای آن نیز مجازات در نظر می گیرند از 1 تا 3 سال حبس تعزیری  و یا جزای نقدی 500 هزار تا 3 میلیون
پناهندطگی:
بعضی افراد  به دلیل سیاسی و یا اجتماعی بعنوان پناهنده به کشوری وارد می شوئد چرا که در شرایطی هستند که احساس می کنند جان خود و خانواده خود در خطر است و از ترس جان و شکنجه می خواهد بهئکشور دیگر پناهنده شود این ک ار در صورت بروز جنگ و تغییر حکومت صورت می گیرد .امروز هر کشوری برای خود مقرراتی وضع کرده حتی کنداسیون ها و عهدنامه ها یی نیز به تصویب رسید .در ایران نیز آیین نامه پناهندگی وجود داردو به کندانسیون پناهندگی و پروتکل آن ملحق شده که مربوط به 1967 می باشد در سال 1354 این کندانسیون در مجلس ملی به تصویب رسید از طرف دیگر سازمان ملل به وضع پناهندگان رسیدگی می کند که به کندانسیون های پناهندگی نظارت می کند.در امور پناهندگی ؟ رأی عالی سازمان ملل متحد کار رسیدگی به پناهندگی را دارد شخص اگر بخواهد در ایران پناهنده شود می تواند به وزارت کشور مراجعه کند و یا در هنگام ورود همان فرد به اولین پاسگاه مرزی ابلاغ گند و این پاسگاه به وزارت کشور ارسال می کند.در وزارت کشور مدارک شخص را می بینند و با پناهندگی او موافقت می شود و ناجا برای او پروانه اقامت صادر می کند .معمولاًپناهندگان امکانات شغلی حتی زندگی نیز در اختیار می گیرند تا اینکه اگر از دست جنگ پناهنده شدذه اند جنگ تمام شود اما ممکن است پناهنده در ایران بماند و بعد ؟ تا تبعیت نیز بکند.
مهاجران
شکل ضعیف از پناهندگی می باشد یعنی مقررات پناهندگی که در مورد اینها نمی باشد اگر یک وضعیت رد کشور مثل سیل و زلزله بوده باشد اشخاص ساکن می شوند به کشور دیگر بنابراین مهاجران مقررات ویژه ندارد بلکه یک امر انسان دوستانه است اما اگر آن شرایط ؟ مثل برطرف شدن سیل و زلزله ،جنگ دولت مس تواند از آنها بخواهد که کشور را ترک کنند مثلحضور افغانی ها در ایران.
 
  800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
+ نوشته شده توسط عليرضا زينالي اقدم در و ساعت |

Theories of revolution Definition of the most important aspects Due to Revolution: 1 - 2 of social discontent - the emergence of mobilizing groups of 3 - 4 failure forces of state repression - trying to build a new power structure elements Revolution Plyb view of the back of the past have interpreted the right balance. Hobbes comments about the Revolution: Stmgrtryn governments knew better than chaos of revolution and revolution count unjustified Karl Marx on Revolution, he first thought of by explaining the scientific revolution of the Revolution took a radical transformation in the history of that time he was a political science major issue. Revolutionary situation: a situation that jeopardizes effective monopolization of power by the government and the continued monopoly power is restored continue. From the perspective of revolutionary Leon Trotsky: A Revolutionary's historical provision in pre-revolutionary situation leads to the emergence of a new social order in which the class is supposed to establish the dominance of the country is still undeveloped, but actually most of the power have concentrated in their hands while the machine is still under the rule of the official rulers of old. Nzrfrydrysh Engels, Revolution in the political struggle for power between the two segments of the population over the country as a Define the concept of an objective historical perspective Hanytgtvn Samuel: rapid, radical and violent in the values ​​of the dominant society Vastvrh and political institutions, social structure, and leadership activities Government policies and considers According to the definition of Eugene Kamnka: Sudden major changes in social status and political power led to major changes in the government, the formal principles of sovereignty and legitimacy and conceptions of social order is. Since the revolution took a set of three: the destruction of the old regime, the new era of chaos and anarchy created Tddmrakzqdrt Vdvran Guido the Italian writer Dvrsv about the political and social revolution: a political revolution brought new groups into the ruling class are the ruling class of the social revolution alters The contemporary writer James Rvznv about social revolution: the social revolution of the fiercest political battle knows Communism

Moore Mnzvrbryngtvn What distinguishes the new revolution of political revolution: the new and the transition from traditional society to modern society was making history and political revolutions of the distinguishing Types of Barrington Moore's new revolutions: the emergence of capitalist liberal democratic revolutions that were 2 - conservative revolution from above was in fact a series of social reforms and led to the rise of fascism 3 - a new way for the communist revolutions of capital accumulation and economic development opened Revolutionary political theory includes both The main elements of the audit process:
In other words, do not constitute a ruling or no political power.
putting emphasis on the mobilization of national forces are highest. The organization of the work of preserving the fundamental relationship between leaders is mobilizing Vpyrvan.

As summarized by Professor **************************** advice *************** Revolution: The struggle for power grip, just under the old regime is Vpydaysh other state. Vertical revolution: internal revolution within the revolution of independent states called vertical. Defined national uprising (the horizontal) and its difference with the revolution (the vertical) power struggle between different Thus, the result of limiting state power colonialist or imperialist Shvddvlt cause the colony to settle. We say that if the horizontal. Definition of social revolt and its difference with the insurrections national protection of collective society of revolutionaries, there is a strong probability that the revolutionaries Jrafyay area Vamny Education should not be teaching. Definition and purpose of the Civil War: Conflict Dvsakht relatively autonomous political status Vnyrvy Jrafyay marked suppression of the potential results of analysis of territorial self-determination Vajbar be independent or self-determination is achieved.
During the revolutionary struggle of the Revolutionary ruling coalition if the group is not very likely to be radical. Social consequences, the more stable times Vsazndgy after the revolution, thus putting the reforms in the sense Byjast. Vahtmay military revolts and national differences in the positions of screenshots Revolution: The Ideology of the power of social mobilization that the future has long Vmtzmn Military rebellion: the sudden lack the power to mobilize Vaydyvlvzhy Social revolt: it involves mass mobilization but does not plan to change political institutions National Rebellion: The power to type long Vmtzmn mobilizing ideology. Defined coup: military rebellion Vakhraj sudden abrupt one-step process of the establishment of the collapse of the power of both together Vykbarh done Vtjdyd The two-stage process is more or less long interval between the time of the collapse Vtjdyd arise.
Conditions of armed revolt: Yes they are ready to use force to overthrow the government by force and other means necessary to have Political culture is the top one - believed to be widespread popular legitimacy among 2 - to be an effective political entity, 3 - has broad political participation in the public
Civil society into four categories: 1 - (democracy with a stable Western) political legitimacy and civil society has developed military intervention are not two - legitimate means of transferring power conflict Alarghm development institutions and civil society thoughts among political, military intervention of civil society is strong resistance from 3 - communities that have been under way in the development of civil society in conflict transitions is substantial resistance against the military intervention are not 4-- civil society, the public mind of military intervention have been made organizations politico at social Politics is not about no resistance Pratvryn community status: favorable conditions for the occurrence of the military uprisings that structural weakness that occurs in communities more say Pratvryn link
Weaknesses of the coup depends on several factors: 1 - 2 social rebels - a new level of community Different social rebellion to revolution: 1 - personal rebels against the social structures of the institutions do not Vnarsayyha all the problems people have but their objective is the elimination of 2 - King of the rebels with vague or abstract, such as the or no work Floors 3 - rebels seeking to restore the situation is ambiguous nature of conservatism has lost 4 - a collection of ideas is a traditional ideology of revolt against the revolutionary ideology focused on the future There are two major uprisings 1 - 2 of peasant revolts - revolts aristocratic
Reasons or causes riots National: 1 - sometimes called the Msamhh Revolution 2 - sometimes social and economic transformations Colony types 1 - The majority of people are colonized from the coloniser 2 - Colony Colony constitute a majority of the indigenous people
Fundamental similarities between the theories: 1 - the outline of the revolution are involved has come. 4 - The emergence of a revolution against the established order and the forces and factors that seek to explain the origin of these forces and for social and economic structure of intellectual community and individual perspectives Vtvqat pay.
Theories differ in terms of the methodology: the sociology of explanations or justifications phenomena and laws governing its structure and function, regardless of the subject and deals with the meanings and values ​​of the environment.'s Interpretative approach sociologist structures and institutions The text examines the social experience and human consciousness
Aristotle defined by the Revolution: 1 - unlawful violence to the peaceful transition group 2 ruling - changing the state constitution 3 - regime change in the state Foundation of Aristotle's theory of revolution and class struggle is Malykyt Aghat equality of Greece 1 - 2 of absolute equality in all areas of political rights - equal in size relative to mean that everyone will benefit Lyaqtsh

+ نوشته شده توسط عليرضا زينالي اقدم در و ساعت |
How to Evaluate an ISI journal article?


To be able to write an essay, it is necessary to have information in this regard. If you are writing this article for the Institute for Scientific Information ISI, is probably important for you to know how this is assessed.

ISI were evaluated in approximately 2,000 new titles annually evaluated, and only 10 to 12 percent of the journals evaluated are elected. The Journal of Selection and listed in the ISI, leaving behind a series of steps.

Among the factors evaluated and database standards of ISI, the Committee elected by the journal Science, which published a variety of articles for international publication of the journal and its publication is timely.





Translated to English.

Scientific and professional judgment by a jury of well-known scientific journal articles published in the leading case in this assessment is a scientific journal that reflects the authenticity and richness.

Three bases WOS, EST and JCR reliable knowledge bases are surveyed by the Institute for Scientific Information ISI are providing and updating.

Base Essential Science Indicators) ESI (based on a 10-year period, to provide statistics in terms of indicators of science, including scientific ranking of countries based on the number of scientific production, the total number of citations and citations to scientific production deals.

The database Web of Science (WOS) to search for and extract data during different time periods based on various indicators of polls there.

Base (JCR) Journal citation Reprts Journal Citation Reports are offering deals.

Furthermore, the number of publications that are indexed in each of these bases is different.

What is the best measure of ISI index journal?

ISI Web of four major criteria in the profile of the magazine are:
1 - time of publication, it is defined as a quarterly, monthly or ... And given the time to prepare.

2 - The process of arbitration to be defined.

3 - to observe the rules of international publishing. For example, as an indication of its content.

4 - Search in any language is not important, but in some cases it should be in English, which include names of authors, titles, abstracts and keywords may be possible sources of English.

There are sub items include:

1 - Journal of International should be assigned to a specific geographic area may not.

2 - In The Journal, preferably not in the same journal, or if it is a standard of excellence than they have.

3 - People who are known to exist that are possible.

4 - They exist, for example, all the Iranians do not have a good geographical distribution.

The sub-items, plus scores and the acceptance or rejection of the ISI does not play a role.


Is a degree of ISI or not?


But how can we know whether an ISI journal, use the following link

Search ISI Thomson to infer the journal


To know whether a degree of ISI or not?

"Journal Name" site: thomsonreuters.com

For example, the

"JOURNAL OF BANKING & FINANCE" site: thomsonreuters.com

Or rather Magazine, ISSN Google Vardjstjvgr magazine are:

"ISSN: 0378-4266" site:. Thomsonreuters.com

The result is shown below

Journal Search - Science - Thomson Reuters

Science thomsonreuters.com ... Site. Client. proxystylesheet. Output. Search. allAreas ... JOURNAL OF BANKING & FINANCE. Monthly: ISSN: 0378-4266: ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE. Coverage ...
science.thomsonreuters.com / cgi-bin / jrnlst / jlresults.cgi? ...

To search alphabetically, you can use the link below:

http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/linksj/search.cgi?letter=d


Sources:

- Scientific Information Database SID
- A. Chakly speaking doctor, former director of the Science Policy Research Center poll
-Jouma citiation Reprts
Quote from: Journal of Science & Technology in Iran / Issue 65
Source: Journal of Scientific Information Number 357...

+ نوشته شده توسط عليرضا زينالي اقدم در و ساعت |
چگونه یک مقاله و مجله ISI ارزیابی می شود؟


برای اینکه بتوانید یک مقاله بنویسید، لازم است در این زمینه اطلاعاتی داشته باشید. اگر این مقاله را برای مؤسسه اطلاعات علمی ISI می نویسید، احتمالاً برایتان مهم است که بدانید این مقاله ها چگونه ارزیابی می شود.

ارزیابی کنندگان ISI در حدود 2000 عنوان جدید را سالانه مورد ارزیابی قرار داده و تنها 10 تا 12 درصد از مجله های علمی ارزیابی شده، انتخاب می شوند. هر مجله علمی قبل از انتخاب شدن و فهرست شدن در ISI یکسری مراحل ارزیابی را پشت سر می گذارند.

از جمله عوامل مورد ارزیابی و رعایت استانداردهای بانک اطلاعاتی ISI، کمیته علمی منتخب مجله، تنوع بین المللی مقاله های چاپ شده درآن، نشر به موقع مجله و جایگاه نشر آن می باشد.

لازم به ذکر است که هیچ یک از این عوامل به تنهایی مورد بررسی و ارزیابی قرار نمی گیرد، بلکه با بررسی مجموع عوامل، یک امتیاز کلی داده خواهد شد. 

از جمله مواردی که در ارزیابی مجله مورد توجه قرار دارد این است که عنوان مقاله ها، چکیده و کلمات کلیدی باید به زبان انگلیسی باشد همچنین توصیه می شود که منابع نیز به زبان انگلیسی نوشته شوند.

اگر چه اطلاعات علمی مهم به تمامی زبانها به چاپ می رسد، اما موارد ذکر شده باید به زبان انگلیسی باشد تا تحت داوری و ارزیابی ISI قرار گیرد زیرا ارزیابی کنندگان مجله های علمی در ISI نمی توانند عناوین ومنابع بکار رفته در مقاله ها را به زبان انگلیسی ترجمه کنند .

داوری علمی و تخصصی مقاله های چاپ شده در مجله توسط داوران نام آشنای علمی از جمله عمده ترین موارد مورد توجه ارزیابی کنندگان می باشد که گویای اعتبار و غنای علمی مجله است.

سه پایگاهWOS ،EST  و JCR از معتبرترین پایگاه های علم سنجی هستند که توسط مؤسسه اطلاعات علمی ISI تهیه و روز آمد سازی می شوند.

پایگاه Essential Science Indicators) ESI   (بر مبنای دوره های زمانی 10 ساله، به ارائه آمار در قالب شاخص های تعیین شده تولید علم از جمله رتبه علمی کشورها بر اساس تعداد تولیدات علمی، تعدا کل استنادها و نسبت استناد به تولیدات علمی می پردازد.

در پایگاه Web of Science(WOS) امکان جستجو و استخراج اطلاعات در طول دوره های زمانی مختلف بر اساس شاخص های گوناگون علم سنجی وجود دارد.

پایگاه (JCR) Journal citation Reprts به ارائه گزارش استنادی نشریه ها می پردازد.

از طرفی تعداد نشریه هایی که هر کدام از این پایگاه ها نمایه می کنند نیز با دیگری متفاوت است.

بهترین معیارهای  ISIبرای نمایه کردن مجله ها چیست؟

در سایتISI چهار مورد به عنوان ملاک های اصلی نمایه شدن مجله آمده است که عبارتند از:
1- زمان بندی نشر، تعریف شده باشد یعنی معلوم باشد که فصلنامه است، ماهنامه است یا... و در موعد معین هم آماده شود.

2- فرآیند داوری برای مجله تعریف شده باشد.

3- قواعد نشر بین المللی را رعایت کند. برای مثال، عنوان مجله گویای محتوای آن باشد.

4- مقاله به هر زبانی که باشد مهم نیست ولی چند مورد در آن باید به زبان انگلیسی باشد که عبارتند از: اسامی نویسندگان، عنوان، چکیده و کلمات کلیدی و حتی الامکان منابع و مآخذ هم انگلیسی باشد.

موارد فرعی هم وجود دارد که شامل این موارد است:

1- مجله باید حوزه بین المللی داشته باشد و به یک حوزه جغرافیایی خاص تعلق نداشته باشد.

2- در حوزه آن مجله، ترجیحاً مجله مشابه نباشد یا اگر هست آن مجله معیار برتری نسبت به آنها داشته باشد.

3- افراد به وجود آورنده آن حتی الامکان افراد شناخته شده ای باشند.

4- افراد به وجود آورنده، توزیع جغرافیایی مناسبی داشته باشند مثلاً همه ایرانی نباشند.

البته موارد فرعی، نمره اضافه دارد و در قبولی یا رد مجله از طرفISI نقش بازی نمی کند.


آیا مجله ای درجه ISI دارد یا نه؟


اما برای اینکه بفهمیم یک مجله ISI هست یا نه می توان از لینک زیر استفاده کرد

جستجو در سایت تامسون برای پی بردن به  ISI بودن یک مجله


برای اینکه بدانیم آیا یک مجله درجۀ ISI دارد یا نه؟ (توجه: جستجوی خود سایت تامسون رویترز زیاد دقیق نیست و گاهی وقت ها نام نشریات را نمی آورد) کافی است که نام نشریه را به این شکل در Google وارد کنیم:

“Journal Name” site: thomsonreuters.com

برای مثال

“JOURNAL OF BANKING & FINANCE” site: thomsonreuters.com

یا اینکه به جای نام مجله، ISSN مجله را واردجستجوگر Google می کنیم:

“ISSN: 0378-4266” site: .thomsonreuters.com

که نتیجه جستجو در زیر مشاهده می شود

Journal Search - Science - Thomson Reuters

Science thomsonreuters.com ... Site. Client. proxystylesheet. Output. Search. allAreas ... JOURNAL OF BANKING & FINANCE. Monthly: ISSN: 0378-4266: ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE. Coverage ...
science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?...

برای جستجوی الفبایی نیز از لینک زیر استفاده نمایید:

http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/linksj/search.cgi?letter=d



منابع:

-پایگاه اطلاعات علمی SID
-سخنرانی دکتر عباس چاکلی، مدیر سابق گروه علم سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
-Jouma citiation Reprts
به نقل از: نشریه دانشگاه علم و صنعت ایران/شماره65
منبع: نشریه اطلاعات علمی شماره357
+ نوشته شده توسط عليرضا زينالي اقدم در و ساعت |

The modern concept of sovereignty and national security.


National security is a complex concept in itself. To illustrate the complexity of the concept of national security experts, have presented several reasons: First, the concept of security, and non-ambiguous definition of the difference between secure and insecure situations is difficult. When a community is safe and when it is unsafe? The uncertainty factor is the same in different countries? Or a threat to the general conditions prevailing in any society, no longer will a color overlay? In response to numerous questions from the default value, cultural and political differences. The complexity and ambiguity of this concept is when it belongs to the "national" and "national security" will be used. The concept of national security, what security is and what it is about? Objective indicators of "national" nature of security concerns within a community and the national unit is? When speaking of threats, intimidation, what is the purpose?

The second reason is the complexity and ambiguity of the concept of security, it is subjective. Experts unanimously agree that national security rather than external, objective reality, the subjective nature of discourse, and it is intersubjective. Subjective sense of security due to several factors that include:

1. Elite perceptions and perceptions of security, type of threat, national interests and security environment;

Two. Vague notion of insiders and outsiders, the perception of safety;

Three. Degree of credibility and urgency and priority and centrality of values ​​and interests are threatened;

4. Contact the elite of a country can be an agent or agents make threats.

The traditional concept of security and its development

1. It seems that the concept of security has always been evolving, but can be found in two historical turning point in the evolution of a concept. Historically, the emergence of national Vahdahay can be the first milestone in the evolution of the concept of security. After the Treaty of Westphalia and the French Revolution, the rise of the first units to maintain a single national state became the main target. Whereas before the advent of national units, which always involves the extension of the authority seeking the preservation and expansion of the Empire, which was the main objective of the creation of national units has changed the face of security, national security (in the sense of preserving national) to replace be it.

This evolved historically, was a major change but not the essence of the security may change, but the scope of its definition, and it transformed the traditional kings of security, national security has expanded. However, the logic of security was based on the expansion of military ambition remained.between the rulers and the subjects were ego.

However, the essence of the ancient concept of security, the military aspects of security, the preservation of traditional ways, the warfare and expansionism, the fact remains that traditional power base.



In general, the traditional concept of security has two aspects that are very basic and some minor aspect of it is the central aspect. According to the traditional concept of national security, all of a country or the national security threats that may be endangered, is exogenous and military in nature. Overcome this mindset and perception of the elite, the military and political situation in particular is at the same time, the harvest of your circumstances will rise. In other words, the definition of national security should be based on the decisions of political elite, will rise to certain thoughts and decisions. The conditions governing the emergence and dominance of the traditional (military nature of external threats), security is crucial. Regardless of the situation, to understand the evolution of the concept of national security is difficult.

Unlike traditional security concept, the new concept, the main aspect to be dealt with, the internal dimensions of security and civilian attitudes (more economical) to be safe. In the coming years, their roles become more prominent international role of the military and will be less.



One of the main reasons for the development of the national security concept, based on the evolution of national power.. Some experts believe that the neglect of the Soviet Union's development of critical, uncompromising emphasis on past trends (military - an external threat) and the neglect of domestic economic factors, the main cause of its collapse. Hence it is very important to understand the concept of evolution.

After the addition of two new elements of the new concept of security, which is generally known as a stable security is emphasized. Security, environmental sustainability, including respect for the rights and freedoms of the individual and psychological security. The new concept of security, governance, and public safety are both coin and strategies have to be comprehensive enough to ensure the long term security of both components.

+ نوشته شده توسط عليرضا زينالي اقدم در و ساعت |

The concept and nature of national security



 
The concept of national security has multiple dimensions. So it has different definitions.will be in external affairs.



There are two approaches to national security.
A) traditional approach, b) new approach
 
Effective use is for interfacing external military threats.
 


In this view, a sense of security hardware, firstly, the importance and priority than external threats, internal threats see. Secondly, the international system on the standpoint of national security has more power than the internal environment.
Third, this approach reduces the view-oriented and holistic security is defined within national boundaries.


The appearance of the atomic bomb, and ... The concept of national security, and it basically modifies the software aspects to be investigated. Thus the addition of endangering national security threat, use and control of military forces, including prioritizing the environmental, economic, political and cultural aspects of some of these threats, only Unlike in the past, they are formed and ambiguous nature, but in Conditions of interdependence and close relationship with each other growing countries, and the global nature of the threat they are. Thus, according to this approach, firstly lose their priority and importance of military threats, secondly, the effect of the internal environment of the international environment is at least equivalent to, if not more.



Since the Cold War ended, the changes can be observed in government security models and the impact of globalization, the emphasis on military security of the state, the \ "International Security \" is shifting. In this context, the meaning of internationalization, globalization and multilateralism is.
Consequently, a reduction in individual attitudes of national security.


, are listed.


National Security Strategy of the highest level of focus and gives a sense of the whole. This strategy attempts to ensure that the actions of numerous countries abroad, and has served as a member of a collective initiative of shape.
Power tools that have the resources to perform these functions and related activities that are available.


Developing an effective national security strategy requires the integration of multiple functions and tools in order to achieve the objectives pursued, as well. This combination, one strategy is the responsibility of continuous assessment. The evaluation of one state to the next state, which repeats itself in various ways.
National security strategy is just as important, it will be too cumbersome, and requires high-level thinking is visionary and a futurist.


A National Security Strategy jerry only through a series of sub-strategies in the hope of achieving integration, could not be prepared. Evaluating the National Security Strategy of the world situation and the objectives of the political systems in the world, begins. The assessment involves estimating the functional activity of pursuing these goals is the key to each of these activities are implemented by a set of tools. Such an estimate leads to a range of national security strategies in order to identify the best option, using evaluation techniques are comparable. Finally, the practice of taking decisions on national security strategy, macro-scale political judgment is also required. Any contract or agreement with a strategic assessment of what mathematics can not be expected to prove that one strategy is better than another. However, the strategic assessment may be more accurate generalization, suggestions and estimates that form alternative strategies, it is hoped. Therefore, it strategic evaluation can help to ensure that alternative strategies in terms of internal coherence - and the differences between them, including their alternatives - the possible options being correct, are clearly explained. The assessment tools and activities to achieve the goals of how the world works together to act in order to estimate the national security strategy, is key.
, to be fitted.


and the wisdom to use the tools and resources in order to meet the challenges and opportunities of globalization, the situation would be appropriate
+ نوشته شده توسط عليرضا زينالي اقدم در و ساعت |

The set of strategies can be classified into two categories of structural factors and system factors

Structural factors include elements that are defined in the international and domestic environment, strategy and defense policies as they affect government policy.

Nasrvaml structure:

1 - The external environment:

- Drghalb Vastratzhyhay the policies and actions of other states or countries to respond to the objectives of regional and global trends changing conditions in the international system. Goals and actions of other states could be threatened or Amtyaztlqy and thus the type of political orientation - an effective strategic

- The structure of power in the international system can influence the policies and practices of the constituent units of the restriction. Topics of international Manvrbazygran way the limit.

In order to maintain the balance of power based Brasl struggle to survive - people diplomacy based primarily Brqdrt the threat of war is ultimately political union - the main feature of this system is the military.



Ways to create a balance of power: 1 - split between enemies or rivals fall

2 - forming military alliances - political (the common interests of the Union

be strong to be joined to each of the parties be determined.

However, if the system does not allow state power should be increased so that the total disruption of the balance of world domination will lead Vmvjb.

4 - Preventive War:

5 - NAM strategy: the system has become inflexible bipolar international system can only adopt this strategy is the strategy of disengagement.

 

6 - If the bipolar international system to be flexible to become the only strategic alliance strategy is adopted in this system.



8 - value rewards strategy: the distribution of power in the international system is unipolar or hierarchical

+ نوشته شده توسط عليرضا زينالي اقدم در و ساعت |